منابع تحقیق درباره 3.20%-خرید و دانلود فایل

Random paper arrows.

پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.(جان بست،1372،ص 235). در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:
ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات انجام شد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود .
پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر مجددا” پرسشنامه به تایید چند شرکت نرم افزاری رسانده شده و سعی گردید تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.
در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی شده و بین شرکتهای مورد نظر توزیع گردید.
3-10) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد، برای محاسبه ضریب و قابلیت پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرایی دوباره(روش باز آزمایی)روش موازیی (همتا) روش تضعیف (دو نیمه کردن)عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته و روش کودر-ریچار سون اشاره کرد. (حقیقی،1377،ص 55)
3-11) روش محاسبه آلفای کرونباخ:
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون )و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
=(1-)
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S2i=واریانس کل
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر 7/0 بدست آید . می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0بدست آید، باید برای تک تک سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و سوالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 است را حذف نمود و یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران ، 1383،ص 169-168).
در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده استفاده شده و نیز برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS به کار گرفته شده. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای بدست آمده برای تحقیق حاضر که در واقع پایایی تحقیق را نشان می دهد 9383/0است. بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر دارای پایایی قابل قبولی است.
3-12) آزمونهای آماری استفاده شده
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت به آن رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی )برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد.(خاکی،1378،ص 40-30).
هدف از تحلیل و توصیف در آمار برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود: یا با سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه “پارامترها” که در این صورت فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود.(آذر،1380،ص 41).
با توجه به مطالب بالا، روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات بصورت جدول فراوانی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است. برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه های پژوهش از آزمون β استاندارد شده و روش رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نوع داده ها شدت همبستگی محاسبه شده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
4-1)مقدمه
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرده و اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با نوع روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق برای آن بود، بیابد(خاکی، 1378،ص 303).
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور،
1377، ص 186). />4-2)تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحله ای که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه؛ کد گذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه تحلیل های ارتباطات بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از نظر مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیمها به عهده دارند. اگر چه که فرآیند های تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی و ابزارهای بکار گرفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند.(خاکی، 1378،ص 305).
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه (که طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است) با بهره گرفتن از نرم افزار spss و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری)به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های نمونه آماری استفاده شده است و برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه (با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است استفاده شده است) با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به شرح جدول 4-1 می باشد.
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1
جدول 4-1 نحوه امتیاز بندی سوالات
4-3)تحلیل سوالهای پژوهش
4-3-1) بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه تقاضا
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
31
6
10
12
2
1
تعداد
1.افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات موثراست؟
100%
19.40%
32.30%
38.70%
6.50%

 
 
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=3.58
MEDIAN=4
MODE=3
31
4
8
12
5
2
تعداد
2.تعرفه ها و سهمیه های کشورهای هدف بعنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
12.90%
25.80%
38.70%
16.10%
6.50%
درصد فراوانی
MEAN=3.23
MEDIAN=3
MODE=3
31
10
16
3
1
1
تعداد

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
51.60%
9.70%
3.20%

3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.6
MEDIAN=4
MODE=4
31
10
19
1
0
1
تعداد
4.عدم پشتیبانی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
61.00%
3.20%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=4
31
12
13
5
0
1
تعداد
5.عدم استفاده فلسفه بازاریابی تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
41.90%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.13
MEDIAN=4
MODE=4
31
6
11
13
0
1