دسته: دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

29 آبان -

رای

: رای رای؛ از جمله حقوق غیر مالی سهم محسوب می شود که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است. از این رو ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص ضروری بنظر می رسد. بطوریکه بیان شد «رای» جزو حقوق... متن کامل

Read More
29 آبان -

– عدالت

– عدالت 2-8-1- عدالت در لغت عدل دارای معانای متعددی است،بیش از ده معنا برای آن ذکر شده است. یکی از معانی عدل،ضد جور است.گفته شده که عدل قصد در امور خلاف جور است.عدل به معنی انصاف آمده... متن کامل

Read More
29 آبان -

انواع قبول

– انواع قبول برای اینکه قبول، محقق گردد، مخاطب باید به نحوی رضای خود را نسبت به ایجاب ابراز کند. تصدیق صرف دریافت ایجاب یا ابراز تمایل نسبت به آن کافی نیست. برای این که هریک از طرفین... متن کامل

Read More
29 آبان -

مورد معامله

– مورد معامله یکی از کلید واژه­های این تحقیق « مورد معامله» است که در کنار طرفین قرارداد، از عناصر عقد می­باشد. در این فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانین ایران  مرور شده، سپس... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11