بایگانی نویسنده: 92

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

دیگری گارنفسکای، تیردز کراجی، لیگرستی و کومر (2004) به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در بیماران افسرده پرداختند نتایج تحقیقات نشان داده که نشخوار فکری فاجعه آمیز خواندن وتمرکز بر تجربیات... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

نحوه واکنش به استرس، تنظیم و مقابله همگی متأثر از چگونگی ارتباطات فوق و حمایت‌های اجتماعی می باشد.یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی تأثیرگذار خانواده می باشد. والدین فرآیندهای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

راچوبا (2001) به تحلیلی از تاب آوری تحصیلی اقدام نمودند که در آن پنج مدل رقابتی اساسی در این حوزه را بدقت مورد مطالعه قرار می داد.اولین مدل، مدل مربوط به ویژگی‌های فردی و یا عوامل... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

که بتوانند بر موانع و چالش‌های زندگی غلبه پیدا کنند و رشد سالم و پیامدهای مثبت دست پیدا کنند (ماستن و کاست وورث،‌ 1998؛ شانک و زیمرمن، 1994؛ ورنر،‌ 1989).تحقیق کالیفرنیا ( به نقل از ریس،... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله پیشرفت تحصیلی

باشد. این پژوهش اساسا به منظور بررسی نقش عوامل خانوادگی و اختصاصا به منظور بررسی کارکردهای عاطفی – اجتماعی کودکان با مادران دارای مشکلات عاطفی – اجتماعی در مقایسه با کودکان دارای... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوانان

پژوهش‌های پیشین 2-1- تاریخچه مطالعات تاب‌آوری اگر چه تاب‌آوری سازه نسبتا جدیدی در ادبیات علم روان شناسی می باشد،‌ اما بررسی مفهوم « حداقل پیامدهای منفی در شرایط نامطلوب یا بهبود... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله کودکان و نوجوان

مشارکت آموزشی، کیفیت مقابله، و دیگر شاخص‌های تاب‌آوری داشته‌باشد؛ باورهای انگیزشی و اسنادهای علّی می‌باشد (دوویک، 1999؛ اسکینر، 1999؛ استیپک، 2002؛ ویگلفیلد و همکاران، 2006؛ مارتین و... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله مشکلات رفتاری

شرایط علیرغم بروز ناراحتی، بدون پریشانی و ازهم پاشیدگی شخصی، جستجوی حمایت اجتماعی، و حل مسئله می‌باشد (میکولیسنر و شیور، 2003). در صورتیکه پاسخ فرد از سیستم دلبستگی، سبک دلبستگی نا... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله باورهای انگیزشی

‌انگیزش آنها خواهدبود. این تعامل در مدل‌های ارزش – انتظار مفهوم سازی می‌شود ( اکسلز، 1983؛ ویگفیلد، 1994؛ به نقل از مارتین، 2002 ). دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله راهبردهای مقابله

شوند و در جهت- گیری اجتنابی، افراد سعی می‌کنند از منبع استرس و یا چالش دوری گزینند.کامپوز و مؤسسه او(1989، کامپوز و همکاران، 2001)، کانر ـ اسمیت و همکاران (2000)‌ سعی داشته اند که پاسخ‌های... متن کامل