تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه- قسمت 9

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه- قسمت 9

شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1387.
شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، جلد اول، 1380.
صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376.
صرامی، سیف‌ا…، حق، حکم و تکلیف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ. اول، 1385.

  1. صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم،1385.

صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، جلد اول،1384.
صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد 2، چاپ سوم، 1384.
صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، بهار 1384.
عبدالحسین شیرازی، در خیارات، مجله حقوقی، شماره 7، 1320.
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ دوم، 1385.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ج2، چاپ ششم، 1364.

  1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، چاپ بیست و دوم، 1381.

قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، 1387.
کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1381.
کاتوزیان، ناصر، ایقاع، نشر میزان، چاپ سوم، 1384.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، تهران، انتشارات یلدا، 1370.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، انتشارات میزان، جلد 1، معاملات معوض، عقود تملیکی،
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ هفتم، 1385.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، ج 5، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، 1368.
کاتوزیان، ناصر، مشارکتها، صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، 1386.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات پایدار، چاپ چهل و سوم، 1384.
کاتوزیان، ناصر،اموال و مالکیت، انتشارات میزان ، چاپ هشتم، 1383.
کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلدیک، 1371.
کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، چاپ هفدهم، 1387.
کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، 1374.
کیائی، عبدالله، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی، انتشارات سمت، ج 2، چاپ اول، 1384.

  1. كاتوزیان، ناصر، قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ دوم، ج پنجم، 1376.

محقق داماد، سید مصطفی، ، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم،1367.
محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، 1379.
معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، جلد چهارم، چاپ هفتم، 1368.
موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه: موسوی همدانی، محمد باقر، انتشارات دارالعلم، ج 3، چاپ ششم، 1388.
میرداداشی، سید مهدی، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، 1388.
نوین، پرویز، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1390.
نهرینی، فریدون، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1385.
هاسپرس، جان، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه موسی اکرمی. تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۷۹.
یزدانیان، علیرضا، شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1388.

منابع عربی

احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون مدنی الجدید، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج 5، الطبعه الثالثه الجدیده، بیروت، لبنان، 2009.
الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2، چاپ اول، بیروت، 1420.
حسینی حائری، محمد کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، ق، 1421.
حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول. 1409.
رستم باز، سلیم، شرح المجله، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج 1 و 2، چاپ سوم، 2008.
شهید اول، اللمعه الدمشقیه، انتشارات خط سوم، مترجم: حمید مسجد سرایی، چاپ اول، 1383.
شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج دوم، 1391.
مکی، جمال الدین محمد (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، یک جلدى، بیروت، موسسه فقه شیعه، 1410 ه.ق.
موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج3، چاپ دوم، قم، 1371.

منابع انگلیسی

Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968.
Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, London, 1994.
Ells Wild, Susan, Websters New World Law Dictionary, Wiley Hoboken. NJ publisher, 2006.
Farran, Sue & Paterson, Don, South Pacific Property Law, Cavendish Publishing, 2004.
Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388،
Hudson, Alastair, New Perspectives on Property Law, Obligations and Restitution, Cavendish Publishing, 2004.
Sir Treitel, Quenter, The Law of Contract, Sweet& Maxwell publisher, Eleven Edition, 2003.
. هاسپرس، جان، ۱۳۷۹، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه موسی اکرمی. تهران: طرح نو، چاپ اول، ص۴۹. ↑

  • . هاسپرس، جان، منبع پیشین، ص 50. ↑
  • . محقق داماد، سید مصطفی، 1379، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، ص 39. ↑
  • . الجوهری، اسماعیل بن حماد، 1420، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2، چاپ اول، بیروت، ص 110. ↑

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *