مخابرات استان خراسان

مخابرات استان خراسان

موضوع
بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
در شرکت مخابرات استان خراسان
چکیده:
به هر میزانی که گسترده عملیات وسیعتر و پراکنده‏تر می‏گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یک سیستم منطقی غیر قابل اجرا می‏باشد. سیستمی که بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از کسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم‌گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می‏باشد.
این سیستم یکی از معتبرترین سیستم‏ها است که استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می‏نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی‏گردد زیرا تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از کار بوده و قسمت دیگر استقرار و بکارگیری آن می‏باشد.
به همین منظور سعی شده ضمن مصاحبه با مدیران و کارشناسان متعدد در سطح شرکت مخابرات استان خراسان با مطالعات کتابخانه‏ای و توجه به نظرات ارائه شده از سوی اندیشمندان و صاحب نظران عوامل اساسی بازدارنده در استقرار سیستم‏های اطلاعات مدیریت را شناسایی و میزان اهمیت هر یک از این عوامل را در استقرار MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تعیین کنیم. عوامل شناسایی شده عبارتند از:
فقدان دانش در کاربران، فقدان زیر ساختها، نااگاهی مدیران، نبودن اموزش وتخصص کاربران، فقدان رویه ها وفرایندهای لازم

این تحقیق ترکیبی از دو روش کتابخانه‏ای و میدانی (پرسشنامه‏ای) می‏باشد، برای ادبیات موضوع از روش کتابخانه‏ای استفاده شده و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه کتبی بوده است که از طریق طیف لیکرت طراحی شده است.
در این پژوهش پنج فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تعیین گردیده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر داده‏ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مختص به آن استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS کمک گرفته ایم.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و علت انتخاب موضوع
۱-۴- هدف تحقیق
۱-۵- پرسش‌های پژوهش
۱-۶- چارچوب پژوهش
۱-۷- متغیرهای پژوهش
۱-۸- فرضیه‌های پژوهش
۱-۹- مدل تحلیلی پژوهش
۱-۱۰- تعریف عملیاتی
۱-۱۱- قلمرو تحقیق:
۱-۱۱-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۱-۱۲-۲- قلمرو زمانی تحقیق
۱-۱۲-۳- قلمرو موضوعی تحقیق
فصل دوم
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
۲-۱- اطلاعات و نقش آن در سازمان
۲-۱-۱- اطلاعات و داده‌ها
۲-۱-۲- اهمیت اطلاعات
۲-۱-۳- تبدیل داده‌ها به اطلاعات
۲-۱-۴- ارزش اطلاعات
۲-۱-۵- سیستم اطلاعات (IS)
۲-۱-۶- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
۲-۱-۶-۱- اجزاء MIS
۲-۱-۷- جایگاه سیستم اطاعات مدیریت در سازمان
۲-۱-۸- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۲-۱-۹- اهداف طراحی سیستم
۲-۱-۱۰- شناخت بافت سازمانی
۲-۱-۱۱- گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت
۲-۱-۱۲- لایه‌های سیستم اطلاعات مدیریت:
۲-۱-۱۲-۱- لایه‌ فنی (تکنولوژیکی)
۲-۱-۱۲-۲- لایه اطلاعاتی
۲-۱-۱۲-۳- لایه کاربردی
۲-۱-۱۳- سیستم اطلاعات مدیریت و نقش مدیران:
۲-۱-۱۳-۱- نقش ارتباطی (تعاملی / مراوده‌ای)
۲-۱-۱۳-۲- نقش اطلاعاتی
۲-۱-۱۳-۳- نقش تصمیم‌گیری
۲-۱-۱۴- اثر سطح مدیریت بر طرح MIS
۲-۱-۱۵- طبقه‌بندی سیستم‌اطلاعاتی:
۲-۱-۱۵-۱- طبقه‌بندی بر اساس ساختار
۲-۱-۱۵-۲- طبقه‌بندی بر اساس حیطه عملکردی
۲-۱-۱۵-۳- طبقه‌بندی بر اساس معماری سیستم
۲-۱-۱۶- عوامل تأثیرگذار برنوع سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز
۲-۱-۱۷- انواع سیستم‌های اطلاعاتی:
۲-۱-۱۷-۱- سیستم پردازشی تعاملی (TPS)
۲-۱-۱۷-۲- سیستم گزارشات مدیریت (MRS)
۲-۱-۱۷-۳- سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS)
۲-۱-۱۷-۴- سیستم هوش مصنوعی (AI)
۲-۱-۱۷-۵- سیستم‌های خبره یا هوشمند (ES)
۲-۱-۱۷-۶- سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی (GPSS)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *