دانلود تحقیق در مورد متغیرهای جمعیت شناختی

Abstract geometric wire-frame data landscape.

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-1- اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-3-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 93

3-4-2- سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-5-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5-2- فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 94
3-6- نوع وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 94

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7- جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………………. 95
3-8- محدوده زمانی و مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 95
3-9- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… 95
3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… 96
3-11- متغیرمستقل و وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………… 96
3-11-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………….. 97
3-11-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12- روایی و پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………… 97
3-12-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12-2- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-13- مدل عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 98
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… 101
4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 104
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………. 124
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-2- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-3- نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 130
5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………….. 130
5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………. 130
5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………….. 131
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 131
5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود روند صحیح نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین
ذیحساب ناجا بر اساس نتایج حاصل ازیافته های تحقیق……………………………………………….
131
5-4-2- پیشنهادهایی به منظور افزایش عملکرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات
محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
132
5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………….. 133
5-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 134
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه
جدول 2-1فرایند نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول2 – 2 مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………… 102
جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………… 103
جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….
104
جدول 4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………….

105
جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)………………………………………….
106
جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)………………………………………….
107
جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)…………………………………………………
108
جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)……………………..
109
جدول 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)…………………………
110
جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………
111
جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)…………………….
112
جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………
113
جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)…
114
جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………
115
جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………
116
جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14)…………………………………..
117
جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)………………………………………….
118
جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………..
119
جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………
120
جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….
121
جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….
122
جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………………………………….
123
جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………. 124
جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ……………………………. 125
جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق …………………………. 126
نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 98
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………. 102
نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 103
نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………. 104
نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….
105
نمودار4-6 نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)
106
نمودار 4-7- نقش نظارت ذیحساب در اخذکام