منابع مقاله با موضوع تحلیل عاملی تأییدی

منابع مقاله با موضوع
تحلیل عاملی تأییدی

این مطالعه روایی ابزار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت (در فصل 4 به صورت مبسوط گزارش شده است).
جدول 1-3: تعریف متغیر مستقل خویشتنشناسی
گویه ها
خرده مقیاس
متغیر
(1، 3، 5، 7، 9، 13، 15، 17، 20 و 22).
خودشناسی خصوصی
خویشتنشناسی
(2، 6، 11، 14، 16، 19 و 21).
خودشناسی عمومی
(8،4، 10، 12، 18 و 23).
اضطراب
اجتماعی
-پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون:
این پرسشنامه دارای 30 گویه میباشد که براساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت(1= همیشه2= بطور مکرر3= غالبا4= بعضی اوقات5= بندرت6= خیلی به ندرت 7= هرگز) تنظیم شده است. پونتام و ویلسون پنج شیوه مدیریت تعارض را درون سه استراتژی قرار داده اند.
الف : استراتژی عدم مقابله: این خرده مقیاس شامل شیوه اجتناب و تطبیق یا سازش میباشد.
ب: استراتژی راه حل گرایی: این خرده مقیاس بر شیوه همکاری و مصالحه متمرکز است.
ج: استراتژی کنترل: این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.
شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است که نخست، هر مدیر یا شخص در هر کدام از سه خرده مقیاس نمرهای به دست میآورد. در نهایت، میانگین سه نمره به عنوان نمره ترفند مدیریت تعارض در نظر گرفته میشود. این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد رواسازی شده است. برای مثال، کیانیمهر، مصلحی، مجاهدی و غلامی(2012) پایایی ابزار را 87/0 گزارش نموده است و انصاری و همکاران(1389) در پژوهش خود نیز ضریب پایایی این ابزار را 0.88 گزارش کرده اند. در این مطالعه روایی ابزار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت (در فصل 4 به صورت مبسوط گزارش شده است).
جدول 2-3: تعریف متغیر وابسته پژوهش
گویه ها
خرده مقیاس
متغیر
2و 5و 7و 12و 14و 15و 23و 24و 25و 27و 28و 29
استراتژی عدم مقابله
ترفندهای مدیریت تعارض
1، 4 ، 6 ، 8، 9 و 11 و 13 و 16 و 19 و 20 و 21
استراتژی راهحل گرایانه
3 و 10 و 17 و 18 و 22 و 26 و 30
استراتژی کنترل
3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری زیر استفاده شده است:
1-روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی،درصد ،میانگین وانحراف معیار).
2-روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی و به کار بردن سوالات کلی مناسب جهت محاسبه اعتبار پرسشنامه ها مورد استفاده قرار گرفته است.
3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تک نمونهای برای شناخت وضعیت متغیرهای تحقیق از لحاظ نرمال بودن توزیع داده استفاده گردید.
4- تحلیل عاملی تأییدی: برای بررسی روایی سازه پرسشنامهها استفاده شده است.
5- روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون: برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمونهای آماری از نرم افزار spss نسخه 20 و نرم افزار لیزرل نسخه 72/ 8استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهشهای کمی با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. آمار توصیفی به بررسی و تحلیل عمومی داده‌ها و توصیف کلی آن‌ها می‌پردازد. در این پژوهش نخست، در بخش آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و در بخش آمار استنباطی بررسی ویژگیهای متغیرها و روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی ابزارهای شرط اصلی برآوردهای دقیق از آمار استنباطی در هر پژوهش است. از این رو، در مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی پرسشنامههای مورد استفاده با کمک فن آلفای کرانباخ و فن تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید. لوین(2005) معتقد است تحلیل عاملی تاییدی وقتی استفاده میشود که پژوهشگر از قبل ایدهای در باره اینکه سوالات کدام سازه (متغیر) را اندازه می گیرد، هر سازه با چند سوال اندازه گیری شده است و میان هر سوال مقیاس و نمره کل همبستگی خطی وجود داشته باشد. دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه در این پژوهش این است که پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه محقق ساخته نمی باشد، و پژوهشگر از قبل میداند که هر کدام از سوالات پژوهش کدام متغیر (یا سازه) را اندازه میگیرد یا زیر کدام سازه قرار میگیرد.
4-2. توصیف جمعیت شناختی نمونه
اطلاعات این بخش بر اساس سوالات جمعیت شناختی مندرج در بخش نخست پرسشنامه استنتاج شده است. ویژگیهای جمعیتشناختی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر میزان تحصیلات و سن است که در ادامه گزارش شده است.
4-2-1.وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
افراد پاسخدهنده از نظر سن به 4 گروه کمتر از 35، بین35 تا 45، بین 45 تا 55، و بالاتر از 55 تقسیم گردید. که در جدول (1-4) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی بالاتر از55 سال است و کمترین دامنه سنی مربوط به دامنه سنی 46 تا 55 سال است.
جدول 1-4: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
ردیف
رده بندی
فراوانی

این مطلب را هم بخوانید :
منبع تحقیق دربارهبورس اوراق بهادار تهران

 
 
درصد
1
کمتر از 35
24
5/19
2
36تا45
22
9/17
3
46 تا 55
31
2/25
4
بالاتر از 55
46
37
5
کل
123
100
شکل1-4: نمودار دایرهای وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
4-2-2. وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
برای شناسایی سطح تحصیلات جامعه آماری پژوهش به سه سطح فوق دیپلم و پایینتر، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم گردید. فراوانی افراد پاسخدهنده در در جدول (2-4) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان با سطح تحصیلات کارشناسی است و کمترین سطح تحصیلات مربوط به سطح تحصیلات دیپلم است.
جدول 2-4: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
ردیف

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رده بندی تحصیلات
فراوانی
درصد
1
فوقدیپلم و پایینتر
46
4/37
2
کارشناسی
68
3/55
3
کارشناسی ارشد
9
3/7
4

کل
123
100
شکل2-4: نمودار دایرهای وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
4-3. بررسی پایایی و روایی متغیرهای پژوهش
نظر به اینکه استانداردسازی ابزارهای پژوهش زیربنای تحلیلهای آماری محسوب میشود. در این مطالعه در راستای استانداردسازی ابزارهای پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید؛ و سپس از روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرانباخ) برای بررسی پایایی مقیاسها و خردهمقیاسها استفاده شد. ضریب آلفای توسط کرانباخ (1951) برای اندازه گیری همسانی درونی درون یک مقیاس چند گویه ای توسعه یافت این روش از فنون آماری کارآمد برای برآورد اعتبار مقیاسهای چند سوالی محسوب می شود (پترسون، 1994). در تحلیل عاملی تاییدی داده ها با مدلهای اندازهگیری از قبل طرح شده تطبیق و مقایسه می گردد و برای بررسی تطابق داده ها با متغیر پنهان مورد نظر شاخصهای برازش زیادی وجود دارد که میتوان به شاخصهایی از قبیل شاخص کای اسکوئر به درجهآزادی(χ2)، ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) ، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI)، شاخص توکر-لوئیس(TLI)، شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، و شاخص هنجار شده (NFI)، بنتلر-بونت کایاسکوئر هنجار شده(NC)، شاخص برازش مقتصد (PNFI, PCFI)، و معیار اطلاعات آکائیک (AIC) اشاره کرد.
از آنجا که در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی در دو سطح سازه- عامل و عامل- سوال به طور همزمان انجام شده است. بنابراین سوال اساسی که در این مرحله مطرح شده است این است که آیا مدل اندازهگیری یا ساختاری مناسب است؟ برای پاسخ به این پرسش باید آماره ، ضرایب استاندارد و سایر شاخصهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با توجه تعداد زیاد شاخصهای برازش از میان آنها شاخصهای رایج در پژوهشهای مختلف، انتخاب گردید. این شاخصها به ترتیب عبارتند از: نسبت کایاسکوئر به درجهآزادی(χ2)، ریشه میانگین مجذورات خطا ( RMSEA)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص هنجار شده (NFI)، شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، و شاخص برازش مقتصد (PNFI) استفاده شده است. پیشینه مدل معادلات پیشنهاد میدهد که نسبت x2/df کمتر از 3، ضریب RMSEA کمتر از 10/0 (جورساک، 2005؛ به نقل بک، شوماکل و اگلوف، 2009)؛ GFI،NNFI، ,NFICFIنزدیک به 95/0؛ و RMR کمتر از 08/0 (هیو و بنتلر، 1999)، حاکی از قابل قبول بودن شاخصهای نیکویی برازش است. در ادامه پایایی وروایی ابزارهای پژوهش تشریح شده است. بر این اساس، در مطالعه حاضر همه شاخصهای برازش عاملهای یا خرده مقیاس متغیر اصلی (برای مثال، خویشتنشناسی یا ترفندهای مدیریت تعارض) شناسایی و نتایج در قالب یک جدول ارائه می شود. چرا که چنین کاری امکان بررسی همزمان شاخصهای برازش مربوط به متغیرهای مورد مطالعه را فراهم میآورد. پس از بررسی شاخصهای برازش مدل اندازه گیری و ساختاری به تفکیک هر متغیر بررسی میشود.
4-3-1. متغیر خویشتن شناسی
مقیاس خویشتنشناسی از سه خرده مقیاس خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی تشکیل شده است. در این پژوهش نخست، هر کدام از این سه خرده مقیاس به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته شد. سپس، از طریق مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تاییدی تکعاملی روایی سه متغیر خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی تحت مداقه قرار گرفت؛ نتایج مدل اندازهگیری تکعاملی بر روی سه خرده مقیاس خویشتن شناسی، منجر به حذف گویه 3 از خرده مقیاس خودشناسی خصوصی؛ گویه 11 از خرده مقیاس خودشناسی عمومی؛ و حذف گویه های 10، 15 و 23 از خرده مقیاس اضطراب اجتماعی گردید. شاخص های برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سه خرده مقیاس در جدول (4-3) گزارش شده است.
جدول3-4: شاخص های برازش مدل اندازهگیری تکعاملی سه خرده مقیاس خویشتن شناسی و متغیر خویشتنشناسی
متغیر
X2
df
RMSEA
GFI
NFI
NNFI
CFI
خودشناسی خصوصی
48/15
12
04/0
95/0
94/0
98/0
99/0
خودشناسی عمومی
26/10
8
05/0
92/0
95/0
95/0
99/0
اضطراب اجتماعی
84/7
9
03/0
99/0
97/0
1
1
متغیر خویشتنشناسی
62/291
148
08/0
81/0
80/0
82/0
85/0
همان طور که مندرجات جدول (3-4) نشان میدهد با در نظر گرفتن حد مطلوب شاخصهای برازش، تمامی شاخصهای برازش در حد مطلوب قرار دارند. این یافته حاکی از برازش مطلوب مدل مفهومی هر یک خردهمقیاس های متغیر خویشتنشناس است. پس از بررسی شاخصهای برازش مدل مفهومی سه خرده مقیاس متغیر خویشتنشناسی ، برای فهم اینکه آیا گویه های سه خرده مقیاس یک سازه کلی تحت عنوان خویشتنشناسی را اندازهگیری میکنند،یا نه، مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تاییدی سه عاملی مورد کاوش صورت گرفت. نتایج به دست آمده در جدول( 3-4) با عنوان شاخصهای برازش متغیر خویشتنشناسی و نمودار (1-4) در حالت استاندارد گزارش شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری به صورت جامع نیز در حالت ضرایب استاندارد در جدول (4-4) نشان داده شده است.
نمودار 1-4: مدل اندازهگیری سه عاملی مقیاس خویشتنشناسی در حالت استاندارد.[ خودشناسی خصوصی با علامت اختصاری PRI؛ خودشناسی عمومی با علامت اختصاری PUاضطراب اجتماعی علامت اختصاری AN ]
همان طور که در نموار 1-4 مشاهده میکنید، بیضیها متغیرهای پنهان و مستطیلها گویه های سه خرده مقیاس خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی را نشان میدهند. پیکانهای یکسویه از بیضیها به مستطیل نشان میدهد که گویه ها روی کدام عامل بار میگیرند، ارزشهای نوشته شده روی پیکانها، آن میزان واریانس گویه ها را که />از سوی متغیر پنهان قابل توضیح است، نشان میدهد. پیکانهای کوچک واریانس باقیمانده (خطا) را نشان میدهد که بوسیله متغیر پنهان تبیین نمیشود. پیکان های دوسویه، همبستگی میان خرده مقیاس ها را نشان میدهد.
جدول 4-4: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری در حالت استاندارد و معنادار

t مقدار
s-error
بارعامل
عامل
خرده مقیاس
متغیر
37/0
97/6
63/0
61/0
گویه1
خودشناسی خصوصی
خویشتنشناسی
13/0
84/3
87/0
36/0
گویه5
07/0
84/2
93/0
27/0
گویه7
44/0
72/7
56/0
66/0
گویه13
35/0
70/6
65/0
59/0
گویه17
34/0
58/6
66/0
58/0
گویه20
40/0
28/6
60/0
63/0
گویه22
26/0
63/5
74/0
51/0
گویه2
خودشناسی عمومی
36/0
94/6
64/0
60/0
گویه6
31/0
60/3
89/0
34/0
گویه14
34/0
69/6
66/0
59/0
گویه16
40/0
32/7
60/0
63/0
گویه19
60/0
57/9
40/0
77/0
گویه21
56/0
8
44/0
75/0
گویه4
اضطراب
اجتماعی
60/0
26/8
40/0

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود تحقیق در موردآموزش فنی و حرفه ای

90

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *