منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

. ۶۸۶
. ۱۵۳
. ۲۳۶
۳۵۳
۶. ۶۲۶
. ۱۵۷
. ۲۵۷
۲۹۵
۶. ۶۱۱
. ۱۵۸
. ۲۳۰
۷۶
۶. ۵۸۶
. ۱۵۹
. ۲۱۵
۳۹
۶. ۵۴۳
. ۱۶۲
. ۲۲۰
۲۰۶
۶. ۴۴۶
. ۱۶۸
. ۲۸۳
۲۵۴
۶. ۴۴۶
. ۱۶۸
. ۲۴۰
۲۶۳
۶. ۲۹۳
. ۱۷۸
. ۳۸۳
۳۳۵
۶. ۲۸۷
. ۱۷۹
. ۳۴۳
۶۱
۶. ۱۶۰
. ۱۸۸
. ۴۶۹
۱
۶. ۱۴۳
. ۱۸۹
. ۴۴۳
۳۵۹
۶. ۱۲۷
. ۱۹۰
. ۴۱۶
۳۱۰
۶. ۱۱۴
. ۱۹۱
. ۳۸۶
۹
۵. ۹۹۲
. ۲۰۰
. ۵۱۴
۳۷۱
۵. ۹۶۷
. ۲۰۲
. ۵۰۲
۱۹۲
۵. ۹۵۹
. ۲۰۲
. ۴۶۵
۳۶۶
۵. ۹۵۶
. ۲۰۲
. ۴۲۱
۱۳۵
۵. ۹۲۴
. ۲۰۵
. ۴۲۰
۸۳
۵. ۸۷۰
. ۲۰۹
. ۴۵۲
۱۶۲
۵. ۸۷۰
. ۲۰۹
. ۴۰۴
۳۳۷
۵. ۸۵۳
. ۲۱۰
. ۳۸۴
۳۹۷
۵. ۸۵۳
. ۲۱۰
. ۳۳۸
۹۶
۵. ۷۶۴
. ۲۱۸
. ۴۲۴
۳۶۵
۵. ۷۶۴
. ۲۱۸
. ۳۷۷
۳۹۵
۵. ۶۹۸
. ۲۲۳
. ۴۳۱
۲۰۸
۵. ۶۷۸
. ۲۲۵
. ۴۱۵
۳۲۸
۵. ۶۴۲
. ۲۲۸
. ۴۲۵
۳۲۵
۵. ۵۶۹
. ۲۳۴
. ۴۹۶
۳۸۲
۵. ۵۱۶
. ۲۳۸
. ۵۳۵
۸۶
۵. ۳۹۷
. ۲۴۹
. ۶۷۹
۱۱۴
۵. ۳۵۹
. ۲۵۲
. ۶۹۳
۱۸۰
۵. ۳۴۵
. ۲۵۴
. ۶۷۳
۱۹
۴. ۸۳۶
. ۳۰۵
. ۹۹۵
۴۰
۴. ۸۳۶
. ۳۰۵
. ۹۹۳
حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود ۲۱ و ۴ گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های ۳۱۹، ۲۴۶، ۲۹۱، ۱۵۳، ۲۴۵، ۸۲، ۲۸۰ حذف شد و آزمون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول ۴-۲۱ داده‏ها نرمال شدند.
جدول ۴-۲۱- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۷۲
-۳. ۸۲۲
-. ۰۸۱
-. ۳۲۹
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۲
-۱. ۰۶۸
-. ۶۸۶
-۲. ۷۷۸
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۵۳
-۴. ۴۷۲
-. ۲۰۵
-. ۸۳۰
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۶
-۲. ۹۶۰
-. ۵۴۹
-۲. ۲۲۲
Multivariate
۱. ۲۷۴
۱. ۸۲۳
با توجه به جدول ۴-۲۱ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر عملکرد سازمانی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۶ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامترهای آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۶ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامترها و باز تولید ماتریس واریانس _ کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۹ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
. ۵۳۵
۲
. ۷۶۵
. ۲۶۸
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۲۷۳. ۴۱۹
۶
. ۰۰۰
۴۵. ۵۷۰
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۰۸
. ۹۹۹
. ۹۹۷
. ۲۰۰
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۳۰۷
. ۷۰۵
. ۵۰۸
. ۴۲۳
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۸
. ۹۹۴
۱. ۰۰۵
۱. ۰۱۶
۱. ۰۰۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۳
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۶۷
. ۹۰۰
Independence model
. ۳۳۷
. ۳۰۴
. ۳۷۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۴۳۸۹
۶۷۴۷
Independence model
۱۹
۲۵
نسبت کای اسکوئر مدل عملکرد سازمانی به درجه آزادی برابر ۲۶/۰ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۰۰/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۲۲- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۶۶۶
. ۰۹۷
۶. ۸۸۹
***
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
۱. ۱۹۳
. ۱۳۲
۹. ۰۳۸
***
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. ۸۰۰
. ۰۹۵
۸. ۴۱۶
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی در جدول ۴-۲۲، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر عملکرد سازمانی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۲۲ یعنی قابلیت‏های متمرکز داخلی با ضریب ۷۸/۰ بیشترین نقش و گویه ۲۱ یعنی یکپارچگی داخلی با ضریب ۴۳/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر عملکرد سازمانی دارا می‏باشند.
جدول ۴-۲۳- ضرایب استاندارد
Estimate
q20
(توانایی شرکت)—
عملکرد سازمانی
. ۶۵۴
q21
(یکپارچگی داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۴۳۳
q22
(قابلیت‏های متمرکز داخلی)—
عملکرد سازمانی
. ۷۸۴
q23
(قابلیت‏های متمرکز خارجی)—
عملکرد سازمانی
. ۵۵۴
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
o. performance
. ۴۶۶
. ۰۷۸
۵. ۹۴۱
***
e1
. ۶۲۳
. ۰۶۴
۹. ۷۸۹
***
e2
. ۸۹۶
. ۰۷۰
۱۲. ۸۷۵
***
e3
. ۴۱۴
. ۰۶۹
۵. ۹۸۶
***
e4
. ۶۷۲
. ۰۵۷
۱۱. ۷۱۸
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q23
. ۳۰۷
q22
. ۶۱۵
q21
. ۱۸۷
q20
. ۴۲۸
۴-۳-۳-۷- تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی
مدل ۷
شکل ۴-۲۰
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر شرایط محیطی
جدول ۴-۲۴- ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۴۸
-۲. ۰۲۲
-. ۲۸۰
-۱. ۱۴۳
q26
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۱
-۲. ۹۴۹
-. ۴۱۳
-۱. ۶۸۷
q25
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۲۵
-۳. ۴۷۱
-. ۴۳۶
-۱. ۷۸۰
q24
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۳۱
-۳. ۵۲۱
-. ۳۹۵
-۱. ۶۱۴
Multivariate
-۱. ۰۸۳
-۱. ۵۶۳
با توجه به جدول ۴-۲۴ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی از ۵۸/۲ همگی کمتر می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ برآورد شد. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره هستند.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر شرایط محیطی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۷ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۷ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۲۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
۱. ۰۴۹
۲
. ۵۹۲
. ۵۲۴
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۱۵۱. ۲۹۱
۶
. ۰۰۰
۲۵. ۲۱۵
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۱۰
. ۹۹۹
. ۹۹۳
. ۲۰۰
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۱۸۴
. ۸۱۶
. ۶۹۳
. ۴۸۹
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۳
. ۹۷۹
۱. ۰۰۶
۱. ۰۲۰
۱. ۰۰۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۱
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۸۲
. ۸۱۰
Independence model
. ۲۴۶
. ۲۱۳
. ۲۸۱
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۲۲۸۰
۳۵۰۴
Independence model
۳۴
۴۵
نسبت کای اسکوئر مدل شرایط محیطی به درجه آزادی برابر ۵۲/۰ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۰۰/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد

پاسخی بگذارید