منابع پایان نامه ارشد با موضوع تفسیر نتایج و ریشه واحد

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تفسیر نتایج و ریشه واحد

…………………………73
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
Widget not in any sidebars

4-2 – آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………74
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………………….75
4-4 -بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..76
4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….77
ص
4-6 -نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………78
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..79
4-7- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84
5-نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………85
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………87
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………. 87
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………..87
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………87
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….87
5-3- بحث و نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………….88
5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….88
5-5- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………….89
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………….90
5-6- محدودیت ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..90
5-7- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………91

مدیر سایت