منبع پایان نامه درمورد CRM، استاندارد

منبع پایان نامه درمورد
CRM، استاندارد

“شرط مرتبه” ضرورت دارد.
که برای مدل کلی شرط رتبه برقرار است. چون درجه آزادی مدل باید صفر یا مثبت باشد که با توجه به خروجی زیر ۳۱۷ می‏باشد.
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۳۷۸
Number of distinct parameters to be estimated:
۶۱
Degrees of freedom (378 – 61):
۳۱۷
۳۷۸ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۶۱ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۳۱۷ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۸ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است.
شکل ۴-۲۴ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۵ مدل کلی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۶۱
۱۷۸۰. ۳۷۳
۳۱۷
. ۰۰۰
۵. ۶۱۶
Saturated model
۳۷۸
. ۰۰۰
۰
Independence model
۲۷
۴۰۲۲. ۱۶۱
۳۵۱
. ۰۰۰
۱۱. ۴۵۹
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۹۹
. ۷۵۰
. ۷۰۲
. ۶۲۹
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۲
. ۳۸۶
. ۳۳۸
. ۳۵۸
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۵۵۷
. ۵۱۰
. ۶۰۵
. ۵۵۹
. ۶۰۱
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۹۰۳
. ۵۰۳
. ۵۴۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۱۰۸
. ۱۰۳
. ۱۱۲
. ۰۰۰
Independence model
. ۱۶۲
. ۱۵۷
. ۱۶۶
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۸۱
۸۵
Independence model
۴۰
۴۲
نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر ۶۱/۵ و نامناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی پایینتر از ۹۰ درصد و نامناسب هستند. شاخص RMSEA بالاتر از ۵ درصد و نامناسب است (۱۰۸/۰). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از ۵۰ درصد بوده و مناسب هستند. اما شاخص هولتر پایینتر از ۲۰۰ و نامناسب می‏باشد. بنابراین نیاز به اصلاحاتی در مدل می‏باشد. با استفاده از شاخص‏های اصلاح آموس به اصلاح مدل در چندین مرحله پرداخته شد (شاخص‏های بالاتر از ۱۵)
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e32

e33
۹۱. ۱۳۱
. ۲۲۴
e31

e34
۶۱. ۴۱۷
. ۱۵۸
e29

e34
۱۶. ۷۹۶
-. ۰۷۲
e28

e29
۳۷. ۹۹۸
. ۰۹۸
e27

e32
۸۶. ۶۵۲
. ۲۶۶
e26

e31
۱۸. ۱۶۶
. ۱۲۳
e25

e32
۱۹. ۰۹۵
-. ۱۳۲
e25

e31
۵۰. ۶۶۲
. ۲۲۳
e24

e30
۷۹. ۳۵۳
. ۲۵۴
e23

e32
۱۵. ۰۸۹
. ۱۲۶
e22

e32
۲۴. ۱۶۸
. ۱۵۹
e22

e23
۱۹. ۷۱۹
. ۱۸۳
e21

delivery on time
۱۹. ۹۳۴
. ۱۱۶
e21

e33
۲۱. ۷۳۲
-. ۱۳۵
e20

e32
۲۴. ۳۶۸
. ۱۶۵
e19

e33
۶۶. ۱۴۰
. ۲۷۹
e19

e31
۱۶. ۱۴۳
-. ۱۵۵
e19

e22
۳۳. ۸۳۴
. ۲۷۶
e19

e20
۴۴. ۳۲۵
. ۳۲۶
e18

e33
۱۸. ۰۲۰
. ۱۲۷
e17

e27
۱۰۷. ۸۲۶
. ۳۴۹
e16

e17
۱۶. ۲۲۹
. ۱۳۳
e15

e33
۳۵. ۹۴۴
. ۱۶۸
e15

e32
۱۸. ۲۴۱
. ۱۲۹
e14

e34
۵۱. ۸۸۳
. ۱۴۶
e14

e26
۱۳۷. ۴۳۶
. ۳۳۸
e13

e34
۳۷. ۳۲۰
. ۱۳۶
e13

e32
۱۹. ۳۸۷
-. ۱۲۷
e13

e25
۱۷۰. ۳۴۰
. ۴۵۰
e12

e34
۲۵. ۶۷۹
. ۱۳۵
e12

e24
۱۹۶. ۸۳۱
. ۶۰۳
e8

e20
۲۰. ۴۴۸
. ۱۸۸
e8

e19
۱۹. ۱۴۳
. ۲۰۱
e8

e13
۱۵. ۴۷۲
-. ۱۴۱
e7

e28
۱۸. ۰۴۶
. ۰۸۷
e6

e32
۱۹. ۷۵۳
-. ۱۴۰
e6

e28
۱۸. ۴۰۷
. ۰۹۵
e6

e27
۲۲. ۱۹۹
-. ۱۶۸
e6

e21
۱۸. ۷۵۸
. ۱۸۰
e6

e17
۱۵. ۹۷۶
-. ۱۴۸
e6

e13
۱۵. ۵۹۰
. ۱۴۲
e5

e29
۲۲. ۹۹۱
. ۱۳۶
e4

e19
۱۵. ۳۴۴
. ۱۹۳
e1

e29
۱۷. ۱۶۲
. ۱۱۱
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
O. P.

O. A.
۵۰. ۳۱۴
. ۴۶۳
O. A.

O. P.
۳۶. ۷۱۱
. ۴۱۲
IT

E. S
۲۰. ۴۹۰
. ۴۰۵
q27

O. A.
۵۸. ۰۴۱
. ۶۰۷
q27

q18
۱۶. ۰۸۸
. ۱۵۵
q27

q17
۱۲۰. ۷۴۳
. ۴۶۲
q26

q14
۹۳. ۷۰۷
. ۴۲۷
q25

q17
۱۷. ۵۷۳
-. ۱۸۶
q25

q13
۸۸. ۲۹۰
. ۳۷۳
q24

q12
۱۴۸. ۶۰۸
. ۴۹۵
q23

q6
۱۶. ۴۷۹
-. ۱۶۶
q22

q19
۳۴. ۵۱۴
. ۲۴۱
q21

delivery on time
۱۹. ۹۳۴
. ۴۴۶
q21

IT
۲۶. ۳۶۵
. ۳۳۱
q21

CRM
۱۹. ۰۱۶
. ۳۶۹
q21

B. V
۲۳. ۱۱۳
. ۳۲۳
q21

s. chain
۱۷. ۶۲۵
. ۳۸۲
q21

q16
۱۶. ۸۲۲
. ۲۰۰
q21

q13
۲۶. ۶۳۱
. ۲۲۷
q21

q10
۲۰. ۵۷۹
. ۲۱۰
q21

q6
۳۴. ۶۲۳
. ۲۴۷
q20

q19
۴۷. ۲۳۸
. ۲۹۱
q19

q26
۱۶. ۶۲۰
-. ۲۴۱
q19

q22
۳۵. ۵۱۹
. ۲۹۴
q19

q20
۴۵. ۵۵۱
. ۳۲۹
q19

q14
۱۹. ۹۸۷
-. ۲۶۳
q19

q13
۲۲. ۱۲۸
-. ۲۲۹
q17

q27
۹۹. ۸۷۳
. ۴۹۴
q17

q16
۱۷. ۹۱۲
. ۱۸۴
q15

q23
۱۸. ۳۶۸
. ۱۸۳
q15

q22
۱۶. ۵۸۴
. ۱۶۴
q15

q20
۲۲. ۳۶۹
. ۱۸۸
q15

q19
۱۹. ۶۳۱
. ۱۷۰
q14

q26
۱۰۸. ۵۷۹
. ۴۳۸
q14

q4
۱۶. ۴۲۷
-. ۱۴۱
q13

E. S
۱۶. ۵۳۳
. ۴۰۰
q13

q25
۱۲۸. ۸۳۵
. ۴۷۵
q13

q19
۱۸. ۳۳۶
-. ۱۵۷
q12

q24
۱۵۷. ۸۰۰
. ۶۲۹
q8

q20
۱۷. ۴۹۵
. ۱۷۳
q8

q19
۲۲. ۵۲۷
. ۱۸۹
q6

q27
۱۸. ۱۰۴
-. ۲۲۳
q6

q17
۱۸. ۸۹۳
-. ۲۰۱
q4

q19
۱۶. ۷۱۰
. ۱۷۴
بر طبق جدول فوق برای اصلاح مدل پیشنهاد شده که برقراری ارتباط بین دو خطای ۱۲ و ۲۴ کای اسکوئر را به میزان ۱۹۶ کاهش میدهد. برقراری این ارتباط توجیه روش شناختی دارد (نه نظری). به دلیل عدم برازش مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۱۰ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e28

e30
۱۱. ۹۶۶
-. ۰۴۶
e28

e29
۱۳. ۳۹۴
. ۰۵۳
e19

e31
۱۰. ۱۳۸
-. ۰۹۹
e19

e20
۱۱. ۱۷۷
. ۱۴۰
e16

e17
۱۲. ۶۷۱
. ۰۹۷
e14

e34
۱۳. ۶۳۹
. ۰۵۷
e10

e15
۱۰. ۱۹۵
-. ۱۱۰
e8

e32
۱۰. ۸۷۸
. ۰۵۵
e8

e21
۱۱. ۰۲۰
-. ۱۳۰
e8

e19
۱۳. ۲۱۱
. ۱۵۶
e7

e8
۱۰. ۷۴۹
. ۱۱۹
e6

e27
۱۱. ۸۸۲
-. ۰۹۸
e5

e29
۱۴. ۰۹۰
. ۱۰۱
e4

e19
۱۱. ۳۶۴
. ۱۵۴
e1

e31
۱۴. ۲۴۱
-. ۱۰۱
e1

e29
۱۱. ۵۳۷
. ۰۸۸
e1

e13
۱۰. ۵۴۶
-. ۰۷۹
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
q27

O. P.
۱۵. ۵۶۶
. ۲۱۱
q27

O. A.
۱۶. ۵۰۳
. ۴۳۴
q27

q23
۱۴. ۷۰۵
. ۱۲۸
q27

q19
۱۴. ۸۰۵
. ۱۱۵
q19

delivery on time
۱۸. ۹۶۸
-. ۴۲۹
q19

IT
۲۶. ۱۵۸
-. ۳۴۱
q19

CRM
۲۱. ۸۸۸
-. ۴۲۲
q19

B. V
۱۸. ۸۱۰
-. ۲۸۱
q19

s. chain
۱۵. ۸۳۰
-. ۳۶۶
q19

q26
۱۷. ۸۱۵
-. ۲۳۵
q19

q25
۱۱. ۸۹۳
-. ۱۷۲
q19

q14
۲۵. ۵۷۰
-. ۲۸۲
q19

q13
۲۸. ۵۷۵
-. ۲۴۴
q19

q11
۱۱. ۴۰۵
-. ۱۶۹
q19

q9
۱۲. ۷۳۷
-. ۱۷۶
q19

q7
۱۰. ۷۳۵
-. ۱۵۲
q19

q6
۱۳. ۴۲۰
-. ۱۵۷
q19

q5
۱۷. ۸۶۵
-. ۱۹۵
q18

q10
۱۰. ۸۸۴
. ۱۴۸
q17

delivery on time
۱۴. ۸۶۳
. ۲۷۵
q17

IT
۱۴. ۱۲۲
. ۱۸۲
q17

CRM
۱۲. ۷۵۱
. ۲۳۱
q17

B. V
۱۴. ۷۶۲
. ۱۸۰
q17

s. chain
۱۵. ۸۵۷
. ۲۶۶
q17

q16
۲۲. ۶۴۴
. ۱۷۲
q17

q7
۱۳. ۵۱۰
. ۱۲۴
q17

q5
۱۰. ۱۷۰
. ۱۰۷
q17

q1
۱۳. ۰۶۳
. ۱۲۹
q16

q17
۱۹. ۹۱۴
. ۱۹۳
q12

q15
۱۱. ۱۰۶
. ۱۱۸
q8

O. P.
۱۶. ۷۴۳
. ۲۹۴
q8

O. A.
۱۸. ۱۹۵
. ۶۱۳
q8

q20
۲۰. ۴۸۱
. ۱۸۹
q8

q19
۲۴. ۳۰۶
. ۱۹۸
q6

O. P.
۱۱. ۱۵۳
-. ۲۲۸
q6

O. A.
۱۰. ۵۹۴
-. ۴۴۵
q6

q27
۱۹. ۳۰۹
-. ۲۲۵
q6

q23
۱۲. ۶۵۷
-. ۱۵۲
q6

q17
۱۷. ۰۴۷
-. ۱۹۳
q4

O. P.
۱۲. ۴۹۷
. ۲۷۰
q4

O. A.
۱۳. ۳۶۷
. ۵۶۰
q4

q19
۱۹. ۴۹۱
. ۱۸۹
به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۶ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e27

e32
۸. ۴۸۴
. ۰۳۸
e23

e34
۶. ۵۳۴
. ۰۵۳
e19

delivery on time
۹. ۱۶۴
-. ۰۶۹
e19

e31
۷. ۵۶۷
-. ۰۷۹
e19

e27
۸. ۴۸۷
. ۰۸۸
e19

e22
۸. ۹۵۴
. ۱۱۸
e14

e15
۶. ۵۹۲
. ۰۶۰
e13

e19
۶. ۴۰۸
-. ۰۶۸
e11

e21
۶. ۳۳۰
-. ۰۹۴
e10

e18
۶. ۳۲۰
. ۰۹۵
e8

e21
۶. ۴۳۰
-. ۰۹۶
e8

e20
۹. ۵۶۸
. ۱۳۰
e6

e8
۶. ۱۳۴
-. ۰۸۸
e2

e31
۶. ۱۱۴
-. ۰۶۶
e2

e8
۶. ۳۰۰
. ۰۹۳
e1

e29
۶. ۵۱۲
. ۰۶۴
e1

e17
۶. ۵۳۲
. ۰۷۱
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
q27

O. P.
۱۲. ۴۷۷
. ۲۰۵
q27

O. A.
۱۳. ۹۸۱
. ۳۶۷
q27

q23
۱۰. ۰۰۹
. ۱۰۵
q27

q22
۶. ۷۹۸
. ۰۸۱
q27

q19
۱۵. ۱۲۵
. ۱۱۸
q27

q18
۹. ۷۱۲
. ۰۹۸
q23

q6
۶. ۹۸۱
-. ۱۰۴
q22

q19
۷. ۱۹۰
. ۱۰۷
q20

q9
۸. ۶۰۸

admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *