مدیریت اسلامی-فایل تمام متن

Concept of Don't stop with red arrow

تقدیم به
پدر و مادر
عزیزم
که در همه حال حامی و پشتیبان و مشوق من بوده اند
و همچنین تقدیم به ایثارگران عرصه حماسه

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….2
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….5
1-4 سوالهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5
1-5 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1_6 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-7 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7
1-8 فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….7
1-9پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………9
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-1 بخش اول: مفهوم شناسی و اصطلاحات نظارت و کنترل……………………………………11
2-1-2 معنای لغوی نظارت و کنترل…………………………………………………………………………11
2-1-3 تعاریف نظارت و کنترل………………………………………………………………………………11
2-1-4 انواع دیدگاه های طرح ریزی سیستم کنترل……………………………………………………13

2-1-5 تفاوت نظارت وکنترل………………………………………………………………………………..14
2-1-6 اهمیت نظارت و کنترل……………………………………………………………………………….14
2-1-7 انواع نظارت و کنترل…………………………………….. …………. ………………………………25
2-1-8 فرایندهای نظارت و کنترل……………………….. …………. …………………………………….16
2-1-9 چه چیزهایی باید در سازمان نظارت شود……… ………………………………………………18
2-1-10 فنون و روش های نظارت و کنترل…………………….. ………………………………………….19
2-1-11 ویژگی های نظام کارامد نظارت و کنترل………… …………………………………………..21
2-1-12ویژگی های نظام نظارتی ناکارامد……………………. ………………………………………….27
2-2-1 بخش دوم: مدیریت اسلامی و نظارت و کنترل در اسلام……….. …………………………………..28
2-2-2 مقدمه…………………………………………………………………………….. ……………………………28
2-2-3 رابطه مدیریت با اسلام ……………………………………. ……………………………………………………29
2-2-4 تعریف مدیریت اسلامی………………………………….. …………………………………………………….30
2-2-5 اصول مدیریت اسلامی……………………………….. ………………………………………………………..31
2-2-5-1 اصول موضوعه……………………………… …………………………………………………………………31
2-2-5-2 اصول متعارفه…………………………………… ……………………………………………………………..31
2-2-6 اصول موضوعه در خاستگاه مکتب………………… ………………………………………………………..32
2-2-7 اصول موضوعه در خاستگاه جامعه………………. …………………………………………………………32
2-2-8 اصول موضوعه در خاستگاه انسان………………….. ………………………………………………………33
2-2-9 اصول متعارفه در مدیریت اسلامی…………………. ………………………………………………………..33
2-2-10 تعریف نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی………….. ………………………………………………..34
2-2-11 اهمیت نظارت و کنترل از دیدگاه اسلام ………………….. …………………………………………….34
2-2-12 ویژگی های نظارت و کنترل موثر از دیدگاه اسلام………… …………………………………………36
2-2-13 هرم نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی………….. …………………………………………………….37

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم: معیارهای نظارت و کنترل…………………………….. ………………………………………………….39
3-1 مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………………………..40
3-1-1 بخش اول: سطح فردی………………………….. ………………………………………………………………42
3-1-2 تعریف خودکنترلی………………………………. ……………………………………………………………….43
3-1-3 اهمیت و ضرورت خودکنترلی …………………….. ………………………………………………………..44
3-1-4 راه های ایجاد خودکنترلی در اسلام…………………. ………………………………………………………47
3-1-5 فرایند خودکنترلی ……………………………………… ………………………………………………………..49
3-1-6 برخی از اثار و فواید خود کنترلی که استفاده از ان را توجیه می کند…… ……………………….51
3-1-7 خود کنترلی به دلایلی وضعیت متغیر و نامطمئنی دارد………….. …………………………………….52
3-1-8 ایاتی چند درباره ی خودکنترلی………………………………. ……………………………………………..53
3-2-1 بخش دوم: نظارت و کنترل سازمانی……………………….. ……………………………………………….53
3-2-2 مقدمه………………………………………………………………. ………………………………………………..53
3-2-3 نظارت و کنترل اشکار و رسمی……………………………. ………………………………………………..54
3-2-3-1 نظارت و کنترل مستقیم یا بدون واسطه………………… ………………………………………………54
3-2-3-2 نظارت و کنترل غیر مستقیم یا با واسطه………………… …………………………………………….58
3-2-4 نظارت و کنترل مخفی و پنهانی……………………………….. ……………………………………………..59
3-3-1 بخش سوم: نظارت و کنترل در جامعه ……………………. ……………………………………………….61
3-3-2 مقدمه……………………………………………………… ………………………………………………………….61
3-3-3 معنای لغوی و اصطلاحی امر به معروف و نهی از منکر……. …………………………………………64

 
 
3-3-4 تعریف امر به معروف و نهی از منکر…………………………….. …………………………………………64
اهمیت اثار امر به معروف و نهی از منکر در قران و احادیث ……… ……………………………….64
3-3-6 طبقه بندی نظارت و کنترل جامعه……………………………………. ……………………………………..68
3-3-6-1 نظارت با منشاء درون سازمانی…………………………. ………………………………………………..68
3-3-6-2 نظارت با منشاء برون سازمانی………………………….. ………………………………………………..71
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………. …………………………………………………74
4-1 مقدمه…………………………………………………………….. ………………………………………………………75
4-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………. …………………………………………………….76
4-2-1 پاسخ پرسش اول ………………………………………….. …………………………………………………….76
4-2-2 پاسخ پرسش دوم………………………………………….. ……………………………………………………..77
4-2-3 پاسخ پرسش سوم…………………………………………………. ……………………………………………..79
4-3 محدودیتهای تحقیق………………………………………… ………………………………………………………..80
4-4 پیشنهادها……………………………………………….. ……………………………………………………………….81
فهرست منابع…………………………………………………….. ……………………………………………………………83
منابع فارسی………………………………………….. ……………………………………………………………………….84
منابع انگلیسی………………………………………….. ……………………………………………………………………..88
چکیده:
نظارت و کنترل همیشه به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود و بدون ان تحقق اهدف سازمانی میسر نخواهد شد. در این تحقیق، بطور اهم به موضوع شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر اموزه های اسلام بحث و بررسی شده است. به منظور نیل به این هدف سوالاتی مطرح و بیان شده است:
سوال اول: معیارهای نظارت و کنترل، در سطح فردی از منظر اموزه های اسلام چیست؟
سوال دوم: معیارهای نظارت و کنترل، در سطح سازمان از منظر اموزه های اسلام چیست؟
و سوال سوم: معیارهای نظارت و کنترل، در سطح جامعه از منظر اموزه های اسلام چیست؟
نوع این تحقیقات بنیادی _ کتابخانه ای و روش ان توصیفی _ تحلیلی می باشد.
در پاسخ به این سوالات ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده است. انگاه فصل سوم به سه بخش تقسیم شده است.1) سطح فردی 2) سطح سازمان و 3) سطح جامعه. و هر بخش بر اساس سوالات مطرح شده در پایان نامه تنظیم گردیده است. که از ایات و روایات به جمع اوری منابع همت گماشته شده است. در پاسخ به سوال اول معیار خود کنترلی مد نظر میباشد. و اهمیت و روش های ایجاد خود کنترلی بحث شده است. در پاسخ به سوال دوم معیار نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم مدیر و همچنین نظارتهای مخفی بحث گردیده است. و در پاسخ به سوال سوم معیار امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید نظارت و کنترل قلمداد گردیده است.
کلید واژه ها: نظارت وکنترل، مدیریت اسلامی، خودکنترلی، امر به معروف و نهی ازمنکر.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهایی است که باعث هماهنگی و بقا سازمان، جامعه و منابع مادی و معنوی می گردد. وظایف مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ونظارت وکنترل است. علی رغم اینکه نظارت وکنترل مرحله پایانی وظایف مدیریت می باشد، اماهمه مراحل از بدو شروع درگیرنظارت وکنترل به صورت نامحسوس می باشند که بدون انجام این عمل امکان دست یابی به هدفهای تعیین شده امکان پذیر نمی باشد. اصول وچارچوب نظری نظارت و کنترل در متون رایج مدیریت بیان شده است. اما قالب این متون در فرهنگ و بستر ارزشی خاص خود تدوین و اجرا گردیده است که تحت تاثیرهمان محیط رشد وتکامل یافته است. لذا درک این موضوع ما را رهنمون می سازد که جهت دستیابی به نظارت وکنترلی دقیق که بر گرفته از ارزشهای خاص جامعه است، می باید به فرهنگ ان جامعه نیز توجه کافی شود. فرهنگ خود متشکل از چند بعد است که مذهب یکی از ابعاد ان است.
عامل اساسی که تربیت ما را شکل می دهد مذهب میباشد. والدین ما ممکن است افراد مذهبی یا غیر مذهبی باشند و نیز