مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن- قسمت ۲

مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن- قسمت ۲

بند چهارم : نفقۀ ایام عده ۵۸
بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه ۶۰
گفتار سوم : اجرت المثل ۶۱
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن ۶۱
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل ۶۵
گفتار چهارم : نحله ۶۶
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن ۶۶
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله ۶۸
گفتار پنجم : شرط تنصیف ۶۸
بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن ۶۹
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف ۷۰
فصل سومآثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح ۷۲
مبحث اول : طلاق ۷۳
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق ۷۳
بند اول : مفهوم طلاق ۷۳
بند دوم : شرایط صحت طلاق ۷۴
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق ۷۷
بند اول : طلاق بائن ۷۷
بند دوم : طلاق رجعی ۷۹
بند سوم : طلاق خلع ۸۰
بند چهارم : طلاق مبارات ۸۱
گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق ۸۱
گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه ۸۳
مبحث دوم : فسخ نکاح ۸۳
گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴
بند اول : تعریف فسخ نکاح ۸۴
بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح ۸۴
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح ۸۵
بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد ۸۶
بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن ۸۸
بند سوم :جنون هر یک از زوجین ۸۹
بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی ۹۰
بند پنجم : بررسی فقهی مطالبۀ مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است ۹۲
بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح ۹۳
مبحث سوم : فوت ۹۴
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین ۹۴
گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات ۹۴
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه ۹۵
گفتار اول : مفهوم بذل مدت ۹۵
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده ۹۶
فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث ۹۸
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن ۹۹
گفتار اول : نسب و انواع آن ۹۹
بند اول : تعریف نسب ۹۹
بند دوم : انواع نسب ۹۹
گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده ۱۰۳
بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده ۱۰۳
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش ۱۰۴
بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن ۱۱۰
بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی ۱۱۶
مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی ۱۲۲
گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن ۱۲۳
بند اول : مفهوم نفی ولد ۱۲۳
بند دوم : شرایط طرح دعوا ۱۲۵
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد ۱۲۶
مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث ۱۲۶
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین ۱۲۶
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد ۱۲۶
بند اول : اولاد مشروع ۱۲۷
بند دوم : اولاد نامشروع ۱۲۷
بند سوم : فرزند خوانده ۱۲۸
بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ۱۲۹
نتیجه گیری ۱۳۰
پیشنهادات: ۱۳۴
منابع: ۱۳۶
چکیده :
در یک جامعه، خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفا ًدر قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو، آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می نماید.

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *