منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

toy tool,education,science board,school

کاهش قابل ملاحظه اضطراب رایانه شده و برعکس پیشرفت تحصیلی افزایش یافته است.
وان بیک (1986؛ به نقل از قاسمی پیر بلوطی، 1374) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمره های عزت نفس، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی و نوع اسنادها در دانش آموزان دختر و پسر، به این نتیجه رسید که دانشآموزان کلاسی که انگیزه پیشرفت تحصیلی بالایی داشتند، در مقایسه با آنهایی که انگیزش متوسط داشتند، دارای نمره های اضطراب کمتری بودند عزت نفس بالاتری داشتند و موفقیتهای خود را به توانایی و کوشش و شکستهای خود را به مشکل بودن تکلیف نسبت میدادند. نتایج در ارتباط با تفاوتهای جنسی اسنادها نشان دادند که بین دختران و پسران در این پژوهش تفاوت معنیداری وجود ندارد.

نقد و ارزیابی
پس از مروری بر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی به نقد و ارزیابی این پژوهشها اقدام میگردد. اغلب پژوهشهای صورت گرفته در مورد رابطه اضطراب رایانه و انگیزش پیشرفت در حوزه آکادمیک و دانشگاهی صورت گرفته است و تنها معدودی از آنها به پژوهش در حوزه مدرسه و آموزش عمومی پرداختهاند. یکی از ویژگیهای تحقیقات صورت گرفته تنوع انجام تحقیقات در بین رشته های مختلف تحصیلی و گروه های مختلف میباشد که نتایج این تحقیقات در تعمیم نتایج تأثیر زیادی دارد. با بررسی تحقیات انجام شده میتوان گفت که بین اضطراب رایانه و انگیزه پیشرفت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. یعنی هر چه اضطراب رایانه کمتر باشد، انگیزه پیشرفت دانشآموزان بیشتر است.
در مورد رابطه اضطراب رایانه و پیشرفت تحصیلی تحقیقات اندکی صورت گرفته است وکمبود تحقیقات در این زمینه مشهود است. تعداد نمونه آماری کم تحقیقات صورت گرفته که این امر باعث میشود با اطمینان کامل نتوان نتایج تحقیقات را تعمیم داد. با بررسی تحقیقات صورت گرفته میتوان گفت که بین اضطراب رایانه و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. یعنی هرچه اضطراب رایانه کمتر باشد، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بیشتر است.
هرچند تحقیقات بسیاری در مورد پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت انجام شده است اما تحقیقات کمی در مورد اضطراب رایانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت انجام شده است.به این دلیل محقق در صدد یافتن اضطراب رایانه در میان دانشآموزان متوسطه مدارس هوشمند و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت است.

 
 

در این فصل ابتدا به بررسی نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونهگیری، ابزار پژوهش (متغیرهای تحقیق و اعتبار و روایی ابزار جمعآوری اطلاعات) پرداخته شده است. و سپس در ادامه فصول روش اجرای تحقیق، شیوه استخراج داده ها و مطالعه روش های تجزیه و تحلیل آماری مورد بحث قرار گرفته است.
3-2 روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) به دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم میشوند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد. یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1388). به علت اینکه پژوهشگر میخواهد رابطه بین اضطراب ریانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت را بسنجد در نتیجه روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی است.
3-3 جامعه آماری
“جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته میشود. معمولاً در هر تحقیق،جامعه کلیه افراد یا مواردی است که محقق علاقهمند است نتایج تحقیق را به آنها تعمیم دهد” (حسن زاده،1390،ص98). در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل 1144 دانشآموز پسر مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-92 میباشد.
3-4 حجم نمونه و روش نمونهگیری
نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب میشوند. گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آنها حاصل میشود را نمونه میگویند. اگر نمونه معرف واقعی جامعه باشد میتوان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد (حسن زاده،1390، ص99). در این پژوهش حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 287 نفر برآورد گردید.
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای (چند مرحلهای) استفاده شده است. در نمونهگیری مرحلهای در همه مراحل نمونهگیری یک هدف مشخص دنبال میشود اما در نمونهگیری چند مرحلهای، در هر مرحله نمونهگیری هدف تغییر میکند (حسن زاده، 1390). در این روش از میان دبیرستانهای پسرانه هوشمند 4 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر کدام از این مدارس از هر پایه (اول، دوم، سوم) یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه به دانشآموزان کلاسها ارائه گردید.
3-5 ابزار جمعآوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سوالات است که پاسخدهنده با ملاحظهی آنها پاسخ را ارائه میدهد (سرمد و همکاران،1388).

به منظور جمعآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفت:

الف) پرسشنامه انگیزش پیشرفت
ب) پرسشنامه اضطراب رایانه
3-5-1 پرسشنامه انگیزش پیشرفت:
در پژوهش حاضر از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) استفاده شد این پرسشنامه شامل 92 گویه و بر اساس پیشینهی پژوهشدر زمینه انگیزش پیشرفت تهیه شده است. این گویه ها س از تحلیل خوشهای به صورت 29 جمله ناقص تکمیل کردنی درآمدهاند. برای تدوین پرسشنامه حاضر از ده عامل استفاده شده است که عبارتند از سطح آرزو، رفتار مخاطرهآمیز، ارتقاء طلبی، مسئولیتپذیری، پشتکار، ادراک زمانی، رفتارشناختی، آیندهنگری، انتخاب دوست، رفتار موفق.
شکل پرسشنامه بدین صورت است که برای هر جمله ناتمام، چهار عبارت در گزینۀ الف، ب، ج، د، ارائه می شود و آزمودنی بایدیکی از این عبارت ها را برای تکمیل جمله ناتمام انتخاب کند.
شیوه ی نمره گذاری بدین صورت است که گزینه الف، ب، ج، د،در گویه های 1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 23، 27،28، 29، به ترتیب 1و2و3و4 نمره و در بقیه گویه ها بر عکس یعنی به ترتیب 4و 3و2و1نمره گذاری می شود. دامنه نمرات فرد بین 29 الی 116 است که نمره بالا (بالاتر از میانگین) نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایینتر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد میباشد. هرمنس (1970) ضرایب همبستگی هر گویه را با انگیزه پیشرفت محاسبه کرد و آزمون را دارای اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنه بین 30% الی 57% بود.
3-5-2 پرسشنامه اضطراب رایانه ای:
این مقیاس در سال 1987 توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد. مقیاس مذکور 19 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس 5 درجه ای از کاملاَ مخالفم تا کاملاَ موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد. از همبن رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد. لازم به ذکر است گویه های 2- 4- 5- 6- 7– 9- 10 – 17 – 19به صورت معکوس نمره گذاری می شود. هنسن و همکاران (1987) مقیاس را بر روی 272 نفر از دانشجویان روانشناسی با میانگین سنی 5/19 سال اجرا کردند. میانگین اضطراب رایانه برابر با 58/43 ، انحراف معیار 73/11 و دامنه نمرات بین (21-89) بود. آنها نمرات بالای 31/55 را بیانگر اضطراب رایانه بالا و نمرات پایینتر از 85/31 را حاکی از اضطراب خفیف و نمرات بین 85/31 و 31/55 را اضطراب کم محسوب کردند و همینطور معتقدند که مقیاس همسانی درونی بالا دارند. آنها برای این مقیاس ضریب آلفا را برابر 87/0 گزارش کردند آنها همینطور برای مشخص کردن روایی مقیاس، همزمان از یک مقیاس دیگر اضطراب رایانه استفاده کرده و
نشان دادند که مواد مقیاس درجهبندی با خرده مقیاسهای اضطراب یعنی، علاقه، اعتماد و اضطراب رایانه همبستگی بالایی دارد. همینطور مواد مقیاس ضرایب همبستگی بالایی را با مقیاس ریاضی نشان داد.

3-6 روایی و پایایی
روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها در موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. مثلا آزمون هایی همچون تست هوش یا آزمون پیشرفت تحصیلی اگر نتوان بهره هوش و میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری کند، روایی نخواهد داشت (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبییر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفت ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).
اکبری(1386) در پژوهشی به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان پرداخت. به همین منظور عداد 1530 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان به صورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرانباخ 84/0 بود.
در پژوهش حاضر برای اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت ضریب آلفای کرانباخ 80/0 به دست آمد.
بازیونلوس (1996،به نقل از لواسانی،1382) در پژوهشی با نمونهای شامل 196 نفر مرد و 36 زن از مدیران انگلیسی، برای مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه ضریب آلفای برابر با 87/0 را به دست آورد که با ضریب به دست آمده توسط تهیه کنندگان مقیاس برابر است.
لواسانی (1382) برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس درجهبندی اضطراب رایانه مشخصههای توصیفی آماری، ضریب همبستگی هر گویه یا نمره کل مقیاس و ضریب آلفای کرانباخ برای 19 گویه برابر با 80/0 و بر اساس روش دو نیمه کردن گاتمن برابر با 68/0 به دست آمد. قمی (1387)نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرانباخ 83/0 گزارش کرده است.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ 81/0 به دست آمد.
3-7 روش جمعآوری داده ها:
پرسشنامه انگیزش پیشرفت و اضطراب رایانهای بر روی 287 نفر از دانش آموزان پسر مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن اجرا گردید. قبل از اجرا معمولا توضیحاتی برای رفع ابهام به دانش آموزان ارائه میشد. بعد از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها هر یک از پرسشنامهها مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از پرسشنامهها به دلیل نقص در پاسخگویی به سوالات با پرسشنامههای اضافه پخش شده جایگزین شدند و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، بر اساس آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزار spss استفاده شده است.
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته میشود که در طبقهبندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق جمعآوری شده به کار گرفته میشوند (دلاور،1383،ص220). در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی داده های جمعآوری شده با تهیه و تنظیم جدول و نمودار توزیع فراوانی خلاصه میگردد و سپس با شاخصهایی چون میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار میگیرد.
آمار استنباطی به آن دسته روش های آماری گفته میشود که محقق را قادر میسازد تا با بهره گرفتن از داده های دانسته شده به اطلاعات ناشناخته برسد یعنی جامعههای وسیعتر را که داده های دانسته شده از آن گرفته شده است استنباط نماید (دلاور، 1383،ص237). در این پژوهش به منظور بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین درجه همبستگی بین متغییرهای پژوهش استفاده میشود. همبستگی بین دو متغییر دارای دامنهای از (1-) نشان دهندهی همبستگی معکوس و کامل تا (1+) که نشان دهندهی همبستگی مستقیم و کامل است و ضریب همبستگی صفر، که نمایانگر عدم وجود همبستگی است، میباشد (دلاور، 1383،ص232).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته تحقیق پرداخته میشود. از آنجا که هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن میباشد؛ برای تحقیق این هدف به ترتیب در پرسشنامه اضطراب رایانه و انگیزش پیشرفت نمره هر فرد محاسبه و سپس با توجه به دامنهی نمره گذاری شده در هر دو پرسشنامه، جایگاه هر نمره در این دامنه مشخص میگردد، در نهایت با توجه به داده های دو پرسشنامه و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی هر یک از پرسشهای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
الف) توصیف داده ها
در این قسمت هدف آن است که داده های جمعآوری شده را با بهره گرفتن از شاخصها و تکنیکهای آماری خلاصه و طبقهبندی گردد. به عبارت دیگر محقق ابتدا داده های جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول فراوانی و نمودارها خلاصه می کند. از مهمترین روش های آمار توصیفی می توان به فراوانی و درصد فراوانی اشاره کرد. بطور کلی می توان گفت آمار توصیفی به طبقهبندی، خلاصه کردن، توصیف، تفسیر و نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق می شود. نقش آمار توصیفی به عنوان اولین قدم در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است. آمار توصیفی با خلاصه کردن داده ها ویژگیهای مهم آن را نمایان می سازد تا ایدههای لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تجزیه و تحلیل آماری (آمار استنباطی) ایجاد کند.
در این پژوهش داده های مورد نیاز از پرسشنامههای اجرا شده جمعآوری و به وسیله نرمافزار spss تجزیه و تحلیل شده و جداول آماری و نمودارهای مربوط به هر یک از این جداول به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
داده های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانهای
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانهای
فراوانی دامنه تغییرات حداقل نمرات حداکثر نمرات میانگین نمرات انحراف معیار واریانس
اضطراب رایانهای 287 63 26 89 52.49 14.009 196.251
همانگونه که در جدول بالا مشاهده میگردد، میانگین نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 52.49 بوده که از میانگین مورد نظر پرسشنامه اضطراب رایانه ای (55.31) کمتر بوده