پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

دانلود پایان نامه

ولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۲۵- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
۱. ۰۰۰
q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
۱. ۲۴۳
. ۲۰۳
۶. ۱۲۷
***
q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
۱. ۰۱۳
. ۱۶۳
۶. ۲۰۱
***
q27
(خطرات اشتراتژیک)—
شرایط محیطی
. ۵۵۲
. ۱۲۲
۴. ۵۲۶
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی در جدول ۴-۲۵، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۲۶ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر شرایط محیطی می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۲۵ یعنی فشار رقبا با ضریب ۶۴/۰ بیشترین نقش و گویه ۲۷ یعنی خطرات استراتژیک با ضریب ۳۳/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر شرایط محیطی دارا می‏باشند.
جدول ۴-۲۶- ضرایب استاندارد
Estimate
q24
(سیاست‏ها و برنامه‏ها)—
شرایط محیطی
. ۵۱۸
q25
(فشار رقبا)—
شرایط محیطی
. ۶۴۳
q26
(فشارهای قانونی)—
شرایط محیطی
. ۵۷۹
q27
(خطرات استراتژیک)—
شرایط محیطی
. ۳۲۸
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
environmental S.
. ۲۵۳
. ۰۶۱
۴. ۱۳۸
***
e1
. ۶۹۱
. ۰۶۴
۱۰. ۸۳۹
***
e2
. ۵۵۳
. ۰۷۱
۷. ۷۴۲
***
e3
. ۵۱۶
. ۰۵۵
۹. ۴۵۴
***
e4
. ۶۳۹
. ۰۴۹
۱۳. ۰۹۷
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q27
. ۱۰۸
q26
. ۳۳۵
q25
. ۴۱۴
q24
. ۲۶۸
۴-۳-۳-۸- تحلیل عاملی تأییدی کل
مدل ۸
شکل ۴-۲۳ ارزیابی نرمال بودن داده‏های تحقیق
جدول ۴-۲۷- ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۴۸
-۲. ۰۲۲
-. ۲۸۰
-۱. ۱۴۳
q26
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۱
-۲. ۹۴۹
-. ۴۱۳
-۱. ۶۸۷
q25
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۲۵
-۳. ۴۷۱
-. ۴۳۶
-۱. ۷۸۰
q24
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۳۱
-۳. ۵۲۱
-. ۳۹۵
-۱. ۶۱۴
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۹۲
-۴. ۰۱۳
-. ۰۸۰
-. ۳۲۹
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۴
-۱. ۰۹۵
-. ۷۱۱
-۲. ۹۰۴
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۶
-۴. ۷۰۲
-. ۲۲۳
-. ۹۱۲
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۸۵
-۳. ۱۴۷
-. ۵۴۶
-۲. ۲۲۷
q19
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۸۳
-۱. ۴۹۰
-. ۷۹۹
-۳. ۲۶۰
q18
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۶
-۳. ۹۷۱
-. ۳۷۳
-۱. ۵۲۱
q17
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۲
-. ۰۶۶
-. ۲۶۸
q16
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۲۹
-۴. ۳۱۶
-. ۱۹۹
-. ۸۱۲
q15
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۵۰
-۳. ۶۷۷
-. ۱۰۳
-. ۴۲۱
q14
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۹
-۳. ۹۹۵
-. ۱۱۶
-. ۴۷۲
q13
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۹۲
-۵. ۶۵۲
-. ۱۲۱
-. ۴۹۲
q12
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۰
-. ۵۲۰
-۲. ۱۲۳
q11
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۴۲
-۴. ۴۲۷
-. ۲۰۵
-. ۸۳۷
q10
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۱۲
-۳. ۳۶۳
-. ۳۴۰
-۱. ۳۸۷
q9
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۰
-۴. ۶۵۲
-. ۱۶۷
-. ۶۸۰
q8
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۱۷
-۲. ۵۹۱
-. ۳۹۸
-۱. ۶۲۴
q7
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۱
-. ۴۶۲
-۱. ۸۸۸
q6
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۷
-۳. ۹۷۶
-. ۵۸۴
-۲. ۳۸۵
q5
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۸۱۶
-۶. ۶۶۴
. ۰۲۳
. ۰۹۳
q4
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۲۴
-۲. ۶۴۸
-. ۵۷۰
-۲. ۳۲۶
q3
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۱۵
-۵. ۸۳۴
. ۱۲۶
. ۵۱۵
q2
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۱۵
-۵. ۰۱۹
. ۰۴۹
. ۲۰۰
q1
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۸۱۷
-۶. ۶۷۰
. ۵۶۷
۲. ۳۱۴
Multivariate
۱۵۷. ۷۹۰
۳۹. ۸۷۴
با توجه به جدول ۴-۲۷ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از ۵۸/۲ کمتر هستند و لذا متغیرهای فوق نرمال می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از ۵۸/۲ است. لذا متغیرهای فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نیستند. برای بررسی داده‏های پرت مقادیر ماهالانوبیس بررسی شد به شرح جدول زیر:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
۲۵۳
۸۷. ۶۲۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۲۴۶
۸۵. ۰۲۷
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۴۰۰
۸۴. ۶۸۲
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۲۴۲
۸۰. ۳۲۵
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱۵۳
۷۷. ۳۴۳
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۲۴۵
۷۷. ۱۵۱
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۸۲
۷۵. ۱۳۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۷۲
۶۸. ۴۷۳
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۲۵۵
۶۷. ۰۷۳
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۵۸
۶۶. ۶۲۵
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۳۰
۶۶. ۰۷۹
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۲۹۴
۶۵. ۷۶۵
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۶۲
۶۴. ۶۰۸
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۶۲
۶۰. ۴۶۶
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۱۹
۵۹. ۹۴۶
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۵۹
۵۷. ۴۹۹
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۳۷۴
۵۷. ۳۸۸
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۹
۵۵. ۸۴۴
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۳۹۳
۵۴. ۵۰۸
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۳۲۸
۵۴. ۱۵۰
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۲۹۷
۵۴. ۰۳۷
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۱۵۰
۵۴. ۰۲۵
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۲۹۱
۵۳. ۱۹۶
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۷۵
۵۳. ۱۴۳
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۲۸۰
۵۳. ۰۵۳
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۲۷
۵۲. ۹۳۱
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۷۱
۵۲. ۷۷۱
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۱۳
۵۲. ۵۸۹
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۱۶۷
۵۲. ۳۷۲
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۶۹
۵۲. ۲۷۰
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۲۸
۴۹. ۴۳۳
. ۰۰۵
. ۰۰۰
۳۸۸
۴۹. ۰۱۳
. ۰۰۶
. ۰۰۰
۳۶
۴۸. ۹۴۰
. ۰۰۶
. ۰۰۰
۳۸۵
۴۸. ۹۲۸
. ۰۰۶
. ۰۰۰
۳۸۶
۴۸. ۲۵۳
. ۰۰۷
. ۰۰۰
۱۲۹
۴۷. ۹۵۸
. ۰۰۸
. ۰۰۰
۳۴
۴۷. ۸۸۴
. ۰۰۸
. ۰۰۰
۲۹۵
۴۷. ۱۳۰
. ۰۱۰
. ۰۰۰
۳۹۵
۴۶. ۱۳۶
. ۰۱۲
. ۰۰۰
۳۶۷
۴۵. ۶۱۷
. ۰۱۴
. ۰۰۰
۱۷۷
۴۵. ۴۲۷
. ۰۱۵
. ۰۰۰
۲۶۱
۴۳. ۳۲۷
. ۰۲۴
. ۰۰۰
۳۹
۴۲. ۵۰۷
. ۰۲۹
. ۰۰۰
۳۵
۴۲. ۱۷۷
. ۰۳۲
. ۰۰۰
۳۵۷
۴۲. ۱۴۳
. ۰۳۲
. ۰۰۰
۳۰
۴۲. ۰۱۷
. ۰۳۳
. ۰۰۰
۳۱۵
۴۱. ۵۲۱
. ۰۳۷
. ۰۰۰
۲۶
۴۱. ۵۱۵
. ۰۳۷
. ۰۰۰
۴۸
۴۱. ۴۳۱
. ۰۳۷
. ۰۰۰
۱۳۱
۴۰. ۹۴۶
. ۰۴۲
. ۰۰۰
۳۰۸
۴۰. ۶۲۰
. ۰۴۵
. ۰۰۰
۲۸۴
۴۰. ۴۲۷
. ۰۴۷
. ۰۰۰
۱۶۱
۴۰. ۳۴۴
. ۰۴۸
. ۰۰۰
۱۶۰
۴۰. ۲۰۷
. ۰۴۹
. ۰۰۰
۳۵۲
۴۰. ۰۸۳
. ۰۵۰
. ۰۰۰
۲۸۷
۳۹. ۹۳۵
. ۰۵۲
. ۰۰۰
۴۴
۳۹. ۷۴۳
. ۰۵۴
. ۰۰۰
۳۶۰
۳۹. ۶۱۸
. ۰۵۶
. ۰۰۰
۱۸۴
۳۹. ۵۲۹
. ۰۵۷
. ۰۰۰
۱۹۲
۳۹. ۵۰۵
. ۰۵۷
. ۰۰۰
۲۷۹
۳۹. ۴۴۸
. ۰۵۸
. ۰۰۰
۷۴
۳۹. ۴۲۷
. ۰۵۸
. ۰۰۰
۶۷
۳۹. ۱۴۹
. ۰۶۱
. ۰۰۰
۱۳۵
۳۹. ۱۰۲
. ۰۶۲
. ۰۰۰
۳۶۱
۳۸. ۹۶۶
. ۰۶۴
. ۰۰۰
۳۵۳
۳۸. ۳۱۰
. ۰۷۳
. ۰۰۰
۳۱۲
۳۸. ۲۴۸
. ۰۷۴
. ۰۰۰
۳۷۹
۳۸. ۲۳۲
. ۰۷۴
. ۰۰۰
۲۵۴
۳۷. ۸۶۲
. ۰۸۰
. ۰۰۰
۳۲۹
۳۶. ۹۵۹
. ۰۹۶
. ۰۰۰
۳۲
۳۶. ۵۵۲
. ۱۰۴
. ۰۰۰
۱۴۳
۳۶. ۴۶۰
. ۱۰۶
. ۰۰۰
۳۲۳
۳۶. ۳۵۴
. ۱۰۸
. ۰۰۰
۲۱۲
۳۶. ۱۳۷
. ۱۱۲
. ۰۰۰
۶۴
۳۵. ۹۸۷
. ۱۱۶
. ۰۰۰
۸۷
۳۵. ۸۹۵
. ۱۱۸
. ۰۰۰
۵۴
۳۵. ۸۵۲
. ۱۱۹
. ۰۰۰
۲۷۲
۳۵. ۶۱۸
. ۱۲۴
. ۰۰۰
۳۸۱
۳۵. ۴۷۱
. ۱۲۷
. ۰۰۰
۲۸۲
۳۵. ۴۰۶
. ۱۲۹
. ۰۰۰
۷۶
۳۵. ۳۷۷
. ۱۳۰
. ۰۰۰
۲۷۱
۳۵. ۲۹۵
. ۱۳۲
. ۰۰۰
۹۷
۳۵. ۲۴۴
. ۱۳۳
. ۰۰۰
۲۵۲
۳۴. ۹۱۲
. ۱۴۱
. ۰۰۰
۳۳۵
۳۴. ۶۷۰
. ۱۴۷
. ۰۰۰
۱۵۴
۳۴. ۶۶۸
. ۱۴۷
. ۰۰۰
۷۵
۳۴. ۶۱۸
. ۱۴۹
. ۰۰۰
۲۳۶
۳۴. ۵۸۵
. ۱۵۰
. ۰۰۰
۱۰۶
۳۴. ۵۶۳
. ۱۵۰
. ۰۰۰
۲۸۶
۳۴. ۳۹۵
. ۱۵۵
. ۰۰۰
۲۸۱
۳۴. ۳۳۲
. ۱۵۷
. ۰۰۰
۳۹۷
۳۴. ۳۱۹
. ۱۵۷
. ۰۰۰
۲۶۹
۳۴. ۲۱۸
. ۱۶۰
. ۰۰۰
۲۸۵
۳۴. ۱۶۳
. ۱۶۱
. ۰۰۰
۳۹۱
۳۴. ۰۷۱
. ۱۶۴
. ۰۰۰
۹۶
۳۳. ۹۶۴
. ۱۶۷
. ۰۰۰
۳۴۶
۳۳. ۸۵۲
. ۱۷۰
. ۰۰۰
۲۴۷
۳۳. ۶۷۹
. ۱۷۶
. ۰۰۰
۳۱۰
۳۳. ۶۱۶
. ۱۷۷
. ۰۰۰
۳۵۰
۳۳. ۵۲۸
. ۱۸۰
. ۰۰۰
حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود ۸۷ و ۳۳ گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های ۲۵۳، ۲۴۶، ۴۰۰، ۲۴۲، ۱۵۳، ۲۴۵، ۸۲، ۳۷۲، ۲۵۵، ۳۵۸، ۳۳۰، ۲۹۴، ۶۲، ۳۶۲، ۳۱۹ را حذف نمودیم و آزمون نرمال بودن مجدداً به صورت زیر انجام شد. اما مجدداً متغیرها فاقد توزیع نرمال چندمتغیره بودند. لذا برآوردهای روش ماکزیمم درست نمایی خطای معیار کمتری را گزارش می‏کند و این باعث می‏شود برخی از آنها که تفاوت معنا دار با صفر ندارند رد نشود. این مشکل را با مقایسه با برآورد از روش خود گردان سازی (بوت استراپ) که احتیاج به فرض نرمال ندارد، می‏توان حل نمود.
جدول ۴-۲۸- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q27
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۶۰
-۲. ۰۸۵
-. ۲۲۳
-. ۸۹۴
q26
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۵
-۲. ۹۲۵
-. ۳۹۴
-۱. ۵۸۱
q25
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۶۷
-۲. ۹۴۵
-. ۵۱۷
-۲. ۰۷۵
q24
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۲۳
-۳. ۳۹۳
-. ۳۹۸
-۱. ۵۹۵
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۹۰
-۳. ۹۳۴
-. ۰۶۱
-. ۲۴۶
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۴
-۱. ۰۷۳
-. ۶۷۵
-۲. ۷۰۶
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۷
-۴. ۶۳۰
-. ۱۴۸
-. ۵۹۳
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۴۱
-۲. ۷۳۸
-. ۵۷۱
-۲. ۲۸۹
q19
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۶۸
-۱. ۳۵۰
-. ۸۰۵
-۳. ۲۲۸
q18
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۱۸
-۴. ۱۵۶
-. ۲۵۴
-۱. ۰۱۷
q17
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۶۱
-۳. ۷۰۰
-. ۰۱۱
-. ۰۴۶
q16
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۱۱
-۳. ۲۹۸
-. ۴۹۲
-۱. ۹۷۲
q15
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۰۶
-۳. ۲۶۰
-. ۱۰۹
-. ۴۳۷
q14
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۹۷
-۳. ۹۸۵
. ۰۰۹
. ۰۳۸
q13
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۴۹
-۵. ۲۰۹
-. ۱۰۲
-. ۴۰۹
q12
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۵۹
-۳. ۶۷۹
-. ۴۴۳
-۱. ۷۷۷
q11
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۴۸
-۴. ۳۹۹
-. ۱۷۲
-. ۶۹۰
q10
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۲۴
-۳. ۴۰۲
-. ۳۰۳
-۱. ۲۱۴
q9
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۹
-۳. ۵۹۷
-. ۳۹۱
-۱. ۵۶۷
q8
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۷۵
-۲. ۲۰۶
-. ۴۳۳
-۱. ۷۳۸
q7
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۵۱
-۳. ۶۱۹
-. ۴۵۸
-۱. ۸۳۷
q6
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۲
-۳. ۸۶۳
-. ۵۶۶
-۲. ۲۷۰
q5
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۸۰۲
-۶. ۴۳۶
. ۰۹۹
. ۳۹۷
q4
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۰۲
-۲. ۴۲۲
-. ۵۸۷
-۲. ۳۵۳
q3
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۲۱
-۵. ۷۸۱
. ۲۰۰
. ۸۰۳
q2
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۰۵
-۴. ۸۴۹
. ۰۸۶
. ۳۴۵
q1
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۸۱
-۶. ۲۶۳
. ۵۳۹
۲. ۱۶۳
Multivariate
۱۱۶. ۳۰۸
۲۸. ۸۷۲
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارابودن دوشرط به نام‏های “شرط رتبه ” و”شرط مرتبه” ضرورت دارد.
که برای مدل

دیدگاهتان را بنویسید