منابع و ماخذ مقاله باورهای انگیزشی

پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان کلاس‌های دوم دبیرستان در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهرستان شیراز بوده که در سال تحصیلی 1389-1390 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به اهمیت تاب‌آوری در دوره نوجوانی، این پژوهش در این دوره صورت پذیرفت. از طرفی با توجه به تعداد و سطح شناختی پرسشنامه‌ها و ضرورت پاسخ‌دهی دقیق و داشتن حوصله کافی برای پاسخگویی به پرسشنامه‌ها، آزمودنی‌های این پژوهش را دانش‌آموزان دوم دبیرستان تشکیل دادند. لازم به ذکر است که به منظور جلوگیری از تأثیر ترتیب پرسشنامه‌ها بر یکدیگر و همچنین تأثیر خستگی آزمودنی‌ها بر پرسشنامه‌ای خاص، موازنه سازی صورت گرفته است.
با توجه به اینکه این پژوهش با رویکرد متمرکز بر شخص و رویکرد متمرکز بر متغیر صورت گرفته‌است؛ لذا به منظور انتخاب شرکت کنندگان پژوهش در رویکرد متمرکز بر شخص، به شکل هدفمند از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز، 3 دبیرستان دخترانه و 3 دبیرستان پسرانه در نواحی 3 یا 4 آموزش و پرورش که به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی- اجتماعی پایین‌تری قرار گرفته‌اند ؛ انتخاب شده و دانش‌آموزان پایه دوم به پرسشنامه‌های خود- گزارشی پاسخ دادند. همچنین به منظور انتخاب شرکت کنندگان در پژوهش با توجه به رویکرد متمرکز بر متغیر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. به این ترتیب که از میان بقیه نواحی آموزش و پرورش شهرستان شیراز، یک ناحیه انتخاب و 3 دبیرستان دخترانه و 3 دبیرستان پسرانه درناحیه مربوطه نیز بطور تصادفی انتخاب شده و دانش‌آموزان پایه دوم به پرسشنامه‌های خود- گزارشی پاسخ دادند. در مجموع 875 نفر در این تحقیق شرکت داشتند که 35 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد. در نهایت در این پژوهش 840 نفر شامل 479 دختر با میانگین سنی 34/15 و انحراف معیار 59/0 و 361 پسر با میانگین سنی 63/15 و انحراف معیار 69/0 از 6 دبیرستان دخترانه و پسرانه شرکت داشتند.

3-2- ابزارهای پژوهش

به منظور سنجش متغیرهای مدل (باورهای انگیزشی و درگیری دانش‌آموزان، دلبستگی و جو تعاملی معلم- دانش‌آموز و راهبردهای مقابله‌ای و تاب‌آوری عاطفی و تاب‌آوری تحصیلی از ابزارهای مقیاس انگیزشی و درگیری دانش آموزان (SEMS) ، پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA) ، پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی (جو تعاملی معلم- دانش‌آموز)، مقیاس راهبردهای مقابله‌ای، پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی(CERQ) ، مقیاس تاب‌آوری تحصیلی، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی ، پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان، و مقیاس بهزیستی روانی استفاده گردید که در ادامه معرفی می‌گردند.

3-2-1- مقیاس انگیزشی و درگیری دانش آموزان (SEMS)
این مقیاس توسط مارتین (2001 و 2003) به منظور سنجش هر یک از عوامل موجود در چرخه انگیزشی و درگیری دانش آموزان طراحی شده است. مقیاس انگیزش و درگیری دانش آموزان، باورهای انگیزشی را در 11 بعد مورد سنجش قرار می‌دهد که عبارتند از خود-باوری، جهت گیری هدف یادگیری، ارزش، اضطراب، اجتناب از شکست، کنترل پایین، خود- ناتوان سازی، عدم درگیری، برنامه ریزی، اصرار و پافشاری و مدیریت مطالعه. سه بعد اول قابل جمع بوده و درمجموع بعد شناختی سازگار را شکل می‌دهند. ابعاد چهارم تا ششم نیز قابل جمع بوده و یک بعد کلی‌تر شناختی ناسازگار را شامل می‌شوند. ابعاد هفتم و هشتم را نیز در مجموع بعد رفتاری ناسازگار درگیری رفتاری تشکیل می‌دهند. سه بعد آخر نیز در مجموع بعد رفتاری سازگارانه را مورد سنجش قرار می دهند. هر کدام از ابعاد فوق مشتمل بر 4 گویه بوده که در مجموع 44 گویه ابزار را تشکیل می دهند. ابعاد شناختی انگیزشی سازگار عبارتند از خود باوری (خود – کارآمدی )، جهت گیری هدف یادگیری یا تسلط و ارزش مدرسه . به عنوان نمونه:
” اگر من سخت کار کنم باور دارم که می توانم کارهای مدرسه را خوب انجام دهم ”
رفتارهای درگیری سازگارانه شامل ابعاد برنامه ریزی، اصرار و پافشاری و مدیریت مطالعه می باشند. مثل:
” درزمان مطالعه، من در جایی مطالعه می کنم که بتوانم تمرکز داشته باشم. “
ابعاد شناختی انگیزشی ناسازگار عبارتند از اضطراب، اجتناب از شکست، و کنترل پایین. مثل: ” در زمان شروع امتحان، من بشدت نگران می شوم. ”
و ابعاد رفتاری ناسازگارانه عبارتند از خود- ناتوان سازی و عدم درگیری. مثل : ” اغلب اوقات من قبل از امتحان خوب مطالعه نمی کنم به این دلیل که اگر امتحانم خوب نشد دلیلی برای آن داشته باشم “.
ویژگیهای روان سنجی این مقیاس در مطالعات متعدد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. روایی این مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی با روش LISREL با ضریب تطابق عالی مورد تأیید قرار گرفته است (جورسکاگ و سور بوم،2006). ضرایب بار عاملی نیز 61/0 تا 85/0 و ضرایب پایایی نیز به روش آلفای کرونباخ از 77/0 تا 82/ گزارش شده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO (برای نمونه آماری مناسب) برابر 88/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت (برای ماتریس همبستگی) برابر 99/9، (0001/0 P)، بوده که نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود 11عامل کلی در مقیاس بود. ملاک استخراج عوامل شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود و سؤالات 1و 14و 13و 4و 37و 8 و 33و 40 به دلیل بار عاملی پایین
و یا قرار گرفتن در عامل دیگر حذف گردیدند. عامل‌های موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشتند در مجموع 45/57 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. این 11 عامل در مجموع ابعاد شناختی انگیزشی سازگار، ابعاد شناختی انگیزشی ناسازگار، ابعاد رفتاری سازگارانه، و ابعاد رفتاری ناسازگارانه را می‌سنجند. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-1 آمده است.
ضرایب آلفای کرونباخ بدست‌آمده برای زیر مقیاس‌های خود-معیوب‌گری، اصرار(پافشاری)، جهت گیری هدف یادگیری یا تسلط، برنامه‌ریزی، اجتناب از شکست، اضطراب، مدیریت مطالعه، ارزش مدرسه، کنترل پایین، و عدم درگیری به ترتیب 79/0، 72/0، 61/0، 84/0، 77/0، 66/0، 59/0، 61/0، 62/0، و51/0 بدست آمده است.

جدول3-1 نتایج تحلیل عاملی مقیاس انگیزش و درگیری دانش‌آموزان به روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس
گویه‌ها خود-معیوب‌گری اصرار و پافشاری هدف تسلط برنامه‌ریزی اجتناب از شکست اضطراب مدیریت مطالعه ارزش مدرسه کنترل پایین عدم درگیری خود-باوری
5
25
35
42

1
9
28
36

2
7
25

27
30
39

11
20
31
38

43
19
10

32
44
17
3

4
34
41

18
16
12
6

15
22
29

13
33
40 74/0
74/0
71/0
68/0

54/0
71/0
48/0
67/0

67/0
63/0
50/0

78/0
79/0
77/0

75/0
79/0
69/0
72/0

71/0
64/0
72/0

66/
66/0
59/0
64/0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

51/0
53/0
34/0

75/0
41/0
57/0
51/0

60/0
53/0
57/0

90/0
40/0
64/0
مقدار ارزش ویژه 67/7 74/3 08/2 75/1 48/1 28/1 25/1 14/1 12/1 04/1 1
درصد واریانس 19/7 02/7 73/6 44/6 02/6 94/4 77/4 45/4 79/3 68/3 41/2

واریانس کل

45/57

3-2-2- پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA)
این پرسشنامه توسط آرمسدن و گرینبرگ (1987) تهیه شده و شامل 24 گویه می باشد که برای اندازه گیری میزان دلبستگی ادراکی از روابط با والدین و همسالان در نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است (دی توماسو ، 2005). IPPA یک پرسشنامه خودسنجی با مقیاس لیکرت 5 قسمتی از کاملا مخالفم =1 تا کاملا موافقم = 5 می باشد. به کمک این مقیاس می توان دلبستگی اعضای یک خانواده نسبت به هم و دلبستگی نسبت به همسالان را اندازه گیری نمود. ادراک دلبستگی به والدین و همسالان هر کدام شامل سه بعد است: “ارتباط” که تجارب فرد را در مورد کیفیت بالای ارتباطی با دیگر اعضای خانواده (والدین) و با همسالان اندازه گیری می کند. “اعتماد” میزان اعتمادی را که والدین یا همسالان همراه با احترام و قبول آرزوها واحساسات نوجوان به او دارند اندازه گیری می کند. بیگانگی نیز میزان تجارب فرد از احساسات منفی را نسبت به والدین و همسالان اندازه گیری می نماید. کسب نمره بالا در مقیاس دلبستگی کیفیت بالای دلبستگی را نشان می دهد (اشرف، 1385). در خصوص پایائی مقیاس، میوس و همکاران (2002)، آلفای کرونباخ را برای تک تک زیر مقیاس ها ارائه داده اند که میانگین پایائی برابر با 78/0 بوده است. در خصوص روائی نیز روائی سازه ای این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است که مورد تأیید مؤلفین بوده است. (آرمسدن و همکاران، 1987؛دکویک و همکاران،1997؛ نوم و همکاران،1999؛ به نقل از اشرف،1385). در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO برابر 85/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 43/5 که در سطح 0001/0 P معنا دار بوده که نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود 2عامل کلی در مقیاس بود. ملاک استخراج عوامل شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود و سؤالات 4 و 21 و 23 بدلیل بار عاملی پایین و یا قرار گرفتن در عامل دیگر حذف گردیدند. عامل‌های موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشتند در مجموع 60/33 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس‌های دلبستگی به والدین و همسالان به ترتیب 80/0 و 77/0 بدست آمده‌است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-2 آمده است.

جدول 3- 2- نتایج تحلیل عاملی مقیاس دلبستگی
گویه‌ها دلبستگی به والدین دلبستگی به همسالان
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
22
24 61/0
66/0
62/0
70/0
60/0
32/0
63/0
70/0
66/0
44/0
69/0

65/0
65/0
66/0
60/0
62/0
64/0
40/0
75/0
35/0
28/0
مقدار ارزش ویژه 57/4 49/3
درصد واریانس 04/19 56/14
واریانس کل 60/33

3-2-3-پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی (جو تعاملی معلم- دانش‌آموز)
فرم دانش آموزی پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی توسط بلمونت ، اسکینر، ولبورن، و کانل (1991) بر مبنای مدل انگیزشی کانل(1991) ؛ کانل و ولبورن (1991) طراحی شده است. این ابزار مربوط به گزارش دانش آموزان از رفتار معلم و تعامل آنها با معلم می باشد و دارای دو فرم بوده که فرم اصلی آن مشتمل بر 52 گویه بوده و فرم کوتاه آن 24 گویه دارد و شامل سه زیر مقیاس بوده که عبارتند از : درگیری و توجه، 2) ساختار، و 3) حمایت های خود استقلالی. زیر مقیاس درگیری وتوجه شامل گویه هایی است که عوامل مختلفی را می سنجد از جمله عواطف معلم نسبت به دانش آموز که مواردی از قبیل دوست داشتن، احترام گذاشتن، و لذت بردن از حضور دآنش آموز را در بر می‌گیرد. مثل : « معلم من مرا دوست دارد». همچنین قابلیت در دسترس بودن در موقع نیاز مثل: « معلم من برای پاسخگویی به من همیشه وقت دارد» ؛ تخصیص منابع کمک دهی، وقت و انرژی گذاشتن، مثل: « معلم من با من صحبت میکند». زیر مقیاس ساختار شامل گویه هایی است که مربوط به روشن بودن انتظارات و احتمالات ثبات و قابل پیش بینی بودن رفتارهای معلم می‌باشد، مثل: « وقتی قوانین را رعایت نمیکنم، معلم مشابه بقیه با من رفتار نمیکند». کمک و حمایت ابزاری و انعطاف پذیری در راهبردهای آموزشی، مثل: « معلمم به من نشان میدهد که چگونه مشکلاتم را حل کنم». حمایت های خود استقلالی گویه هایی را در بر می گیرد که مربوط به رفتارهای کنترلی، اعمال زور و کنترل می‌باشد که نمرات گویه های منفی بعداً بر عکس می شود، احترام اهمیت قایل شدن برای نقطه نظارت و ایده ها، احساسات، و فاعلیت دانش آموزان، انتخاب تشویق دانش آموزان در دنبال کردن علایق شخصی یا فراهم آوردن تمهیداتی برای قدرت انتخاب، و ربط ارائه منطقی و و دلایل انواع مختلف فعالیت های یادگیری می باشند، مثل: « معلم من انتخابهای زیادی را در مورد اینکه چگونه کارهای کلاس را انجام دهم در اختیارم قرار نمیدهد».
بلمونت وهمکاران (1991) برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند، ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های درگیری، ساختار، فعالیت های خود استقلالی به ترتیب 83/0، 89/0 و 87/0 گزارش شده است. در مجموع، ویژگی های روان سنجی پرسشنامه توسط سازندگان مطلوب عنوان شده است. برای هر گویه طیفی چهار درجه‌ای از 1= اصلا
ً درست نیست تا 4= کاملاً درست است، وجود دارد.
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. شاخص KMO برابر 90/0 و مقدار مجذور خی‌دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 28/1، که در سطح 0001/0 P معنا دار بوده که نشان دهنده کفایت نمونه‌گیری و ماتریس همبستگی گویه‌های مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی بیانگر وجود3عامل کلی در مقیاس بود. ملاک استخراج عوامل شیب منحنی اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود و 24 گویه بدلیل بار عاملی پایین و یا قرار گرفتن در عامل دیگر حذف گردیدند و در نهایت 28 گویه مناسب شناخته شد. عامل‌های موجود بر اساس ارزش ویژه‌ای که داشتند، در مجموع 03/31 درصد از واریانس کل مقیاس را پیش‌بینی می‌کردند. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های درگیری، ساختار، فعالیت های خود استقلالی به ترتیب 83/0، 70/0 و 79/0 بدست آمده است. نتایج تحلیل عاملی در جدول 3-3 آمده است.
جدول 3-3 نتایج تحلیل عاملی مقیاس جو تعاملی معلم- دانش‌آموز
گویه‌ها درگیری و توجه ساختار حمایت های خود استقلالی
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *