پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

پایان نامه با کلید واژگان
تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

داشتند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده این تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس ۱۸ به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می‏شود.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- توصیف ویژگی‏های جمعیت شناختی
الف)پاسخگویان پرسشنامه بر اساس جنسیت
جدول ۴-۱: تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زن
۷۰
۱۷%
۱۷%
مرد
۳۳۰
۸۳%
۱۰۰%
کل
۴۰۰
۱۰۰%
همانطور که در جدول ۴-۱ مشاهده می‏نمایید بیشترین افراد نمونه آماری را مردان (۸۳ درصد) تشکیل می‏دهند. این ویژگی در نمودار دایره‏ای ۴-۱ به شرح زیر توصیف می‏شود.
نمودار ۴-۱- توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت
ب) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس میزان تحصیلات
جدول ۴-۲: تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر دیپلم
۱۰
۲%
۲%
دیپلم و فوق دیپلم
۱۴۰
۳۵%
۳۷%
لیسانس
۲۱۰
۵۳%
۹۰%
فوق لیسانس
۴۰
۱۰%
۱۰۰%
دکتری
۰
۰%
کل
۴۰۰
۱۰۰%
با توجه به جدول ۴-۲ بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه (۵۳ درصد) دارای مدرک لیسانس می‏باشند و کمترین آنها زیر دیپلم هستند (۲ درصد) همچنین شخصی با مدرک دکتر در نمونه آماری وجود ندارد. سایر اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات در جدول فوق آورده شده است. این ویژگی در نمودار دایره‏ای ۴-۲ به شرح ذیل توصیف می‏شود:
نمودار ۴-۲- توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات
ج) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس سن
جدول ۴-۳: تفکیک نمونه آماری بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر ۲۰ سال
۰
۰%
۰%
۲۵-۲۰
۵۰
۱۲%
۱۲%
۳۰-۲۵
۷۰
۱۷%
۲۹%
۴۰-۳۰
۲۰۰
۵۰%
۷۹%
۵۰-۴۰
۵۰
۱۳%
۹۲%
۵۰ و بالاتر
۳۰
۸%
۱۰۰%
جمع کل
۴۰۰
۱۰۰
با توجه به جدول ۴-۳ بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه (۵۰ درصد) در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و کمترین آنها در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر می‏باشند (۸ درصد). سایر اطلاعات در جدول ۴-۳ آورده شده است. این ویژگی در نمودار دایره‏ای ۴-۳ به شرح ذیل توصیف می‏شود:
نمودار ۴-۳: تفکیک نمونه آماری بر حسب سن
ج) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس سابقه کاری
جدول ۴-۴: تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری
سابقه کاری
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از ۵ سال
۵۰
۱۲%
۱۲%
۱۰-۵
۱۲۰
۳۰%
۴۲%
۱۵-۱۰
۱۵۰
۳۸%
۸۰%
۲۰-۱۵
۵۹
۱۵%
۹۵%
بالای ۲۰ سال
۲۱
۵%
۱۰۰%
جمع کل
۴۰۰
۱۰۰
با توجه به جدول ۴-۴ بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه (۳۸ درصد) دارای سابقه کاری ۱۰ تا ۱۵ سال و کمترین آنها دارای سابقه بالای ۲۰ سال می‏باشند (۵ درصد). سایر اطلاعات در جدول ۴-۴ آورده شده است. این ویژگی در نمودار دایره‏ای ۴-۴ به شرح ذیل توصیف می‏شود:
نمودار ۴-۴: تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری
۴-۳- آمار استنباطی
تحلیل عاملی اکتشافی
یکی از تکنیکهای تقلیل داده‏ها تحلیل عاملی است که تعداد زیادی از متغیر‏ها را به مجموعه‏ای کوچکتر از عاملهای مهم تبدیل می‏نماید به طوری که اطلاعات موجود و ضروری در متغیرها را به ساختار مجموعه‏ای از متغیرها خلاصه می‏نماید که به آن تحلیل عاملی اکتشافی می‏گویند. ولی برای آزمون کردن یک نظریه در مورد ساختار مجموعه‏ای از متغیرها در یک حوزه علمی خاص، بایستی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده نمود.
در تفسیر عاملها، اندازه بارهای عاملی (ضرایب همبستگی بین سؤالها و عاملها) به تفسیر ما کمک خوبی می‏نماید.
به عبارتی بارهای عاملی بزرگتر در سؤالات نشان دهنده یا بیانگر آن عامل است.
قبل از تحلیل عاملی شرایط زیر را بررسی نموده ایم و شرایط فوق برقرار می‏باشد.
اندازه نمونه (هر سوال حداقل ۵ آزمودنی)، متقارن بودن، خطی بودن (فرض شده)، نبود نقاط پرت یا دور افتاده، همخطی چندگانه و تکینی، مناسب بودن ماتریس همبستگی.
تحلیل عاملی نسبت به عدم تقارن (skewness) حساس است لذا سئوالات زیر را که قدر مطلق عدم تقارن آن بزرگتر از ۱ می‏باشد را با توجه به جدول زیر از پرسشنامه حذف می‏کنیم.
Descriptive Statistics
N
Range
Minimum
Maximum
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Q1
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۰۹
-. ۶۶۹
. ۱۷۲
۱. ۲۲۶
. ۳۴۲
Q2
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۲۴
-. ۲۹۴
. ۱۷۲
-. ۲۴۳
. ۳۴۲
Q3
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۶۷
-. ۳۶۸
. ۱۷۲
-. ۲۱۶
. ۳۴۲
Q4
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۵۹
-۱. ۰۰۰
. ۱۷۲
۱. ۱۲۶
. ۳۴۲
Q5
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۷۷۳
-. ۹۹۷
. ۱۷۲
۱. ۹۷۸
. ۳۴۲
Q6
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۲۲
. ۰۰۳
. ۱۷۲
-. ۷۳۸
. ۳۴۲
Q7
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۲۹
. ۰۷۲
. ۱۷۲
-. ۷۰۴
. ۳۴۲
Q8
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۱۳
-۱. ۱۳۳
. ۱۷۲
۲. ۱۹۷
. ۳۴۲
Q9
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۷۲
. ۵۱۴
. ۱۷۲
. ۰۸۳
. ۳۴۲
Q10
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۳۱
. ۱۸۲
. ۱۷۲
-. ۲۹۴
. ۳۴۲
Q11
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۴۶
. ۱۲۱
. ۱۷۲
-. ۴۱۱
. ۳۴۲
Q12
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۰۳
-. ۷۸۲
. ۱۷۲
. ۳۹۷
. ۳۴۲
Q13
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۵۶
-. ۳۵۶
. ۱۷۲
-. ۱۷۲
. ۳۴۲
Q14
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۰۰
-. ۷۹۸
. ۱۷۲
. ۸۹۲
. ۳۴۲
Q15
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۲۹
-. ۴۰۴
. ۱۷۲
-. ۱۵۵
. ۳۴۲
Q16
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۷۷۵
-. ۹۳۷
. ۱۷۲
۱. ۸۸۰
. ۳۴۲
Q17
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۸۱
. ۳۹۹
. ۱۷۲
-. ۴۸۲
. ۳۴۲
Q18
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۷۸
. ۰۵۸
. ۱۷۲
-. ۶۳۰
. ۳۴۲
Q19
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۸۱
-. ۶۶۹
. ۱۷۲
. ۴۹۸
. ۳۴۲
Q20
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۶۲
-. ۶۳۴
. ۱۷۲
. ۰۳۰
. ۳۴۲
Q21
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۰۷
-. ۱۵۸
. ۱۷۲
-. ۳۴۵
. ۳۴۲
Q22
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۳۹
. ۳۸۵
. ۱۷۲
-. ۲۴۹
. ۳۴۲
Q23
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۶۸
-. ۹۴۴
. ۱۷۲
۱. ۱۹۲
. ۳۴۲
Q24
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۷۵۸
-. ۳۲۲
. ۱۷۲
. ۴۴۸
. ۳۴۲
Q25
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۷۴۷
-. ۲۳۸
. ۱۷۲
. ۸۹۰
. ۳۴۲
Q26
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۲۵
-. ۴۴۴
. ۱۷۲
-. ۱۴۵
. ۳۴۲
Q27
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۰۷
-. ۴۶۲
. ۱۷۲
. ۱۹۸
. ۳۴۲
Q28
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۶۵
-. ۹۴۴
. ۱۷۲
. ۷۲۴
. ۳۴۲
Q29
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۳۰
-۱. ۸۱۴
. ۱۷۲
۳. ۸۴۳
. ۳۴۲
Q30
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۰۵
-۱. ۴۲۷
. ۱۷۲
۲. ۱۴۲
. ۳۴۲
Q31
۲۰۰
۴
۱
۵
۱. ۱۳۷
-. ۳۱۹
. ۱۷۲
-. ۹۴۲
. ۳۴۲
Q32
۲۰۰
۵
۰
۵
۱. ۰۵۸
-. ۱۱۷
. ۱۷۲
-. ۴۳۲
. ۳۴۲
Q33
۲۰۰
۵
۰
۵
۱. ۲۲۷
-. ۰۱۵
. ۱۷۲
-. ۸۷۵
. ۳۴۲
Q34
۲۰۰
۴
۱
۵
۱. ۰۹۱
-. ۳۴۵
. ۱۷۲
-. ۶۱۹
. ۳۴۲
Q35
۲۰۰
۴
۱
۵
۱. ۱۶۸
-. ۲۰۸
. ۱۷۲
-. ۸۳۵
. ۳۴۲
Q36
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۷۳۳
-۱. ۲۶۹
. ۱۷۲
۲. ۹۰۸
. ۳۴۲
Q37
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۸۲۴
-. ۸۳۹
. ۱۷۲
. ۷۵۶
. ۳۴۲
Q38
۲۰۰
۴
۱
۵
. ۹۷۴
-. ۲۷۹
. ۱۷۲
-. ۲۲۱
. ۳۴۲
Valid N (listwise)
۲۰۰
بنابر نتایج جدول سئوالات ۴، ۸،۲۹،۳۰ و۳۶ حذف می‏شود.
قابلیت اطمینان یا تحلیل پایایی پرسشنامه (reliability)
برای تعیین سازگاری یا انسجام یا ثبات درونی (internal consistency)سؤالاتی از پرسشنامه که قرار است جنبه‏های یک مفهوم یا سازه را اندازه‏گیری کند بایستی با یک دیگر همبستگی نسبتاً زیادی داشته باشند. یکی از روشهای اندازه‏گیری برای سازگاری درونی محاسبه نوعی پایایی است که از طریق آلفای کرونباخ صورت می‏گیرد و به ضریب آلفا معروف است. قاعده کلی این است که مقدار آلفای کرونباخ یک پرسشنامه بایستی حداقل به مقدار عددی ۷۰ درصد نزدیک باشد. البته بایستی دقت نمود که زیاد بودن آن (بالای ۹۰ درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سؤالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سؤالات با هم همپوشانی دارند(کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز را اندازه می‏گیرند که در این صورت بایستی یکی از سؤالاتی که همپوشانی بالایی دارند را نگه داشت و مابقی را از پرسشنامه حذف نمود. ثانیاً ممکن است سؤالات با یکدیگر همبستگی کمی داشته باشند که بهتر است در این حالت به سه مورد دیگر که در گزارش spss می‏آید توجه نمود.
(۱) همبستگی یک سؤال با مابقی سؤالات(corrected item-Total correlation)
(۲) مجذور همبستگی چندگانه(Squared Multiple Correlation)
(۳) مقدار آلفای کرونباخ اگر آن سؤال حذف شود(Cronbach’s Alpha if item Deleted)
اگر مورد (۱)و(۲) کم باشد و مقدار (۳) به اندازه نسبتاً زیادتری از ضریب آلفای بدست آمده در محاسبه اولیه باشد بهتر است آن سئوال را حذف نمود.
اگر در ستون (۲) یعنی مجذور همبستگی چندگانه در سؤالی برابر یک باشد تکینی داشته و اگر نزدیک یک باشد همخطی چندگانه داریم و چنانچه اگر نزدیک صفر باشد و با عاملهای مهم همبستگی پایینی داشته باشد داده‏ای پرت محسوب می‏شود.
در این تحقیق ضریب آلفای اولیه ما با توجه به زیر، ۰. ۷۹۵ درصد می‏باشد. (۰. ۸۰)
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
. ۷۹۵
. ۸۰۲
۳۳
در جدول زیر با مشاهده سه ستون آخر ملاحظه می‏شود که سئوالی نیست که مورد (۱)و(۲) پایینی داشته و مقدار (۳) آن از حدود ۹۵ درصد نسبتاً افزایش یابد. لذا سئوالی حذف نمی شود.
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Squared Multiple Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
Q1
۱۰۷. ۷۶
۱۱۲. ۰۷۰
. ۴۱۱
. ۴۳۲
. ۷۸۶
Q2
۱۰۷. ۹۷
۱۱۳. ۷۸۳
. ۳۰۲
. ۳۰۷
. ۷۹۰
Q3
۱۰۷. ۷۹
۱۱۲. ۵۴۶
. ۳۵۲
. ۴۱۶
. ۷۸۸
Q5
۱۰۷. ۰۸
۱۱۵. ۱۱۹
. ۲۴۴
. ۲۲۷
. ۷۹۲
Q6
۱۰۸. ۱۰
۱۱۲. ۵۳۷
. ۳۲۶
. ۴۵۷
. ۷۸۹
Q7
۱۰۸. ۰۰
۱۱۳. ۵۲۳
. ۲۷۲
. ۴۶۷
. ۷۹۱
Q9
۱۰۸. ۴۳
۱۱۳. ۰۲۰
. ۳۲۳
. ۵۳۷
. ۷۸۹
Q10
۱۰۸. ۳۶
۱۱۳. ۷۵۱
. ۳۰۰
. ۵۰۶
. ۷۹۰
Q11
۱۰۸. ۱۶
۱۱۳. ۱۹۰
. ۳۲۵
. ۳۹۷
. ۷۸۹
Q12
۱۰۷. ۱۱
۱۱۵. ۳۵۵
. ۱۸۵
. ۲۷۷
. ۷۹۴
Q13
۱۰۷. ۵۵
۱۱۳. ۳۷۴
. ۳۱۰
. ۳۳۰
. ۷۸۹
Q14
۱۰۷. ۴۳
۱۱۴. ۸۳۹
. ۲۵۰
. ۳۳۰
. ۷۹۲
Q15
۱۰۷. ۸۳
۱۱۲. ۸۰۵
. ۳۰۹
. ۳۶۶
. ۷۸۹
Q16
۱۰۷. ۳۴
۱۱۲. ۷۸۸
. ۳۸۷
. ۴۰۰
. ۷۸۷
Q17
۱۰۸. ۳۸
۱۱۱. ۸۹۵
.

admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *