دسته: No category

7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

-. ۰۰۹ . ۰۰۲ e4 — e14 . ۰۲۵ . ۰۰۱ -. ۰۴۴ . ۰۰۴ . ۰۰۲ e3 — e26 . ۰۲۵ . ۰۰۱ . ۰۳۲ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e11 — e33 . ۰۲۸ . ۰۰۱ . ۰۴۹ -. ۰۰۸ . ۰۰۲ e11 — e34 . ۰۲۰ . ۰۰۱ . ۰۳۵ -. ۰۰۲ . ۰۰۱ e1 — e15 . ۰۲۹ . ۰۰۱ . ۰۵۲ -. ۰۰۶ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

۱ . ۳۶۷ q27 — q23 ۱۰. ۰۰۹ . ۱۰۵ q27 — q22 ۶. ۷۹۸ . ۰۸۱ q27 — q19 ۱۵. ۱۲۵ . ۱۱۸ q27 — q18 ۹. ۷۱۲ . ۰۹۸ q23 — q6 ۶. ۹۸۱ -. ۱۰۴ q22 — q19 ۷. ۱۹۰ . ۱۰۷ q20 — q9 ۸. ۶۰۸ . ۱۳۳ q20 — q8 ۱۵. ۹۹۳ . ۱۷۵ q19 — delivery on... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6