پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش اطلاعات، حسابداران، پردازش اطلاعات

Abstract science. Network and innovation. Businessman holding brain in circle global network connection communication and data exchanges worldwide on modern interface background. Networking and technology concept

کیفیت این سیستم نیاز مند می باشند (صرافی زاده ، 1384،19 )1.
اطلاعات مفید حسابداری که توسط سیستم اطلاعات حسابداری جهت تصمیم گیری ها تهیه می شود بایستی دارای ویژ گی های کیفی ٬قابل اعتماد ٬ مربوط٬ قابل مقایسه وقابل فهم باشند تا بتواند در تصمیم گیری موثر واقع گردند.در این فصل سعی شده است تا ضمن معرفی سیستم اطلاعات حسابداری و سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت و وویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ٬ زمینه رابرای ادبیات موضوع مهیا کند. سیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت یک سیستم مالی_ اطلاعاتی است.این سیستم در واحدهای مالی مختلف همچون واحد حقوق ودستمزد٬ واحد حسابداری انبارها ٬واحد کالا٬واحد حسابداری صنعتی و واحد بودجه می باشد که در انتهای ادبیات موضوع به هر مورد تفکیک تشریح گردیده است.

2-2 . سیستم چیست ؟
یک سیستم عبارتست از مجموعه ای از دو یا چند جزء مرتبط به هم که به منظور دستیابی به یک هدف با هم در تعاملند.

بیشتر مواقع سیستمها از زیر سیستمهای کوچکتری تشکیل شده اند که هر یک فعالیتهای ویژ ای را انجام داده و در نهایت سیستم بزرگتری را پشتیبانی می کنند(آریا،1377 ،2)20.

1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری
سیستم اطلاعات حسابداری شامل افراد، شیوه ها وروشهای فن آوری اطلاعاتی است.سیستم اطلاعات حسابداری در یک بنگاه تجاری سه وظیفه مهم را انجام میدهد:
الف-گرداوری وذخیره داده های مربوط به فعالیتها ورویدادها،به طوری که یک بنگاه تجاری بتواندآنچه را رخ داده است،بررسی کند.
ب-پردازش وتبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه ریزی ،اجرا وکنترل فعالیت های شرکت باشد.
ج-طراحی وکنترل های داخلی کافی به منظور حفاظت از داراییها ،از جمله مدارک واطلاعات بنگاه تجاری.این کنترلها اطمینان می دهدکه اطلاعات در زمان مورد نیاز در دسترس بوده ودقیق وقابل اتکا هستند (مک کارتی،1995 ،164)21.

2- 2 – 2 . هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری
به دو دلیل زیر مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از اهمیت ویژه برخوردار است.
الف) مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری پایه و اساس حسابداری است.
ب) سیستم اطلاعاتی حسابداری مکمل دیگر سیستم های یک واحد تجاری است.
در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف و هم چنین بیان گردید که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است.از طرف دیگر حسابداران بایستی در زمینه های دیگر سیستم های اطلاعاتی حسابداری نظریه بانکهای اطلاعاتی ، سیستم های هوشمند و ارتباط از راه دور را فراگیرند (سجادی،1385،5)3.
دلایل زیر از جمله دلایلی است که موجب افزایش تقاضا برای اطلاعات و مطالعه در سیستم های حسابداری گردیده است.

– پیشرفت در فناوری اطلاعات موجب افزایش ظرفیت فنی برای جمع آوری و پردازش داده ها گردیده است.
– پیشرفت وتوسعه فناوری مخابراتی وارتباطات موجب افزایش اثربخشی توزیع ومبادله اطلاعات در داخل سازمانها ونیز بین انها گردیده است.
– افزایش پیچیدگی محیطی که سازمانها در ان فعالیت دارند از دلایل دیگر نیاز به مطالعه سیتم ها است.
– پیچیدگی محیط داخل سازمان نیز تقاضا برای اطلاعات را افزایش می دهد.
– بزرگ شدن غالب سازمانها،تنوع محصولات وخدمات وافزایش تخصص وفعالیت ها در سازمان موجب تقاضای بیشتر اطلاعات ونهایتا مطالعه درسیستم های اطلاعاتی حسابداری می شود(سجادی،1385،5)22.

3 – 2 – 2 . فن آوری اطلاعات و استراتژی شرکت
درنمودار 1-1 دومین وظیفه مهم حسابداران شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت اعلام شده است. همان طور که در نمودار 1-1 نشان داده میشود، استراتژی شرکت یکی از عواملی است که باید تاثیر آن در طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری لحاظ شود.

1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری
یکی از نکات مهم سیستم های اطلاعات حسابداری تقویت سیستم های کنترلی است .مدیران برای تصمیم گیری نیاز به اطلاعاتی دارند تا تفاوت عملکرد واقعی را با آنچه پیش بینی شده است٬مقایسه کنند.سیسم های اطلاعات شاخص های نظارتی را در اختیار مدیران قرار می دهند.مدیران علاوه بر نضارت بر فرایند طراحی سیستم باید بر عملیات سیستم ها در طول زمان اجرا نیز کنترل لازم اعمال کنند.گرچه سازمانها با کمک تکنولوژی اطلاعات می توانند حجم عظیمی را به نحو مطلوبی پردازش کنند٬اما همین سیستم ها مسایل وچالش های کنترلی مهمی را به همراه دارند.سازمان هایی بوده اندکه به دلیل عدم توانایی در کنترل سیستم های اطلاعاتی خود٬مجبور به ترک کسب وکار شده اند (لوکاس1997٬،62)23.

نمودار 1-2 سیستم اطلاعات حسابداری و زیر سیستمهای مربوط اصلاح شده بر اساس نظریات جدید .

2 – 3 – 2 –2- ارزش اطلاعات
ارزش اطلاعات به شناخت کاربر از اطلاعات ومرتبط بودن ان با موقعیت وی بستگی دارد .لذا صرفنطر از اهمیت مرتبط بودن، اگر کاربر شناختی از اطلاعات نداشته باشد ، داده ها همچنان به صورت داده باقی خواهد ماند.حال اگر شناخت وجود داشته باشد ، هرچه ارتباط اطلاعات با موقعیت کاربر بیشتر باشد، سطح یا میزان شناخت کاربر از موقعیت واطلاعات بیشتر خواهد بود ، لذا ارزش اطلاعات افزایش می یابد (صرافی
زاده ، 1384 ، 19 )1.

3 – 3 – 2 – 2 – تصمیم گیری
محققان مدلهای تصمیم گیری و شیوه حل بسیاری از مسائل را بسط و توسعه داده اند. کلیه این مدلها، تصمیم گیری را به عنوان یک فعالیت پیچیده چند مرحله ای به تصویر می کشند. ابتدا باید مساله و مشکل شناسایی شود. سپس ، فرد تصمیم گیرنده باید روشی را برای حل مساله انتخاب نماید. پس از آن تصمیم گیرنده نیازمند گردآوری داده های مورد نیاز برای اجرای مدل تصمیم گیری است. پس از این مرحله ، باید ستاده های مدل را برسی و تفسیر کرده و مزایای هر روش را ارزیابی کند . در پایان ، تصمیم گیرنده بهترین راه حل را انتخاب و اجرا می کند (همان منبع، 25)2.
سیستم اطلاعاتی حسابداری می تواند در کلیه مراحل تصمیم گیری و حل مسائل کمک های لازم را ارائه کند . گزارشهای حسابداری می توانند در شناسایی مشکلات بالقوه به ما کمک کنند. مدلهای مختلف تصمیم گیری و ابزارهای تحلیلی را می توان برای کاربران تهیه کرد. زبانهای جستجو می توانند فرآیند جمع آوری داده های مربوط برای تصمیم گیری را آسان نمایند. ابزارهای مختلفی مانند روابط گرافیکی می توانند تصمیم گیرنده را در تفسیر و تحلیل نتایج مدل تصمیم گیری و ارزیابی دوره های عملکرد فعالیت کمک کند(سجادی،1385 ،25 )3.

4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات
اهمیت اطلاعات وتاثیرآن برکسی پوشیده نیست. درواقع فرایند کلی تصمیم گیری را می توان جمع آوری،پردازش اطلاعات وانتخاب گزینه بر اساس نتایج تحلیل ها دانست لذا غالبا اصطلاح تصمیم گیری را به روشهای مختلفی تعریف می کنند که در هر حال نشان دهنده موقعیتی است که تصمیم در ان اتخاذ می شود.
اما تعریف جامعی که در بحث فعلی مورد نظر مان می باشد به شرح زیر است :
تصمیم گیری یک فرایند یا یک سلسله فعالیت است که توسط یک فرد یا یک گروه به منظور تعیین یک راه حل برای یک مساله موجود یا یک مساله احتمالی اتخاذ واجرا می گردد (استیون 1999٬،84)24.

5-3-2-2 – انواع تصمیم گیری
یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی ، فراهم کردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است . به منظور طراحی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری که این هدف را تامین نماید، لازم است انواع مختلف تصمیماتی که در یک سازمان گرفته می شود شناسایی شود. تصمیمات می توانند بر اساس درجه و ساختار سازمانی و یا دامنه تصمیم طبقه بندی شوند (سجادی1384،27)2.
ساختار تصمیم
تصمیمات ساختاری تکراری : عادی و به اندازه کافی قابل فهم هستند و میتوانند به کارکنان سطوح پایین تر در سازمان واگذار شوند . به عنوان مثال ،تصمیم در مورد تمدید اعتبار مشتری مستلزم داشتن اطلاعات در زمینه محدودیت اعتبار مشتری و مانده جاری اعتبار اوست . در حقیقت تصمیمات ساختاری اغلب می تواند به طور خودکار اتخاذ شوند.
تصمیمات نیمه ساختاری: با قواعد ناقص برای تصمیم گیری شناخته میشود و نیازبه ارزیابی و قضاوت ذهنی اضافی برای تجربه و تحلیل داده های رسمی دارد . تدوین بودجه بازاریابی برای یک محصول جدید ، مثالی ازیک تصمیم نیمه ساختاری است.
تصمیمات غیر ساختاری : تصمیماتی غیر تکراری و غیر عادی هستند. انتخاب جلد مجله ، انتخاب مدیریت ارشد و انتخاب پروژه های تحقیقاتی بنیادی از این دسته اند (همان منبع، 27 )3.

3-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.

برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود.خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، “مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” است . هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد (سجادی1384،677)1.
رابطه بین خصوصیات کیفی درنمودار( 2 – 1 ) نمایش یافته است .

نمودار 2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

1-3-2- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
1-1-3-2- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی
” اطلاعات مربوط “، یا دارای ارزش پیش بینی کنندگی و یا حائز ارزش تایید کنندگی است. نقشهای پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی اطلاعات به هم مربوط می باشند. به طور مثال ، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی داراییهای واحد تجاری، برای استفاده کنندگانی که سعی دارند توان واحد تجاری را در استفاده ازفرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش بینی کنند ، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تایید کنندگی در مورد پیش بینی های گذشته مثلا درباره ساختار واحد تجاری و ماحصل عملیات می باشد (سجادی1384،677)1.

2-1-3-2- انتخاب خاصه
برای ارائه اقلام در صورتهای مالی باید خاصه قلم مورد ارائه انتخاب شود. صورتهای مالی تنها می توانند آن خاصه هایی را ارائه کند که بر حسب واحد پول قابل بیان است . چندین خاصه پولی وجود دارد که می توان در صورتهای مالی ارائه کرد از قبیل بهای تمام شده تاریخی ، بهای جایگزینی یا خالص ارزش فروش . انتخاب خلاصه ای که قرار است در صورتهای مالی گزارش شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان باشد. اطلاعات در مورد سایر خاصه ها از جمله خاصه های غیر
قابل بیان به پول از قبیل مقادیر و سر رسیدها را می توان با شرح اقلام در صورتهای مالی یا یادداشتهای توضیحی به استفاده کننده انتقال داد (تاری وردی،1381 680٬ )2.

3-1-3-2- قابل اتکا بودن
برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اتکا باشد . اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری ازاشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند (نوروش و همکاران، 1385،21)3.

4-1-3-2- بیان صادقانه
اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی راکه ادعا می کند بیانگر آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد به طور صادقانه بیان کند .
بدین ترتیب مثلا ترازنامه باید بیانگر صادقانه اثرات معاملات و سایر رویدادهایی باشد که منجر به عناصر در تاریخ ترازنامه شوند که معیار های شناخت را احراز کرده باشند(نوروش و همکاران، 1385،22)1.

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شکل
اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادها یی که مدعی بیان