بایگانی نویسنده: 92

تحقیق درباره کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} خوشه بندیدر خوشه بندی تنها می توان خوشه مرتبط با مساله را جدا کرد و شاید در این خوشه هیچ دانش جدیدی وجود نداشته باشد در واقع... متن کامل

تحقیق درباره معیار اندازه گیری و اندازه گیری

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} تعریف :6 مجموعهای از این اصطلاحات خاص است. . 4-3 استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشهمان طور که در بخش شرح دادیم یکی... متن کامل

تحقیق درباره معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} این الگوی متن در اطراف کلمه “تکنولوژی‌هایی” ساخته شده است. اینجا ما از طول ثابت L=3 استفاده کردیم و شمای وزنی اصطلاح با... متن کامل

تحقیق درباره استانداردها و زبان فارسی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} این زبان برپایه سادگی، مدرن بودن، همه منظوره و شی گرا بودن ساخته شد.آندرس هلسبرگ ، طراح زبان برنامه نویسی دلفی، سرپرستی تیم... متن کامل

تحقیق درباره استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} تحلیل رگرسیون با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقلتحلیل ماتریس همبستگی با هدف... متن کامل

تحقیق درباره کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} برای سرعت بخشیدن به فرایند کشف دانش از نرم‌افزارهای کامپیوتری برای کشف دانش از اسناد داده‌ای استفاده می‌کنند. دلایل... متن کامل

تحقیق درباره شناسایی دانش و ارزیابی دانش

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} فرایند مهندسی دانش شامل 5 فعالیت اصلی است:کشف دانش. کشف دانش شامل کشف دانش از افراد خبره، کتاب‌ها، اسناد، حسگرها و... متن کامل

تحقیق درباره سیستم‌های هوشمند و سیستم خبره

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} جملات If….Thenقوانین(Rule)با توجه به شکل 3-2 مفاهیم زیر بدین گونه در سیستم‌های خبره تعریف می‌شوند:واسط کاربر: معمولاً در... متن کامل

تحقیق درباره سیستم‌های هوشمند و سیستم خبره

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} به عقیده توربان سیستم خبره سیستمی است که دانش انسان را به کار می‌برد و آن را در کامپیوتر به منظور حل مسائلی که عموماً به... متن کامل