منابع تحقیق درباره شرکت های نرم افزاری

منابع تحقیق درباره
شرکت های نرم افزاری

دو دسته تقسیم می شوند:
1.پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی)
2.پژوهش تحلیلی (آزمایشی)
پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی، مبتنی بر پردازش اطلاعات با بهره گرفتن از تکنیک های آماری، به صورت قیاسی و استقرایی می باشد که کارشناس مربوط به پژوهش، با بهره گرفتن از پارامتر های محاسبه شده، فرضیه ها را مورد بررسی قرار می دهد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. هدف تحقیق در این روش پژوهشی، توصیف معین، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است؛ به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج معینی از گزارش بگیرد (نادری، 1375،ص 72).
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی مورد
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی ویژگی های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایشی بررسی و آزمون می شود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.”پیمایش” عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متعیرها انجام میگیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معین می پردازد. به عبارت دیگر برای آزمون نظرها و یا پاسخ گویی به پرسش هایی بکار می رود که در برگیرنده توصیف و نتیجه گیری است.(کومار،1374:ص 49)
3-4)جامعه آماری:
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی که علاقمند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور، 1374،ص 147)
تعاریف مختلفی برای جامعه آماری تحقیق ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از :
جامعه تحقیق عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی هایی همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(نادری و دیگران ، 1376،ص 41).
جامعه آماری مجموعه ای حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها اشتغال داده می شود (دلاور، 1374، ص 101). جامعه آماری این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد.که می توان آن را از سایت (http://www.uisedirectory.ir.) تهیه نمود.
3-5) نمونه آماری:
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان دو روش بکار برد.
1. روش سرشماری یا مطالعه کل جامعه
2. کسب اطلاعات آماری از طریق نمونه گیری
از آنجایی که کل اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار 94 شرکت می باشد از روش اول یعنی مطالعه کل جامعه مورد استفاده قرار گرفته شده است. ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
3-6) روش و ابزار جمع آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیق، دستیابی به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. (خاکی ،1379،ص 156).

ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که بوسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استقاده شده است.
3-6-1) مطالعات کتابخانه ای
برای تعریف مساله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقمند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا اهداف خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی بصورت پایان نامه فصلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن تحقیق به روشنی و به اختصار آنچه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد. با توجه به تعدد، محتوا و حجم منابع موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند.(نادر و همکاران ، 1375،ص 197)
داده هایی که در پژوهش به کار برده می شود ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست آورد. داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه محقق پژوهش خود را آغاز کند، توسط دیگران جمع آوری و تولید شده است و به صورت های گوناگون موجودند، منابع این داده ها عبارتند از:
داده های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته
آمارهای رسمی
آمارهای غیر رسمی
مدارک و اسناد سازمان از قبیل پرونده های خریداران محصول موجود در شرکت، اطلاعات و آمار خریداران و شکایات خریداران که به شرکت ارائه شده است.
منابع علمی از قبیل کتاب ها، مجلات، اینترنت و مانند این ها.(خاکی، 1378،ص 243-242).
3-6-2)پرسشنامه
پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش ها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولا” در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. (خاکی ، 1382،ص 277)
همچنین می توان گفت: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه ای از سوالات و عبارات گویا می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می کند و این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.(مقیمی،1377،ص 29)
انواع پرسشنامه
پرسشنامه با سوالات باز که در این حالت، پاسخ سوالات به صورت گزینه ای مطرح نشده است و پاسخگو به صورت تشریحی به سوالات پاسخ می دهد.
پرسشنامه با سوالات بسته که در این حالت پژوهشگر برای هریک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را(براساس مقیاس ها) ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سوال ها را به سرعت درک کرده و به آسانی آن ها را پاسخ می دهد. از طرف دیگر، هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آن ها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.(دادرس،1376،ص 119)
بدین منظور پرسشنامه ای با ساختار ذیل طراحی و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت.
پرسشنامه از 28سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت(شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط
مولفه
تعداد
سوالات
سوالات مربوط به فرضیه اول(تقاضا)
1
افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تا چد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
2
تعرفه ها وسهمیه های کشورهای هدف بهنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
3
ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
4
عدم پشتیبانی مناسب توسط شرکت های تولیدکننده به عنوان یک تنگنا تا چه حد برصادرات نرم افزار موثر است؟
5
عدم استفاده فلسفه بازاریابی به عنوان یک تنگنا تا چه بر صادرات نرم افزار موثر است؟
6
عدم اگاهی از مناقصات بین المللی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
7
افزایش قدرت چانه زنی مشتریان به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
8
قیمت محصول به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
9
عدم اطلاع رسانی و تبلیغات جهانی به عنوان یک تنگنا تا چه در صادرات نرم افزار موثر است؟
سوالات مربوط به فرضیه دوم (استراتژی ودیدگاه ملی)
10
عدم وجود یک برنامه روشن و مشخص تا چه حدی بر صادرات نرم افزار موثر است؟
11
عدم وجود محیط قانونی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
12
عدم وجود الگوی بومی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
13
بوروکراسی دولتی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
14
عدم سرمایگذاری مناسب توسط دولت به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
15
عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است ؟
16
عدم وجود زیرساخت های لازم (مثلا”اینترنت)به ع

نوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
سوالات مربوط به فرضیه سوم(اعتماد و ارتباط بین المللی(
17
عدم وجود روابط سیاسی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
18
عدم ارتباط با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی نرم افزاری خارجی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
19
عدم آشنایی کافی با مقررات حقوقی بین المللی به عنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات نرم افزار موثراست؟
سوالات مربوط به فرضیه چهارم(ویژگی های صنعت نرم افزار)
20
عدم ارتباط بین دانشگاه وصنعت نرم افزار به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
21
عدم همکاری شرکت های نرم افزار در پروژهای بزرگ نرم افزاری به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است.؟
22
عدم وجود شرکتهای نرم افزاری با اندازه و کیفیت مناسب تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالات مربوط به فرضیه پنجم(زیر ساخت ها/عوامل درون شرکتی)
23
عدم وجود نیروی متخصص کافی به عنوان یک تنگنا تا چه برصادرات نرم افزار موثر است؟
24
عدم تامین مالی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
25
عدم آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
26
عدم وجود بخش R&D قوی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
27
عدم وجود تکنو لوژی پیشرفته به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
28
عدم وجود تجربه کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است که ساختار سوالات از نظر متغیرها به شرح ذیل می باشد.

 
 
جدول 3-1ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس نوع متغیر ها
در این پرسشنامه جمعا” 28 سوال مطرح شده است. که 9 سوال در مورد فرضیه اول، 7 سوال در مورد فرضیه دوم، 3 سوال در مورد فرضیه سوم ، 3 سوال در مورد فرضیه چهارم و 6 سوال در مورد فرضیه پنجم مطرح شده است. پرسش های مطرح شده بر اساس مطالعه مدل هیکز و نیکلسون مطرح شده اند. و پس از چندین بار ویرایش توسط دانشجو، استاد راهنما و بعضی شرکت های نرم افزاری سوالات پرسشنامه جهت آزمون فرضیات، نهایی شد.
3-7) فرضیات تحقیق
در تحقیقات مدیریتی و رفتاری دو عنصر اصلی وجود دارد: فرضیه های تحقیق و متغیرهایی که برای آزمودن آنها بکار گرفته می شود. فرضیات از نظریات و تحقیقات گذشته منتج می شود و چراغ راه مطالعات جدید هستند. فرضیه عبارتی است آزمایشی که رابطه مورد انتظار بین دو یا چند متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمایشی می نامند، چون باید صحت آن از طریق آزمایش بررسی شود.(آذر،1380،ص 11)
تحقیق حاضر دارای 5 فرضیه می باشد که برای این فرضیات 28 سوال مطرح شده است.ترکیب هر فرضیه و تعداد سوالات مرتبط به شرح جدول زیر آمده است.
شماره فرضیه
تعداد
شماره سوالها
1
9
9-1
2
7
16-10
3
3
19-17
4
3
22-20
5
6
28-23
جدول 3-2 ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط
3-8) متغیرهای پژوهش
در کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش کمی و کیفی را به خود بگیرد، متغیر نامیده می شود. متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.(سکاران،1381،ص 82)
در واقع متغیر کمیتی است که می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیارکند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد، به آن منتسب می گردد. به طورکلی متغیر ها به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی تقسیم می شوند. متغیر کمی، متغیری است که قابل اندازه گیری می باشد و متغیر کیفی، متغیری است که قابل اندازه گیری نیست و به انواع مختلفی نظیر (رتبه ای، اسمی و…) تقسیم می شوند.
در پژوهش های رفتاری، معمولا از متغیر کیفی استفاده می شود. صفاتی مانند: رضایت شغلی، روحیه و مانند این موارد، به کمک متغیر های کیفی بیان می شوند.(عادل آذر،1371)
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل:
متغیر محرک درون داد است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب) متغیر وابسته :
متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.(دلاور،1382،ص 59)
در تحقیق حاضر صادرات نرم افزار متغیر وابسته و تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های نرم صنعت نرم افزار و عوامل درون شرکتی و زیر ساخت ها متغیر مستقل می باشد.که توضیح آنها در فصل دوم ارائه شد.
3-9) روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی -1378-ص 128) چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد(طرح

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *