حمایت خانواده

ژانویه 28, 2019 90 0

عرب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است. » چنانچه […]

حمایت خانواده

ژانویه 28, 2019 90 0

ه چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد.اسلام برای شرط عدالت، آن اندازه اهمیت قائل […]

شورهای اسلامی

ژانویه 28, 2019 90 0

……………………………………………………….ب) منابع عربی ……………………………………………………………………………پ) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………. مقدمه 1- بیان مسالهبه موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می […]

پایان نامه : تعبیر و تفسیر

ژانویه 28, 2019 90 0

از توافق بین نمره ی آزمون ابزار اندازه گیری با صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. مفهوم اعتبار به این پرسش […]

پایان نامه : تجارت الکترونیک

ژانویه 28, 2019 90 0

بازاریاب ها و متخصصان تجارت الکترونیکی موظف هستند که عوامل تاثیرگذار بر این تصمیم را شناسایی کرده و سعی در افزودن تسهیلات و کاستن نگرانی […]