پایان نامه مدیریت با موضوع : اجرای استراتژی

پایان نامه مدیریت با موضوع :
اجرای استراتژی

شد.

۳-۶- روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه:
یکی دیگر ازروش های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/ باشد آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است که پرسشنامه ارائه شده دراین تحقیق دارای ضریب آلفای 759/. است در مورد پرسشنامه پایایی پذیرفته است و به عبارتی پایایی لازم جهت ادامه تحقیق را دارد.

۳-۷- مدل تحلیل SWOT
روش تجزیه و تحلیل SWOT, مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه‌ی مورد بررسی را منعکس می‌سازد. در این روش تلاش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و براساس آن استراتژی مناسب برای بقای سازمان طراحی می‌شود. در این مدل فرصت‌ها و تهدیدها نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مطلوب و یا نامطلوب عمده است که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و در مقابل، قوت‌ها و ضعف‌ها (شایستگی‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها، کمبودها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می‌گذارد.
پس از اینکه عوامل محیطی (فرصت‌ها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیزداده شد، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژی‌ها فرا می رسد.

مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هریک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می‌باشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح می‌گردد، این استراتژی‌ها عبارتند از(جدول۱-۳)
راهبردهای حداکثر استفاده از فرصت‌های محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان (ناحیه1) (استراتژیهای SO)
راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجه با تهدیدها (ناحیه2) (استراتژی‌های ST)
راهبردهای استفاده از مزیت‌های بالقوه‌ای که در فرصت‌های محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان (ناحیه 3) (استراتژی‌های WO)
راهبردهای برای به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (ناحیه 4) (استراتژی‌های WT)
جدول (۱-۳) جدول تجزیه و تحلیل SWOT معمولی
عوامل داخلی
عوامل محیطی فهرست قوت‌ها (S) فهرست ضعف‌ها (w)

فهرست فرصت‌ها (O) ناحیه 1
استفاده از فرصت‌ها با استفاده از نقاط قوت
(SO) ناحیه 3
از مزیت‌هایی که در فرصت نهفته است
استفاده نماییم برای جبران نقاط ضعف
(WO)

فهرست تهدیدات ناحیه 2
استفاده از نقاط قوت برای جلوگیری از
تهدیدها (ST) ناحیه 4
به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از
تهدیدها و نقاط ضعف (WT)

در این تحلیل پرسش‌های زیر مطرح می‌شود: [8]
چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای برای ما وجود دارد؟
با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟
نقاط قوت عمده داخلی ما چه مواردی است؟
ضعف‌های عمده داخلی ما چه هستند؟
لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل فوق تنها، موقعیت استراتژیک را در یک مقطع زمانی مشخص، روشن می‌سازد. لذا به منظور دنبال نمودن روند زمانی، با توجه به این موضوع که شرایط محیطی ( داخلی و خارجی) پویا بوده و دائماً در حال تغییر و دگرگونی می‌باشد، لازم است روند تحولات مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطع مختلف زمانی، استراتژی‌ها را استخراج نمود. دنبال نمودن این روند کمک می‌کند تا بتوان حالت‌های مختلفی را که در آینده ممکن است رخ دهند را بررسی و پیش‌بینی نمود. متداول‌ترین کاربرد این روش چارچوبی است که برای موقعیت‌های مختلف کسب و کار، استراتژی‌های مختلف را ارائه می‌کند. پیچیدگی‌های موجود در تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل ایجاب می‌کند از روش‌هایی استفاده شود تا نسبت به درستی کار اطمینان حاصل شود.
در مدل SWOT پس از لیست کردن هریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها و نوشتن آنها در سلول‌های مربوط به خود، از محل تلاقی هریک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌شود، بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ، WT،SO،WO،ST می‌شود.
مواجه دادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوین استراتژی‌های SO،WO،ST،WT از مشکل‌ترین بخش‌های تهیه ماتریس SWOT می‌باشد و به قضاوت و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی نیاز دارد.
در اجرای استراتژی‌های SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می‌کوشد از فرصت‌های خارجی خوبی حداکثر بهره‌برداری را نماید. هدف از استراتژی‌های WO این است که سازمان از مزیت‌هایی که در فرصت‌ها نهفته است استفاده نماید در جهت جبران نقاط ضعف، گاهی در خارج از سازمان فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی‌تواند از این فرصت‌ها بهره برداری نماید. سازمان در اجرای استراتژی‌های ST می‌کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تأثیرات منفی تهدیدات خارجی بر سازمان سازوکارهایی را در پیش بگیرد و یا تهدیدات را از بین ببرد.
هدف سازمان‌ها در اجرای استراتژی‌های WT کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه رشته مدیریت در موردتبلیغات بازرگانی

تدوین استراتژی‌های SO,WO,ST,WT کاملاً براساس خبرگی و خلاقیت می‌باشد و لیست نمودن نقاط قوت و ضعف‌، تهدیدها و فرصت‌ها در واقع کمک‌هایی هستند برای این مرحله از تدوین استراتژی. کاربرد دیگر SWOT مقایسه نظام یافته‌ای از فرصت‌ها و تهدیدهای کلیدی خارجی با ضعف‌ها و قوت‌های داخلی است که به منظور تشخیص یکی از چهار الگوی میان موقعیت‌های داخلی و خارجی مؤسسه صورت می‌گیرد. این الگو‌ها منجر به راهبردهایی می‌شوند که موارد ذیل را پیشنهاد می‌کنند: (۱-۳)
خانه یکم: استراتژی تهاجمی ( توسعه ای) را توصیه می‌کند.
خانه دوم: استراتژی تنوع را توصیه می‌کند.
خانه سوم: استراتژی با گرایش تغییر جهت را حمایت می‌کند.
خانه چهارم: استراتژی تدافعی را توصیه می‌کند.
شکل (۱-۳) نمودار تجزیه و تحلیل SWOT

۳-۷-۱- مراحل پیاده سازی آنالیز SWOT
پس از شناخت و ارزیابی و طبقه بندی عوامل داخلی و خارجی، با استفاده از جداول وEFE وIFE به کمک خبرگان این عوامل در حاشیه ماتریس SWOT مانند شکل (۲-۳) وارد شده و آنگاه بر اساس خبرگی، راهبرد های مناسب هریک از بخش‌های WT,SO,WO,ST را پیشنهاد می نماییم.
S W WS

SO WO O
ST WT T

به عبارت دیگر این کار در 8 گام انجام می‌پذیرد:
عوامل فرصت را از جدول EFE در سلول مربوط به فرصت‌ها وارد می‌کنیم.
عوامل تهدید را از جدول EFE در سلول مربوط به تهدیدها وارد می‌کنیم.
عوامل قوت را از جدول IFE در سلول مربوط به قوت‌ها وارد می‌کنیم.
عوامل ضعف را از جدول IFE در سلول مربوط به ضعف‌ها وارد می‌کنیم.
استراتژی‌های SO را می‌نویسیم.
استراتژی‌های WOرا می‌نویسیم.
استراتژی‌هایST را می‌نویسیم.
استراتژی‌های WTرا می‌نویسیم.
۳-۷-۲- نکات تکمیلی و بهبود در SWOT
در طراحی و پیشنهاد استراتژی‌ها به کمک ماتریس SWOT مرسوم، دونارسایی به نظر می‌رسد:
اولاً: به هنگام پیشنهاد استراتژی‌های SO,ST,WO,WT هدف تعامل سازمان با عوامل محیطی، در راستای بقا و تداوم فعالیت سازمان می‌باشد و اهداف رشد و تعالی سازمان ممکن است مورد غفلت استراتژی‌ها قرار گیرند. از این رو بهتر است اهداف سازمانی نیز در محل مناسبی از جدول SWOT گنجانده شوند تا پیشنهاد راهکارها ضمن توجه به بقای سازمان در تعامل با عوامل محیطی، در راستای اعتلای سازمانی و رشد، مستقیماً مد نظر قرار گیرند.
ثانیاً: دسته راهکارهای پیشنهادی SO,ST,WO,WT نوعاً راهکارهایی هستند که از مواجه و تعامل یک عامل محیطی با یک عامل درون سازمانی تولید شده‌اند و کمتر امکان توجه به تمامی عوامل محیطی و عوامل درون سازمان برای طراحی و پیشنهاد استراتژی‌های فوق وجود دارد. لذا یک مجموعه راهکارهای ترکیبی و راهبرهای کلان حاصل راهکارهای SO,ST,WO,WT, در منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه پیشنهاد می‌گردد. راهبرهایی که با توجه به مجموعه مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و درونی سازمان پیشنهاد می‌شوند راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به سوی اهداف بلند مدت هستند. تصویر ماتریس SWOT بهبود یافته با اعمال دو نکته فوق‌الذکر در شکل ۳-۳ ارائه شده است.

اهداف کیفی
Objective فرصتها
O تهدیدات

T
نقاط قوت
S راهبردهای
S-O راهبردهای
S-t
نقاط ضعف
W راهبردهای
O-W راهبردهای
T-W

شکل۳-۳. تجزیه و تحلیل قوت ها، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) بهبود یافته

۳-۸- خلاصه فصل:
تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از ۵0درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد سه بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا (واکنش خوب ) و عدد 2 تهدید قابل اعتنا (واکنش بد ومنفی) وعدد 1 تهدید جدی (واکنش خیلی بد) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر 8گام زیر آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.
عوامل فرصت را از جدول EFE در سلول مر بوط به فرصتها در ماتریس SWOTوارد نمودیم.
عوامل تهدید را از جدولEFE در سلول مر بوط به تهدیدها در ماتریس SWOT وارد نمودیم.
عوامل قوت را از جدول IFEدر سلول مر بوط به قوتها در ماتریس SWOTوارد نمودیم.
عوامل ضعف را از جدول IFEدر سلول مر بوط به ضعفها در ماتریس SWOT وارد نمودیم.
راهبردهای SOرا تعیین نمودیم.
راهبردهای WOرا تعیین نمودیم.
راهبردهای STرا تعیین نمودیم.
راهبردهای WTرا تعیین نمودیم.
سپس با در نظر گرفتن اهداف قراردادهای عمرانی یک مجموعه راهکار های تر کیبی وراهبردهای حاصل راهکار های SO،ST،WO،WTدر منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه پیشنهاد گردید.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه مدیریت در موردموفقیت سازمان

فصل چهارم

یافته های تحقیق

یافته های ناشی از مطالعات کتابخانه ای از اسناد ومدارک موجود و اطلاعات زیر براساسیافته های اینجانب در مطالعه وبررسی اسناد موجود در بایگانی حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد بدست آمده است.
4-1- بررسی عمومی وکلی قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-1- نقشه ها وجزئیات پیمانها
در کلیه قراردادهای منعقده ، نقشه ها وجزئیات در زمان برگزاری مناقصه ودر زمان عقد قرارداد کامل نبوده وبعداز عقد قرارداد و در جریان پروژه دچار تغییر شده ومبه مرور تکمیل گردیده است و در هیچ یک از پروژه ها نقشه های کارگاهی توسط پیمانکار تهیه نشده بود
4-1-2- برآورد اولیه توسط کارفرما
در کلیه قراردادهای منعقده بصورت مترمربع زیر بنا باعنایت به تکمیل نیودن نقشه ها وعدم وجود یک دستورالعمل مدون ، برآورد اولیه براساس یک روش مدون انجام نپذیرفته وملاک انتخاب پیمانکار قرار نگرفته است .
4-1-3- زمان ومدت پیمان
تعیین زمان ومدت قرارداد نیز براساس یک دستورالعمل مشخص نبوده وصرفا سقف مدت پیمان 24 ماه در نظر گرفته شده است که متاسفانه هیچ یک از قراردادها در زمان پیش بینی شده تحقق پیدا ننموده بلکه بعضا زمان تحویل

مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *