پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

پایان نامه با کلید واژگان
زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

۱
. ۳۶۷
q27

q23
۱۰. ۰۰۹
. ۱۰۵
q27

q22
۶. ۷۹۸
. ۰۸۱
q27

q19
۱۵. ۱۲۵
. ۱۱۸
q27

q18
۹. ۷۱۲
. ۰۹۸
q23

q6
۶. ۹۸۱
-. ۱۰۴
q22

q19
۷. ۱۹۰
. ۱۰۷
q20

q9
۸. ۶۰۸
. ۱۳۳
q20

q8
۱۵. ۹۹۳
. ۱۷۵
q19

delivery on time
۱۲. ۸۷۹
-. ۳۳۹
q19

IT
۱۷. ۰۱۷
-. ۲۵۱
q19

CRM
۱۸. ۹۲۰
-. ۳۶۵
q19

B. V
۱۵. ۲۷۸
-. ۲۳۷
q19

s. chain
۱۲. ۲۳۶
-. ۳۰۸
q19

q26
۸. ۸۵۵
-. ۱۵۳
q19

q25
۷. ۰۰۸
-. ۱۲۷
q19

q14
۱۵. ۱۴۲
-. ۲۰۴
q19

q13
۲۰. ۱۵۱
-. ۱۹۴
q19

q11
۸. ۷۷۴
-. ۱۴۲
q19

q9
۱۱. ۱۹۷
-. ۱۵۸
q19

q7
۷. ۳۵۵
-. ۱۲۱
q19

q6
۷. ۱۲۵
-. ۱۱۰
q19

q5
۱۲. ۴۹۷
-. ۱۵۷
q18

q27
۶. ۳۲۰
. ۱۳۶
q18

q10
۶. ۸۲۹
. ۱۱۷
q17

delivery on time
۸. ۰۰۷
. ۱۹۸
q17

IT
۶. ۴۶۷
. ۱۱۵
q17

CRM
۷. ۸۳۷
. ۱۷۳
q17

B. V
۸. ۹۳۶
. ۱۳۵
q17

s. chain
۹. ۸۲۹
. ۲۰۵
q17

q8
۸. ۸۱۵
. ۱۰۰
q17

q7
۱۱. ۲۹۲
. ۱۱۱
q17

q5
۶. ۹۹۹
. ۰۸۷
q17

q1
۱۱. ۶۰۲
. ۱۲۰
q16

q27
۸. ۳۳۱
. ۱۳۴
q14

q4
۶. ۲۶۸
-. ۰۶۸
q13

q19
۷. ۵۷۸
-. ۰۷۴
q12

q15
۷. ۰۱۰
. ۰۹۳
q8

O. P.
۱۱. ۲۸۹
. ۲۵۷
q8

O. A.
۱۱. ۰۶۳
. ۴۳۲
q8

q20
۱۹. ۲۰۴
. ۱۷۸
q8

q17
۶. ۶۰۱
. ۱۲۳
q8

q12
۶. ۴۳۰
. ۱۰۱
q7

q1
۶. ۲۳۶
. ۱۰۳
q6

O. P.
۶. ۲۶۰
-. ۱۸۱
q6

q23
۸. ۹۰۰
-. ۱۲۳
q6

q17
۱۳. ۸۶۳
-. ۱۶۸
q6

q15
۷. ۰۱۵
-. ۱۱۶
q4

O. P.
۶. ۴۸۹
. ۲۰۹
q4

q26
۶. ۸۸۸
-. ۱۳۷
q4

q14
۷. ۶۰۶
-. ۱۴۶
به دلیل عدم برازش مناسب مدل این بار شاخص‏های بالاتر از ۴ در نظر گرفته شد:
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
e33

e34
۴. ۲۳۷
-. ۰۲۸
e27

e31
۴. ۱۳۱
. ۰۴۰
e21

e28
۴. ۷۲۸
-. ۰۴۲
e19

e21
۴. ۵۴۵
-. ۰۸۰
e16

e23
۴. ۳۶۳
-. ۰۷۰
e14

e15
۵. ۷۴۲
. ۰۵۵
e10

e18
۵. ۲۶۴
. ۰۸۶
e9

e20
۴. ۷۸۷
. ۰۸۰
e8

e32
۵. ۸۱۰
. ۰۴۸
e8

e27
۴. ۳۰۹
-. ۰۵۶
e7

e31
۴. ۹۱۹
-. ۰۵۴
e7

e18
۴. ۴۷۰
-. ۰۷۴
e5

e31
۴. ۱۹۸
. ۰۵۴
e4

e33
۴. ۲۱۹
. ۰۵۶
e3

e29
۵. ۰۴۹
. ۰۵۱
e3

e26
۴. ۲۱۶
. ۰۴۷
e3

e15
۵. ۹۲۱
-. ۰۷۱
e3

e5
۵. ۴۰۱
-. ۰۷۲
e2

e30
۵. ۰۳۴
-. ۰۴۹
e2

e18
۴. ۳۳۶
. ۰۷۹
e2

e10
۵. ۳۳۱
-. ۰۸۲
e2

e6
۴. ۴۰۶
-. ۰۷۱
e1

e15
۵. ۳۵۹
. ۰۷۳
e1

e5
۴. ۶۶۷
. ۰۷۳
e1

e3
۴. ۱۴۳
-. ۰۶۰
Variances: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
M. I.
Par Change
E. S

O. P.
۴. ۳۳۵
-. ۰۸۹
q26

q3
۴. ۶۰۷
. ۰۷۴
q23

q16
۴. ۷۹۸
-. ۰۹۹
q21

q19
۴. ۹۰۹
-. ۰۸۸
q20

q9
۶. ۴۵۴
. ۱۱۳
q17

q8
۵. ۱۱۳
. ۰۷۵
q17

q7
۴. ۰۷۳
. ۰۶۵
q17

q1
۴. ۰۳۷
. ۰۶۹
q16

q27
۷. ۷۵۶
. ۱۲۶
q14

q15
۶. ۱۱۳
. ۰۷۸
q14

q4
۵. ۷۴۶
-. ۰۶۶
q14

q3
۴. ۶۱۳
-. ۰۷۰
q10

q24
۶. ۲۱۵
. ۱۰۷
q10

q18
۴. ۲۰۴
. ۰۸۳
q10

q12
۶. ۸۸۴
. ۱۰۱
q8

O. P.
۷. ۱۲۳
. ۲۱۲
q8

O. A.
۶. ۸۶۱
. ۲۴۲
q8

q22
۶. ۲۸۹
. ۱۰۱
q8

q18
۶. ۶۳۵
. ۱۰۵
q8

q17
۶. ۶۸۴
. ۱۱۷
q8

q12
۶. ۰۵۴
. ۰۹۵
q7

q13
۴. ۱۶۵
-. ۰۷۶
q6

q20
۵. ۶۲۶
-. ۰۹۰
q6

q15
۴. ۰۲۰
-. ۰۸۶
q4

O. P.
۸. ۶۵۳
. ۲۵۶
q4

O. A.
۶. ۱۶۳
. ۲۵۲
q4

q26
۸. ۵۲۵
-. ۱۵۳
q4

q22
۸. ۶۴۳
. ۱۳۰
q4

q18
۴. ۳۱۱
. ۰۹۳
q4

q14
۹. ۹۰۰
-. ۱۶۸
q3

O. P.
۴. ۲۳۴
-. ۱۴۲
q3

O. A.
۴. ۷۷۰
-. ۱۷۵
q3

q27
۴. ۱۸۱
-. ۰۸۹
q3

q17
۴. ۹۶۴
-. ۰۸۸
q3

q15
۵. ۴۷۳
-. ۰۹۲
q2

q18
۴. ۳۴۶
. ۰۸۵
q2

q10
۵. ۸۹۹
-. ۱۰۳
q2

q8
۴. ۹۳۳
. ۰۹۵
لذا مدل اصلاحی به شکل زیر ارائه می‏شود:
شکل ۴-۲۶ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد
شکل ۴-۲۷ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد
شاخص‏های برازش مدل اصلاحی
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۱۱۶
۳۰۰. ۵۰۸
۲۶۲
. ۰۵۱
۱. ۱۴۷
Saturated model
۳۷۸
. ۰۰۰
۰
Independence model
۲۷
۴۰۲۲. ۱۶۱
۳۵۱
. ۰۰۰
۱۱. ۴۵۹
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۴۶
. ۹۴۸
. ۹۲۶
. ۶۵۷
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۲
. ۳۸۶
. ۳۳۸
. ۳۵۸
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۲۵
. ۹۰۰
. ۹۹۰
. ۹۸۶
. ۹۹۰
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۷۴۶
. ۶۹۱
. ۷۳۹
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۱۹
. ۰۰۰
. ۰۲۹
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۱۶۲
. ۱۵۷
. ۱۶۶
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۴۰۰
۴۲۳
Independence model
۴۰
۴۲
نسبت کای اسکوئر مدل کلی به درجه آزادی برابر ۱۴/۱ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی تقریباً بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد و مناسب است (۰۱۹/۰). شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همه بالاتر از ۵۰ درصد بوده و مناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ و نشان دهنده حجم مکفی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار می‏باشد.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۲۹- برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
۱. ۰۰۰
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
۱. ۵۴۶
. ۱۵۸
۹. ۷۷۴
***
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
۱. ۱۱۸
. ۱۴۱
۷. ۹۳۲
***
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
۱. ۴۵۳
. ۱۷۲
۸. ۴۵۴
***
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۵۱۷
. ۰۹۳
۵. ۵۶۲
***
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۴۹۰
. ۱۰۱
۴. ۸۶۴
***
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۶۵۶
. ۱۰۱
۶. ۴۹۳
***
q1

زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
q2

زنجیره تأمین
. ۷۹۱
. ۱۰۳
۷. ۶۷۱
***
q3

زنجیره تأمین
۱. ۱۱۶
. ۱۲۴
۸. ۹۸۸
***
q4

زنجیره تأمین
. ۸۹۰
. ۱۱۵
۷. ۷۳۷
***
q5

زنجیره تأمین
۱. ۰۷۰
. ۱۲۷
۸. ۴۶۱
***
q6

ارزش کسب و کار
۱. ۰۰۰
q7

ارزش کسب و کار
. ۸۴۶
. ۰۶۷
۱۲. ۶۵۰
***
q8

ارزش کسب و کار
. ۴۷۴
. ۰۶۴
۷. ۳۶۳
***
q9

ارزش کسب و کار
. ۵۷۱
. ۰۶۳
۹. ۱۲۶
***
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
۱. ۰۰۰
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۸۵۳
. ۱۰۱
۸. ۴۷۳
***
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۹۰۸
. ۱۰۰
۹. ۱۱۹
***
q13

فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
q14

فناوری اطلاعات
. ۵۹۶
. ۰۵۱
۱۱. ۶۶۸
***
q15

فناوری اطلاعات
. ۴۶۲
. ۰۶۱
۷. ۶۳۰
***
q16

فناوری اطلاعات
. ۶۸۰
. ۰۶۰
۱۱. ۳۰۶
***
q17

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۰۰۰
q18

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۱۵۳
. ۱۳۹
۸. ۲۸۶
***
q19

فعالیت‏های عملیاتی
۱. ۱۲۵
. ۱۵۵
۷. ۲۶۶
***
q20

عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
q21

عملکرد سازمانی
. ۵۲۴
. ۱۰۰
۵. ۲۱۶
***
q22

عملکرد سازمانی
۱. ۱۵۲
. ۱۲۷
۹. ۰۵۷
***
q23

عملکرد سازمانی
. ۸۵۲
. ۱۰۷
۷. ۹۴۶
***
q24

شرایط محیطی
۱. ۰۰۰
q25

شرایط محیطی
۱. ۱۸۴
. ۱۳۳
۸. ۹۰۹
***
q26

شرایط محیطی
. ۹۶۹
. ۱۱۸
۸. ۲۰۷
***
q27

شرایط محیطی
. ۶۴۱
. ۰۹۵
۶. ۷۸۰
***
با توجه به جدول ۴-۲۹ سطح معناداری برای تمامی روابط کمتر از ۰۵/۰ و برابر صفر به دست آمد که نشان از تأیید روابط دارد، اما چون داده‏ها از توزیعی نرمال برخوردار نبودند بایستی ابتدا خودگردان سازی صورت گیرد.
جدول ۴-۳۰- ضرایب استاندارد روابط در مدل
Estimate
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. ۸۲۶
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. ۹۲۳
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. ۹۱۱
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. ۸۴۶
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۴۴۵
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۳۷۹
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۶۲۹
q1

زنجیره تأمین
. ۶۰۸
q2

زنجیره تأمین
. ۴۸۶
q3

زنجیره تأمین
. ۷۲۵
q4

زنجیره تأمین
. ۴۹۲
q5

زنجیره تأمین
. ۶۰۹
q6

ارزش کسب و کار
. ۷۲۷
q7

ارزش کسب و کار
. ۶۷۰
q8

ارزش کسب و کار
. ۳۹۰
q9

ارزش کسب و کار
. ۴۸۰
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۵۹۲
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۵۲۷
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۴۹۴
q13

فناوری اطلاعات
. ۷۹۰
q14

فناوری اطلاعات
. ۵۶۹
q15

فناوری اطلاعات
. ۴۱۵
q16

فناوری اطلاعات
. ۵۹۶
q17

فعالیت‏های عملیاتی
. ۶۰۱
q18

فعالیت‏های عملیاتی
. ۶۲۷
q19

فعالیت‏های عملیاتی
. ۵۷۳
q20

عملکرد سازمانی
. ۵۹۴
q21

عملکرد سازمانی
. ۳۰۶
q22

عملکرد سازمانی
. ۶۹۱
q23

عملکرد سازمانی
. ۵۳۶
q24

شرایط محیطی
. ۵۱۵
q25

شرایط محیطی
. ۶۲۳
q26

شرایط محیطی
. ۵۵۲
q27

شرایط محیطی
. ۳۸۲
Covariances: (Group number 1 – Default

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با کلید واژگانطلاق، عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *