بایگانی نویسنده: 92

دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} 1-7 مراحل انجام تحقیقمطالعات اولیه و ادبیات مسأله شناخت مسأله و پیاده سازی آنارزیابی آن با استفاده از مقالات موجودمطالعه... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} ضرایب جکارد و اطمینانهمانطور که در بخش 2-2 بیان شد، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد در... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم خبره و خوشه بندی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} (experts)Sources of Knowledge(Documents, forms, …)Idea miningIdea evaluationKnowledge RepresentationInferencing KnowledgeBaseExplanation,justificationKnowledge acquisitionEncodingشکل1-4: استفاده از روش... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} سپس، تعیین شد که مقدار برش آلفا α معیار اندازه گیری کاوش ایده m باشد. اگر درصد α کوچک باشد پس اصطلاحات نتیجه‌ی بسیاری بدست... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} تعریف 2: L ثابت برای الگوی متنی است Li left تعداد اصطلاح‌ها از متن چپ الگوی متنی است که در اطراف اصطلاح Wi ساخته شده است. Li right... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد استفاده از اینترنت و انتخاب نمونه

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} در این تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای به طور گسترده‌ای استفاده شده است که این مطالعات شامل بررسی تحقیقات موجود و مرتبط با... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} علاوه بر اینکه از خبره‌های متعددی کمک گرفته می‌شود از منابع متعدد نیز استفاده می‌کنند از جمله کتاب، مقالات، گزارشات و... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و شناسایی دانش

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} دامنه خبره: کشف دانش اغلب شامل استخراج دانش از کسانی است که در آن فیلد متخصص هستند.استنباط دانش: فرایندی که شامل تکنیک‌های... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و سیستمهای خبره

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} 2-7 سیستم‌های خبرهسیستمهای خبره با سیستمهای هوشمصنوعی رشد کرده و به عنوان شاخهای از هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند. استفاده... متن کامل