دانلود تحقیق در مورد توسعه کارآفرینی

Young businessman looking at many arrows pointed in different directions

ت جوانانی که به دلایل مختلف قادر به مطالبات آکادمیک علمی و دانشگاهی نبودند، یک راه حل موقتی و با منزلت پایین مدنظر قرار می گیرد. علی رغم تغییرات مثبتی که در سال های اخیر در نگرش و عمل رخ داده، هنوز این نوع آموزش ها در کشورهای در حال توسعه از منزلت اجتماعی پایینی برخوردار است. در حقیقت ارزیابی از نقش ارتباطی ضعیف این آموزش های, چنین موقعیتی را ایجاد کرده است. لذا ضرورت دارد که نه تنها در ساختار سیستم آموزشی آن، بلکه در مفاهیم، مفروضات و تئوری ها اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توسعهی نیروی انسانی آموزش های فنی و حرفه ای تغییرات اساسی ایجاد شود. (Masri , 1994).

1-3. اهداف تحقیق
هدف اصلی
نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)

اهداف فرعی
1. شناخت مفاهیم و الگوهای نظری و عملی توسعه کارآفرینی از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای
2. مطالعه جایگاه بالقوه و بالفعل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در ترویج کارآفرینی
3. بررسی تجارت سایر کشورها موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی
4. شناسایی مشکلات موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی

5. مطالعه میزان مساعدت سازمان در ترویج و پرورش کارآفرینان
6. طراحی مدل مناسب و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی

هدف کاربردی
کلیه آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور می توانند به نحو مطلوبی از نتایج این تحقیق بهره مند شوند و راهکارهای اجرایی برای مهارت های کارآفرینی سازمان فنی و حرفه ای را افزایش دهد.

1-4. سوالات تحقیق
آیا بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5. فرضیات تحقیق
بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.
بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد.

1-6. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق از نظر موضوعی به طور اعم در مورد کارآفرینی و به طور اخص در زمینه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان و حومه می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق تابستان و پاییز 1389 و فاصله زمانی مرحله جمع آوری داده ها پاییز 1389 می باشد.

1-7. روش کار تحقیق
این تحقیق با توجه به اینکه به بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای می پردازد, می توان گفت که تحقیق حاضر بر اساس هدف جنبه کاربردی دارد و بر اساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی می باشد.
تحقیق توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق از روش های مطالعهی کتابخانه ای همچون کتابها , مقالات , پایان نامه ها و متون دیجیتال و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و هدف آن شناخت صفات، ترجیحات، ویژگی ها و رفتار افراد جامعه از طریق مراجعه به آن ها است. چهت تایید یا رد سوالات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود که روایی آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار Spss 15 جهت آزمون های آماری همانند آزمون های آزمون t تک نمونه , آزمون t مستقل , آزمون تحلیل واریانس یک عامله , آزمون LSDو آزمون فریدمن استفاده شده است.

1-8. تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)
1-8-1. پیشینه تحقیق در داخل کشور
1) عباس شفیعی- کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی , تحقیقی را تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی بر اشتغال استان ایلام انجام داده است که فرضیات این تحقیق عبارتند از:
– بین درجه مهارت و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– بین محل سکونت کارآموزان (شهری یا روستایی بودن) و اشتغال آنها رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین جنسیت کارآموزان و جذب آنها در بازار کار (اشتغال) رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین نوع رشته آموزشی و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین سطح تحصیلات کارآموزان و اشتغال رابطه وجود دارد.
– بین حمایت های سازمانی (تسهیلات اشتغال زایی) و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– بین شغل هم سالان و اشتغال در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین الگو بودن شغل والدین و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین میزان نان آور بودن کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین میزان کاربردی بودن آموزش های فنی و حرفه ای و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین داشتن تجربه کاری قبل از آموزش و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین رغبت شغلی کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین وضعیت تأهل کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی شان رابطه وجود دارد.
– بین شاغل بودن اعضای خانواده در شغل فنی و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته فنی و حرفه ای رابطه وجود دارد.
این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است و در آن تعداد 445 نفر از بین کارآموزان رشته های (لوله کشی گاز خانگی و تجاری- لوله کشی صنعتی- جوشکاری گاز آرگن- برنامه نویسی رایانه ای- نقشه برداری- برق صنعتی- نقشه کشی ساختمان- اتومانیک- خیاطی- گرافیک رایانه ای- الکترونیک- نقاشی- درودگری- جوشکاری برق- برق خودرو- کشاورزی- پرورش زنبور عسل- لوازم خانگی- تراشکاری) که از بین 4500 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است.

2) دکتر براتعلی منفردی راز , دکتر مصیب سامانیان , نسرین وکیلی تحقیقی زا , تحت عنوان تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی بر اشتغال زنان استان خراسان شمالی در سال های 85 – 84 انجام داده است که فرضیه اصلی و فرعی و روش تحقیق آن به شکل ذیل است.
فرضیه اصلی:
بین آموزش های فنی و حرفه ای و افزایش توان اشتغال زایی زنان استان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
آموزش در مراکز ثابت تأثیر بیشتری در اشتغال زنان داشته است.
بین رشته تحصیلی رسمی افراد با اشتغال آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
بین میزان ساعات آموزشی و امکان اشتعال زنان رابطه وجود دارد.
بین آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال در شهر و روستا اختلاف وجود دارد.
این تحقیق در دسته تحقیق های پیمایشی قرار دارد و با عنایت به طبقه بندی ها و معیارهای متفاوت موجود از روش های تحقیق می توان تحقیق حاضر را از این زاویه این گونه معرفی کرد:
تحقیق حاضر درصدد تشخیص مشکل و ارائه راه کار به سازمان فنی و حرفه ای است تا با استناد به این تحقیق برنامه ریزی های مرتبط در جهت هر چه بهتر شدن کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و بیشتر شدن اشتغال داشته باشد، لذا یک تحقیق کاربردی است.

3) جناب آقای دکتر حسن افشین , بابک باقری چرخی 1384 تحقیقی را تحت عنوان بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است که روش تحقیق آن به شکل ذیل است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی است که به صورت پیمایشی جهت توصیف وضع موجود اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای اجرا گردید و از بابت جهت، تحقیق ارزشیابی است از نظر دامنه تحقیق خرد است که واحد مطالعه و واحد تحلیل کارآموزان فنی و حرفه ای است و از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه آموزش دیدگان مراکز فنی وحرفه ای در سطح استان آدربایجان شرقی بود که طبق آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1381، 25964 نفر در 22 مرکز بوده است که از این تعداد 17621 نفر مرد و 8343 نفر زن می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 628 نفر محاسبه گردید که به شیوه تصادفی منظم با تعیین واحدهای مورد مطالعه در مراکز فنی وحرفه ای استان توزیع گردید.
ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل اطلاعات فردی دربارهی رشته کارآموزی جنس، سن و وضعیت تأهل کارآموزان بود. برای سنجش رضایت شغلی و مهارت های شغلی و مهارت های شغلی کارآموزان با استفاده از طیف لیکرت و وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار از تکنیک نمره گذاری تحلیلی میدان نیرو برای سنجش نیازهای آموزشی (AHP) استفاده گردید. پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تعیین گردید و روایی آن بر اساس تکنیک توافق یابی ضریب کاپا محاسبه شد. این ابزار علاوه بر مؤلفه های فردی کارآموزان، دارای مؤلفه رضایت شغلی، نیازهای بازار کار میزان مهارت های ارائه شده بود. و تحقیقاتی نیز به شکل ذیل کار شده است.

4) پیر حاجاتی ، جواد ، مجری بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش فنی در کاریابی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای استان قم در سال 1379/ – قم : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ، 1381.
5) جعفری، عزیزالله، مجری بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در کاریابی در کهکیلویه و بویر احمد / کهکیلویه و بویر احمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،1380
6) شبگو منصف ، محمود ، مجری طرح تحقیق – بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال آموزش دیدگان / گیلان : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ،1381
7) محمودی نژاد ، احمد حسام ، مجری طرح – بررسی میزان تاثیر آموزشهای مراکز و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی کار آموختگان منطقه کرج / احمد حسام محمودنژاد ، دکتر حجت اله احمدی – محمد سجادیان ، موسی زمانفر – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج
8) حسین نژاد ، مهدی ، محقق – بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی استان مازندران / ناظر : ابراهیم صالحی عمران – تهران : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
9) دکتر علی اکبر امین بیدختی ، سعید زال زاده , بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی در استان سمنان: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 1383
10) عظیمی چنزق ، علی ، محقق – نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی / علی عظیمی چنزق ، ارژنگ صادقی – آذربایجان شرقی : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 1385.
11) مکیان ، نظام الدین ، مجری – نقش آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی در فرآیند توسعه استان, مطالعه راهبردی آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی در استان یرد / دکتر سید نظام الدین مکیان: محمود نادری بنی – استان یزد : دانشگاه یزد 1382.

1-8-2. پیشینه تحقیق در خارج کشور
موضوعات مشابه عبارتند از:
1) اهم تجربیات دولت آلمان در توسعه و ترویج کارآفرینی (پروژه جوینور)
2) اهم تجربیات دولت ایتالیا در توسعه کارآفرینی(برنامه انتشار نوآوریDIT و آژانس(Skillupo Itali
3) مهم ترین تجربیات عملی دولت اتریش (پروژه از عمل تا عمل)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4) تحقیق روی پروژه روش هایی برای ایجاد یک کسب و کار در مرجعیت علی
5) برنامه فرهنگ شرکت های کوچک استرالیا و چالش های نیروی کار در استرالیا

1-9. تعریف واژه ها و اصطلاحات
کارآفرین (Interepreneur)
کارآفرین فردی است که کسب وکاری را با هدف سودآوری و رشد ایجاد و مدیریت می کند. چنین شخصی, اساسا به وسیله رفتار نوآورانه شناخته شده و اقدامات مدیریت استراتژیک را در کسب و کار به کار می گیرد.(کرد نائیج, 1386, 41)

کارآفرینی (Interepreneurship)
فرایند خلق چیز جدید و با ارزش, با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی , روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال است (Hisrich, 2003: 18)

خلاقیت (CREATIVITY)
خلاقیت جوهره کارآفرینی است , تار و پود فرهنگ کارآفرینی از جنس خلاقیت و سخت کوشی یافته شده است, فرهنگ کارآفرینی بر بها دادن به خلاقیت و نوآوری استوار است , کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده های نو تولید کرده و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می رسانند.

نوآوری (INNOVATION)
یعنی تازگی, تنوع, ابتکار و بداعت شخص نوآور آماده تغییرات است , یکی از ارکان کارآفرینی , نوآوری است.

سازمان (I.R.T.V.T.O)

عنوان اختصاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (Iran Technical and Vocational Training Organization) وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است.
(ضوابط و دستورالعملهای آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد, 3:1388)

آموزش (Education)
یک عمل اجتماعی است که اشخاص را تحت تاثیر و نفوذ محیط برگزیده , قرار می دهد تا شایستگی اجتماعی کسب کنند و به حد نهایی به رشد و تکامل فردی برسند .

آموزش فنی و حرفه‌ای : Techniacl and Vocational Training
آموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می‌شود و منجر به کسب گواهینامه مهارت می‌گردد. (www.irantvto.ir )

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای: (Technical and Vocational Training Center)
فضای آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی، کلاسها، آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای کارگران شاغل و یا ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار فاقد مهارت و یا کم مهارت ایجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره می شود. (همان منبع)

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای:Private Technical and Vocational Training Institute
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد موضوع ماده 111 قانون کار که به منظور آموزش مهارت (پایه- پیشرفته- ارتقاء مهارت) به روش های مختلف (حضوری- تلفیقی – الکترونیکی) مطابق استانداردهای مهارت آموزشی مصوب سازمان و یا سایر برنامه های آموزشی با رعایت این دستورالعمل تاسیس می شوند.(همان منبع)

آموزش کارآفرینی (Interepreneurship Training)
کوششی است که توسط سازمانها برای تغییر رفتار افراد از طریق فرایند یادگیری و به خاطر افزایش