دانلود پایان نامه قیمت‌گذاری دارایی‌ و بازده مورد انتظار

medicine and cells in an abstract scientific background

شکر و سپاس آن مهربان نام که جهان را بر دیده‌ها پنهان و علم را بر وجود آدمی عرضه نمود تا به نعمت شکر شناخت خلق نائل گردد.
در ابتدا بر خود لازم می‌دانم که از راهنمایی‌های ارزشمند علمی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمدجواد شیخ که زحمت راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده داشتند نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورم. همچنین از جناب آقای دکتر عباس صدقی که با نظرات خویش در سمت استاد مشاور به غنای مطالب افزودند، کمال تشکر را دارم. [do_widget id=kl-erq-2]
و از مدیریت محترم گروه بازرگانی جناب آقای دکتر احمد سرداری جهت هماهنگی امور تشکر می‌نمایم.
در نهایت نیز از همکاری دوست عزیز و ارجمندم جناب آقای مصیب کریمی فرد و محمد ابولقاسمی که در طول انجام این پژوهش بنده را یاری فرمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
چکیده:
قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌خصوص سهام، از مهم‌ترین مسائل فراروی سرمایه‌گذاران و فعالان در بازار سرمایه است. بدین‌جهت پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه علاقه‌مند هستند ضمن قیمت‌گذاری دقیق سهام به پیش‌بینی بازده مورد انتظار خود بپردازند. در تحقیق حاضر رابطه ریسک نقد شوندگی و کیفیت سود با قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای سنجیده می‌شود. معیارهای ریسک نقد شوندگی شامل نسبت گردش معاملات، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت و معیارهای کیفیت سود شامل پایداری سود، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود می‌باشد؛ و برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معیار بازده مقطعی سهام در نظر گرفته شده است. در این راستا، همه شرکت‌های صنعت فلزات اساسی که اطلاعات آن‌ها در بازه زمانی (91-83) قابل دسترسی بود انتخاب گردیدند که تعدادشان برابر 20 شرکت می‌باشد. جهت سنجش ارتباط بین متغیر‌ها از رویکرد اقتصاد‌سنجی پانل دیتا و نرم‌افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بین اندازه شرکت، نسبت گردش معاملات و پایداری سود با بازده مقطعی سهام ارتباط معناداری وجود دارد و بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود با بازده مقطعی سهام ارتباط معناداری یافت نشد.
واژگان کلیدی: قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، نقد شوندگی بازار، کیفیت سود، بازده مقطعی سهام، پانل دیتا.
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ازلحاظ نظری: 6
1-3-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی: 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-4-1 هدف اصلی: 7
1-4-2 اهداف فرعی: 8
1-5 فرضیه‌های تحقیق 8
1-5-1 فرضیه اصلی: 8
1-5-2 فرضیه‌های فرعی: 8
1-6 متغیرهای تحقیق: 9
1-7 روش تحقیق: 10
1-7-1 جامعه آماری: 10
1-7-2 ابزارهای گردآوری اطلاعات: 10
1-7-3 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : 11
1-7-4 چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه‌گیری: 11