اثربخشی آنها صورت می گیرد. (احمدپور,1383: 5)

مهارت های کارآفرینی
در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است. از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه های کارآفرینی می تواند آموزش داده شود اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، لازمهی موفقیت در آن می باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت پاسخگویی در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرآیند یادگیری است که این امر اشاره به این دارد که کارآفرینی می تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت های را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود.
(آقازاده و رضازاده،1383 : 14)

توسعه اقتصادی
مجموعه شرایطی است که هر کشور از امکانات موجود خود به نحو احسن در بهترین حالت استفتده نماید این شرایط فقط با تحول مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت امروزه (مدرن) حاصل می گردد.

کسب و کار
«پترسن و پلومن» ، بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت می گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شوندهی خرید و فروش است.

1-10. ساختار فصول آینده:
در فصل های بعد به بررسی مطالب ذیل می پردازیم .

در فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق در خصوص کارآفرینی و سازمان فنی و حرفه ای می پردازیم
در فصل سوم به روش شناسی تحقیق , مطالبی از جمله روش تحقیق ,شیوه نمونه گیری , روش گردآوری داده ها, روایی و پایایی پرسشنامه و روش های آماری مورد استفاده پرداخته می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها , مطالبی از قبیل آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان, آمار توصیفی سوالات تحقیق , یافته های جانبی, رتبه بندی سوالات تحقیق و مدل نهایی تحقیق پرداخته می شود.
در فصل پنجم به بررسی مطالبی از قبیلیافته های اصلی تحقیق, یافته های جانبی تحقیق, محدودیت های تحقیق, نتیجه گیری و پیشنهادات اصلی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی پرداخته می شود.

خلاصه
در این فصل پس از ارائه مقدمه ای در رابطه با شناخت کارآفرینان و جایگاه آنها در توسعه هم جانبه کشور, شرح و بیان مسئله تحقیق , اهمیت و ارزش آن , اهداف تحقیق , فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق , قلمرو تحقیق , روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مقدمه:
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.
در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جدید, تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای, لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی , ویژگی های کارآفرینان, اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی, انواع وظایف واقعی کارآفرینی , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی , کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟ مهارت های کارآفرینی , جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی , عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی , آموزش و ترویج کارآفرینی, تحصیل کارآفرینی, شیوه های آموزشی, دانشگاه کارآفرین , سابقه کارآفرینی در ایران, فرهنگ کارآفرینی در ایران, اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی, کسب وکار چیست؟ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک, چرخهی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه, چرخه عمر کارآفرینی و استراتژی آغاز یک کسب و کار شرح داده می شود.

بخش اول:
2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: (TVTO)
آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.
این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده است.
در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه تحقیق فعالیتهای خود ر در چارچوب محورهای ذیل مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می‌دهد. (www.irantvto.ir )

2-1-2. پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این پیام را می رساند که گردونه جهان در دست خداوند بزرگ است و انسان در سایه خداوند چرخ گردونه صنعتی را می چرخاند و چرخ صنعتی را به حرکت در می آورد. (همان منبع)

2-1-3. فلسفه آموزش
آموزش های فنی و حرفه ای ، باعث ایجاد اعتماد به نفس در کارآموزان می گردد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، موجب غنی شدن فرهنگ فنی کارآموزان می گردد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، کارآموزان را جهت اشتغال مولد آماده می سازد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، زمینه گسترش شغل های مفید را جهت کارآموزان ایجاد می کند .
آموزش های فنی و حرفه ای , عاملی برای ایجاد رفاه است .

آموزش های فنی و حرفه ای نویدبخش آینده ای مطمئن برای جوانان است. (همان منبع)

2-1-4. اهـداف و نـگـرش سـازمـان
یکی از کارکردهای اساسی نهاد آموزش , تسهیل نمودن فرآیند اجتماعی شدن انسانهاست با این دیدگاه : نهاد آموزش تنها وظیفه انتقال علم و تکنولوژی از یک نسل به نسل آینده را ندارد ، بلکه باید به نسل جوان بیاموزد که چگونه به عنوان یک عنصر فعال در زندگی اجتماعی شرکت نماید, با نگرشی عمیق به سیر تحولات در ایران و جهان پی خواهیم برد که نیاز انسان های امروز با دیروز متفاوت می باشد و بی تردید جوامع و انسانهای فردا مشکلات و مسائلی خواهند داشت که امروز حتی به ذهن و مخیله انسان نیز راه ندارد, دائما همه پدیده ها در حال تغییر هستند و نیازهای انسانی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مرتبا تغییر می یابند ، بنابراین تصور جامعه ای ایستا امکان پذیر نیست, اگر اولویت را با توسعه اقتصادی بدانیم گام اولیه در مسیر حرکت بدان سمت آموزش است. بر این اساس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با سنجش دقیق توانائیهای موجود خود و با آگاهی از نیازهای واقعی محیط کار مجموعه فعالیتهای آموزش و پژوهشی خود را بر اساس تحقیقات منطبق با شرایط موجود و متناسب با استانداردهای بین المللی ارائه کرده است, یقیناً تحقق باورهای عمومی از دست اندرکاران و برنامه ریزان کلیه مسئولین محترم بوده تا با بهره گیری از توجهات معطوفه با به بکارگیری امکانات موجود در راه اعتلای میهن اسلامیمان و برای رسیدن به فردائی روشن و مطمئن گام برداریم.(همان منبع)

2-1-5. تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای
آموزشهای فنی و حرفه ای ‘ انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل ‘ حرفه و کسب و کاری آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به مشاغل بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد. افزایش کمی به همراه افزایش کیفی آموزشها دربخش دولتی به تنهایی قادر به پوشش نیازهای گسترده آموزشهای مهارتی جامعه نبوده لذا سازمان برنامه ای خاص را به منظور جلب همکاری مؤسسات کارآموزی آزاد به اجراء درآورده تا بتواند با سقف حداقل 3 میلیون نفر- دوره برنامه های سال جاری خود را تحقق بخشد.
در سال 1939, سازمان بین المللی کار(INTERNATIONAL LABOUR RGANIZATION) اعلام کرد: واژه آموزش فنی و حرفه ای به هر نوع آموزش اطلاق می شود که به وسیله آن دانش و مهارت فنی یا تجاری حاصل می شود یا توسعه می یابد اعم از اینکه آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا در محیط کار , این تعریف بعدها تغییر یافت و در نتیجهی آن , آموزش فنی و حرفه ای دیگر یک هدف صرف محسوب نمی شود, بلکه وسیله یا ابزاری است که هدفش اشتغال بوده و توسعهی توانمندی ها و استعدادها را نیز مدنظر قرار می دهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1962, سازمان بین المللی کار اعلام داشت: آزمون فنی و حرفه ای صرفا یک هدف نیست, بلکه وسیلهی توسعه ظرفیت های شغلی فرد بوده و به فرصت های شغلی توجه دارد و فرد را قادر می سازد تا از توانمندیهایش حداکثر بهره را ببرد, آموزش فنی و حرفه ای , فعالیتی است که هدفش شناسایی و توسعهی ظرفیت های انسانی به منظور یک زندگی کاری خلاق و رضایت بخش است بنابراین , کسی که از آموزش فنی و حرفه ای برخوردار می شوند می بایست توان درک و فهم را حاصل کنند و از نظر فردی یا جمعی , بتوانند بر شرایط کاری و محیط اجتماعی تاثیر بگذراند .بنابراین تعریف, کلایو معتقد است که آموزش فنی و حرفه ای: یک فعالیت آموزشی که هدفش ارائهی دانش و مهارت لازم جهت انجام یک شغل خاص , یا یک فعالیت حرفه ای در بازار کار است و در عین حال , برای فراگیران , نه تنها به عنوان کارگر بلکه به عنوان شهروند , نقش آموزشی تکمیلی را ایفا می کند. یک فعالیت مرتبط با فرایند های انتقال تکنولوژی , نوآوری و توسعه است . انتقال دانش و مهارت از قبل مستلزم نوعی انتقال تکنولوژی به کارگران و از طریق آنها به موسسه تجاری است در عین حال , از آنجا که دانش , پایهی اساسی فرایندهای نوآوری و توسعه تکنولوژیکی است, لذا آموزش فنی و حرفه ای یک ابزار استراتژیکی بسیار مهم و ضروری برای تحقق این فرایندها تلقی می شود و یک واقعیت و مساله کلیدی در روابط کارگری است. امروزه دولت ها , کارفرمایان و کارگران به آموزش فنی و حرفه ای علاقه مند هستند , چرا که به اهمیت نقش آن در توزیع فرصت های اشتغال ,افزایش خلاقیت و ارتقای کیفیت و رقابت , کسب شرایط مناسب و بهداشتی کار و نیز امکان گفتگوی اجتماعی در سطوح مختلف واقف شدند. دارای محتوی تعلیمی و تربیتی هستند , در مقایسه با انواع دیگر آموزش ها ,آموزش فنی و حرفه ای هم نسبت بهمساله ارتباط میان محتویات و شیوه های این آموزش و هم نسبت به تغییراتی که در داخل تولید و جهان کار به وقوع می پیوندد, علاقه مندی بیشتری نشان می دهد. (صالحی ,1384)
آموزشهای فنی و حرفه ای عبارتند از:
آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی
آموزش در زندان
آموزش در پادگان ها
آموزش در واحد های سیار
آموزش در صنایع
آموزش ضمن کار و مدیریت صنایع
آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی
آموزش در بخش اصناف
آموزش روستائیان
آموزش در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
آموزشگاه در مرکز تربیت مربی
آموزش های تفاهم نامه ای یا مشتری مداری

2-1-6. اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای
به منظور تعیین هدفها , سیاست ها و خط مش های اجرایی آموزش های فنی و حرفه ای کشور در جهت ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های مربوط شناخت اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای ضروریست این اصول که بر پایه قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و سایر مآخذ معتبر تدوین یافته و به تصویب شورای عالی هماهنگی رسیده , به قرار زیر است:
لازم است در شرایط مساوی امکان برخورداری یکسان از آموزش های فنی و حرفه ای برای کلیه داوطلبان فراهم شود . بطوریکه هر فرد بتواند در قالب امکانات و نیازمندیهای جامه به تعلیمات متناسب با استعداد و علاقه خود بپردازد , برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در همه سطوح و تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان انجام گیرد.
برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید از تنوع و کیفیتی برخوردار باشد که از یک طرف امکان انتخاب شایسته ترین مسیر شغلی یا زمینه فنی متناسب با استعداد های مختلف موجود باشد. و از طرف دیگر تقویت کننده و پشتیبان استقلال اقتصادی جامعه , ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد بوده و مانع سلطه بیگانه از طریق تامین نیروی انسانی متخصص و مهارت های حرفه ای بر اقتصاد کشور باشد.
برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای باید به ترتیب توزیع و اجرا گردد که در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت های اقتصادی بین استان ها و مناطق کشور, نیروی انسانی موجب بروز و تبعیض نشود و هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود نیروی انسانی لازم را در اختیار داشته باشد
به منظور تعلیم آموزش های فنی و حرفه ای باید :
1) از همه منابع

ت جوانانی که به دلایل مختلف قادر به مطالبات آکادمیک علمی و دانشگاهی نبودند، یک راه حل موقتی و با منزلت پایین مدنظر قرار می گیرد. علی رغم تغییرات مثبتی که در سال های اخیر در نگرش و عمل رخ داده، هنوز این نوع آموزش ها در کشورهای در حال توسعه از منزلت اجتماعی پایینی برخوردار است. در حقیقت ارزیابی از نقش ارتباطی ضعیف این آموزش های, چنین موقعیتی را ایجاد کرده است. لذا ضرورت دارد که نه تنها در ساختار سیستم آموزشی آن، بلکه در مفاهیم، مفروضات و تئوری ها اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توسعهی نیروی انسانی آموزش های فنی و حرفه ای تغییرات اساسی ایجاد شود. (Masri , 1994).

1-3. اهداف تحقیق
هدف اصلی
نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)

اهداف فرعی
1. شناخت مفاهیم و الگوهای نظری و عملی توسعه کارآفرینی از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای
2. مطالعه جایگاه بالقوه و بالفعل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در ترویج کارآفرینی
3. بررسی تجارت سایر کشورها موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی
4. شناسایی مشکلات موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی

5. مطالعه میزان مساعدت سازمان در ترویج و پرورش کارآفرینان
6. طراحی مدل مناسب و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی

هدف کاربردی
کلیه آموزشگاههای فنی و حرفه ای کشور می توانند به نحو مطلوبی از نتایج این تحقیق بهره مند شوند و راهکارهای اجرایی برای مهارت های کارآفرینی سازمان فنی و حرفه ای را افزایش دهد.

1-4. سوالات تحقیق
آیا بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5. فرضیات تحقیق
بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.
بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد.
بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد.

1-6. قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق از نظر موضوعی به طور اعم در مورد کارآفرینی و به طور اخص در زمینه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان و حومه می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق تابستان و پاییز 1389 و فاصله زمانی مرحله جمع آوری داده ها پاییز 1389 می باشد.

1-7. روش کار تحقیق
این تحقیق با توجه به اینکه به بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای می پردازد, می توان گفت که تحقیق حاضر بر اساس هدف جنبه کاربردی دارد و بر اساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی می باشد.
تحقیق توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی ها و صفات افراد جامعه می پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق از روش های مطالعهی کتابخانه ای همچون کتابها , مقالات , پایان نامه ها و متون دیجیتال و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و هدف آن شناخت صفات، ترجیحات، ویژگی ها و رفتار افراد جامعه از طریق مراجعه به آن ها است. چهت تایید یا رد سوالات تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود که روایی آن از طریق صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش آمار استنباطی از نرم افزار Spss 15 جهت آزمون های آماری همانند آزمون های آزمون t تک نمونه , آزمون t مستقل , آزمون تحلیل واریانس یک عامله , آزمون LSDو آزمون فریدمن استفاده شده است.

1-8. تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)
1-8-1. پیشینه تحقیق در داخل کشور
1) عباس شفیعی- کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی , تحقیقی را تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی بر اشتغال استان ایلام انجام داده است که فرضیات این تحقیق عبارتند از:
– بین درجه مهارت و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– بین محل سکونت کارآموزان (شهری یا روستایی بودن) و اشتغال آنها رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین جنسیت کارآموزان و جذب آنها در بازار کار (اشتغال) رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین نوع رشته آموزشی و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– به نظر می رسد بین سطح تحصیلات کارآموزان و اشتغال رابطه وجود دارد.
– بین حمایت های سازمانی (تسهیلات اشتغال زایی) و اشتغال کارآموزان رابطه وجود دارد.
– بین شغل هم سالان و اشتغال در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین الگو بودن شغل والدین و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین میزان نان آور بودن کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین میزان کاربردی بودن آموزش های فنی و حرفه ای و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین داشتن تجربه کاری قبل از آموزش و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین رغبت شغلی کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی خود رابطه وجود دارد.
– بین وضعیت تأهل کارآموزان و وضعیت اشتغال آنها در رشته آموزشی شان رابطه وجود دارد.
– بین شاغل بودن اعضای خانواده در شغل فنی و وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته فنی و حرفه ای رابطه وجود دارد.
این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است و در آن تعداد 445 نفر از بین کارآموزان رشته های (لوله کشی گاز خانگی و تجاری- لوله کشی صنعتی- جوشکاری گاز آرگن- برنامه نویسی رایانه ای- نقشه برداری- برق صنعتی- نقشه کشی ساختمان- اتومانیک- خیاطی- گرافیک رایانه ای- الکترونیک- نقاشی- درودگری- جوشکاری برق- برق خودرو- کشاورزی- پرورش زنبور عسل- لوازم خانگی- تراشکاری) که از بین 4500 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است.

2) دکتر براتعلی منفردی راز , دکتر مصیب سامانیان , نسرین وکیلی تحقیقی زا , تحت عنوان تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی بر اشتغال زنان استان خراسان شمالی در سال های 85 – 84 انجام داده است که فرضیه اصلی و فرعی و روش تحقیق آن به شکل ذیل است.
فرضیه اصلی:
بین آموزش های فنی و حرفه ای و افزایش توان اشتغال زایی زنان استان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
آموزش در مراکز ثابت تأثیر بیشتری در اشتغال زنان داشته است.
بین رشته تحصیلی رسمی افراد با اشتغال آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
بین میزان ساعات آموزشی و امکان اشتعال زنان رابطه وجود دارد.
بین آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال در شهر و روستا اختلاف وجود دارد.
این تحقیق در دسته تحقیق های پیمایشی قرار دارد و با عنایت به طبقه بندی ها و معیارهای متفاوت موجود از روش های تحقیق می توان تحقیق حاضر را از این زاویه این گونه معرفی کرد:
تحقیق حاضر درصدد تشخیص مشکل و ارائه راه کار به سازمان فنی و حرفه ای است تا با استناد به این تحقیق برنامه ریزی های مرتبط در جهت هر چه بهتر شدن کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای و بیشتر شدن اشتغال داشته باشد، لذا یک تحقیق کاربردی است.

3) جناب آقای دکتر حسن افشین , بابک باقری چرخی 1384 تحقیقی را تحت عنوان بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است که روش تحقیق آن به شکل ذیل است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- اکتشافی است که به صورت پیمایشی جهت توصیف وضع موجود اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای اجرا گردید و از بابت جهت، تحقیق ارزشیابی است از نظر دامنه تحقیق خرد است که واحد مطالعه و واحد تحلیل کارآموزان فنی و حرفه ای است و از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه آموزش دیدگان مراکز فنی وحرفه ای در سطح استان آدربایجان شرقی بود که طبق آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1381، 25964 نفر در 22 مرکز بوده است که از این تعداد 17621 نفر مرد و 8343 نفر زن می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 628 نفر محاسبه گردید که به شیوه تصادفی منظم با تعیین واحدهای مورد مطالعه در مراکز فنی وحرفه ای استان توزیع گردید.
ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل اطلاعات فردی دربارهی رشته کارآموزی جنس، سن و وضعیت تأهل کارآموزان بود. برای سنجش رضایت شغلی و مهارت های شغلی و مهارت های شغلی کارآموزان با استفاده از طیف لیکرت و وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار از تکنیک نمره گذاری تحلیلی میدان نیرو برای سنجش نیازهای آموزشی (AHP) استفاده گردید. پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تعیین گردید و روایی آن بر اساس تکنیک توافق یابی ضریب کاپا محاسبه شد. این ابزار علاوه بر مؤلفه های فردی کارآموزان، دارای مؤلفه رضایت شغلی، نیازهای بازار کار میزان مهارت های ارائه شده بود. و تحقیقاتی نیز به شکل ذیل کار شده است.

4) پیر حاجاتی ، جواد ، مجری بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش فنی در کاریابی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای استان قم در سال 1379/ – قم : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ، 1381.
5) جعفری، عزیزالله، مجری بررسی اثر بخشی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در کاریابی در کهکیلویه و بویر احمد / کهکیلویه و بویر احمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،1380
6) شبگو منصف ، محمود ، مجری طرح تحقیق – بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال آموزش دیدگان / گیلان : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ،1381
7) محمودی نژاد ، احمد حسام ، مجری طرح – بررسی میزان تاثیر آموزشهای مراکز و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی کار آموختگان منطقه کرج / احمد حسام محمودنژاد ، دکتر حجت اله احمدی – محمد سجادیان ، موسی زمانفر – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه کرج
8) حسین نژاد ، مهدی ، محقق – بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی استان مازندران / ناظر : ابراهیم صالحی عمران – تهران : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران
9) دکتر علی اکبر امین بیدختی ، سعید زال زاده , بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خود اشتغالی در استان سمنان: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 1383
10) عظیمی چنزق ، علی ، محقق – نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی / علی عظیمی چنزق ، ارژنگ صادقی – آذربایجان شرقی : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 1385.
11) مکیان ، نظام الدین ، مجری – نقش آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی در فرآیند توسعه استان, مطالعه راهبردی آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی در استان یرد / دکتر سید نظام الدین مکیان: محمود نادری بنی – استان یزد : دانشگاه یزد 1382.

1-8-2. پیشینه تحقیق در خارج کشور
موضوعات مشابه عبارتند از:
1) اهم تجربیات دولت آلمان در توسعه و ترویج کارآفرینی (پروژه جوینور)
2) اهم تجربیات دولت ایتالیا در توسعه کارآفرینی(برنامه انتشار نوآوریDIT و آژانس(Skillupo Itali
3) مهم ترین تجربیات عملی دولت اتریش (پروژه از عمل تا عمل)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4) تحقیق روی پروژه روش هایی برای ایجاد یک کسب و کار در مرجعیت علی
5) برنامه فرهنگ شرکت های کوچک استرالیا و چالش های نیروی کار در استرالیا

1-9. تعریف واژه ها و اصطلاحات
کارآفرین (Interepreneur)
کارآفرین فردی است که کسب وکاری را با هدف سودآوری و رشد ایجاد و مدیریت می کند. چنین شخصی, اساسا به وسیله رفتار نوآورانه شناخته شده و اقدامات مدیریت استراتژیک را در کسب و کار به کار می گیرد.(کرد نائیج, 1386, 41)

کارآفرینی (Interepreneurship)
فرایند خلق چیز جدید و با ارزش, با اختصاص زمان و تلاش لازم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی , روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال است (Hisrich, 2003: 18)

خلاقیت (CREATIVITY)
خلاقیت جوهره کارآفرینی است , تار و پود فرهنگ کارآفرینی از جنس خلاقیت و سخت کوشی یافته شده است, فرهنگ کارآفرینی بر بها دادن به خلاقیت و نوآوری استوار است , کارآفرینان افراد خلاقی هستند که ایده های نو تولید کرده و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می رسانند.

نوآوری (INNOVATION)
یعنی تازگی, تنوع, ابتکار و بداعت شخص نوآور آماده تغییرات است , یکی از ارکان کارآفرینی , نوآوری است.

سازمان (I.R.T.V.T.O)

عنوان اختصاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (Iran Technical and Vocational Training Organization) وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است.
(ضوابط و دستورالعملهای آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد, 3:1388)

آموزش (Education)
یک عمل اجتماعی است که اشخاص را تحت تاثیر و نفوذ محیط برگزیده , قرار می دهد تا شایستگی اجتماعی کسب کنند و به حد نهایی به رشد و تکامل فردی برسند .

آموزش فنی و حرفه‌ای : Techniacl and Vocational Training
آموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می‌شود و منجر به کسب گواهینامه مهارت می‌گردد. (www.irantvto.ir )

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای: (Technical and Vocational Training Center)
فضای آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی، کلاسها، آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی است که بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ارتقاء مهارت و تخصص برای کارگران شاغل و یا ایجاد مهارت در افراد متقاضی کار فاقد مهارت و یا کم مهارت ایجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره می شود. (همان منبع)

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای:Private Technical and Vocational Training Institute
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد موضوع ماده 111 قانون کار که به منظور آموزش مهارت (پایه- پیشرفته- ارتقاء مهارت) به روش های مختلف (حضوری- تلفیقی – الکترونیکی) مطابق استانداردهای مهارت آموزشی مصوب سازمان و یا سایر برنامه های آموزشی با رعایت این دستورالعمل تاسیس می شوند.(همان منبع)

آموزش کارآفرینی (Interepreneurship Training)
کوششی است که توسط سازمانها برای تغییر رفتار افراد از طریق فرایند یادگیری و به خاطر افزایش

اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد, هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان, ویژگیهای رفتاری کارآفرینان, آموزش های فنی وحرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای , کسب و کار جدید , به عنوان سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را آموزش دیدگان مهارتهای مختلف سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان تشکیل می دهد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تایید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی, و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در توسعه کارآفرینی موثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران سازمآنهای دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با شناخت و تقویت این ویژگیها , زمینهی اعتلا, رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور و سازمان خویش را فراهم نمایند

واژگان کلیدی: کارآفرین, کارآفرینی, خلاقیت, نوآوری , آموزش کارآفرینی مهارت های کارآفرینی, سازمان, آموزش, آموزش فنی و حرفه‌ای, توسعه اقتصادی, کسب و کار

مقدمه:
در سال های اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شده است. کارآفرینی مانند انقلاب و جنبش در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. در حال حاضر سیر تحولات جهانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها, موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. توسعه کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی و حتی فردی است.
تحولات ناشی از انقلاب صنعتی, نقش دیرین آموزش و پرورش را به طور کلی دگرگون ساخت به گونه ای که در برنامه ها , محتوای درسی وروش های تعلیم و تربیت تغییرات اساسی ایجاد نموده , که یکی از مهمترین آنها توسعهی آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد. تربیت نیروی انسانی موردنیاز جوامع در قالب آموزشهای فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم , مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفتهای علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم , این آموزشها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آنجا که امروز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی پس از آموزش و پرورش , در بسیاری از کشورها خصوصا جوامع صنعتی در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می باشد. از آنجایی که آموزش, یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است و سازمان فنی و حرفه ای نیز در این امر نقش موثری ایفا می نماید یکی از اقدامات اساسی زمینه ای در این راستا شناسایی افراد کارآفرین و نیز شناسایی کسانی است که ظرفیت های کارآفرینی در آنها وجود دارد.
عنوان این تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان) می باشد. در این فصل شرح و بیان مسئله تحقیق, اهمیت و ارزش آن, اهداف تحقیق, فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق, قلمرو تحقیق, روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند , شرح داده می شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1. شرح و بیان مسئله
در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است (آقازاده و رضازاده،1383 : 14). از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه های کارآفرینی می تواند آموزش داده شود اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، لازمهی موفقیت در آن می باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت پاسخگویی در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرآیند یادگیری است که این امر اشاره به این دارد که کارآفرینی می تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت هایی را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود. (ابراهیمی و زارعی، 1387: 23- 22)
از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده است، دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد این است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و نا کارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشند (سعیدی کیا،1385،20).
کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددآنان قرار گرفت، تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. از نظر اقتصاددآنان کارآفرین فردی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آن ها را نسبت به قبل بیشتر نماید. همین طور کسی است که تحولات، فن آوری ها و نظم جدیدی را بنیان می نهد (Karl Vesper, 1993, 13). ریشه مفهوم کارآفرینی به قرن 18 میلادی باز می گردد که ریچارد کانتیلون، این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد و آن را چنین تعریف نمود: «کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند». پس از آن ژان باتیست سی ، اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در جا به جایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تأکید کرد. وی کارآفرینی را مختص فردی می داند که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پایین به حوزه ای دارای بهره وری و سود بالاتر منتقل کند (مقیمی، 1381،13). کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرصت ها به وسیله افراد برای خودشان یا برای سازمان هایی که در آن کار می کنند، بدون توجه به منابعی که در کنترل آنهاست تعقیب می شود (Hurley,1999,7). با ظهور اصول اقتصادی نئو کلاسیک، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین دیگر مورد توجه اقتصاددآنان نبود زیرا اصول اقتصادی کلاسیک فقط به دنبال بهینه ساختن منابع موجود برای دستیابی به تعادل و توازن بودند. تمرکز بر بهینه سازی منابع موجود در بطن نیروهای خارجی به نقطه ثقل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود. ژوزف شومپیتر ، تنها اقتصاددان برجسته ای بود، که با تمرکز بر تحلیل های اقتصادی بر پویایی حیات اقتصادی و پویایی های عدم توازن که با توازنی ایستا در تضاد بود از اصول اقتصادی کلاسیک خارج شد. او کارآفرینی را نقطه ثقل نظریه اش در مورد توسعه اقتصادی و ساز و کار تغییر اقتصادی می دانست (Prokopenko,1991, 15). کارآفرینی توسعه موقعیت ها و اقدامات نوآورانه همراه با خطر، چه در سازمانی که قبلاً تأسیس شده و چه به صورت آزاد یا مستقل، روند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع و پتانسیل سازمان، خلق ثروت، تخریب خلاق، روندی فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شیوه زندگی است، کارآفرینی فرآیند خلق ارزشمند از هیچ تعریف شده است (صمد آقایی، 1380،22). شومپیتر بر این نکته اصرار دارد که کارآفرین، مدیری نیست که فرآیند تولید را نظارت می کند،‌ بلکه او فعالیت های معمولی را بر مبنای تجارب گذشته انجام می دهد، اما خطر ابهامات را می پذیرد و در فعالیت هایی شرکت می کند که تاکنون انجام نشده اند.
آموزشهای فنی و حرفه ای در برنامه ریزیهای توسعه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در روند بازسازی و نوسازی صنایع و علوم فنی و حرفه ای ارزش و اعتباری خاص یافته است, همچنین تعداد کثیری از داوطلبین نیز با رغبت و علاقه بیشتری به این آموزش ها روی می آورند. به همین جهت تشخیص نقاط ضعف و قوت در فرایند آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از روش های تحلیلی در مورد هر یک از رشته ها و اجزای آنها حائز اهمیت بوده و از اولویت خاصی برخوردار است.
دگرگونیهای نظام اجتماعی – اقتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت و تحولات ایجاد شده در علم و تکنولوژی دارد – بر اساس این واقعیت عینی بسیاری اندیشمندان توسعه را بر آن داشت تا نقش
کارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح کند – یعنی عناصری که در شرایط مناسب می توانند با تکیه بر توان ذهنی و نیز ریسک پذیری ذاتی خود به عنوان موتور توسعه اقتصادی مسئولیت پذیرند.
آموزش فنی و حرفه ای کشور باید در جهت آموزش ترغیب کارآفرینان اقدام اساسی کند که با توجه به جایگاه خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور به نظر می رسد این سازمان در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق ارائه طیف وسیعی از آموزشهای فنی و حرفه ای اثر بخش نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح شهرستان کاشان ایفا نماید – این تحقیق به منظور بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و شناسایی مشکلات و تنگناههای موجود در فرایند مذکور و ارائه راهکارهای اجرایی انجام یافته است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته, ثابت شده که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه تبدیل شده است. (جلال همتی ,1388 ,38) به گفته دیگر تحولات و دگرگونی های نظام اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و تکنولوژی دارد که این به نوبه خود به تغییر در علائق و ذائقه ها منجر شده است. بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد.
در کشور ما اکنون، به رغم داشتن جمعیتی هوشمند و متعهد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح پایین است، شمار قابل توجه از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده از امکانات اشتغال بی بهره اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیت های دولتی در سطح گوناگون تأکید می شود. افزون بر این بسیاری از شرکت ها، به سبب بهره وری اندک، فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند و امکانات رقابتی کشور هم در بازارهای جهانی اندک است؛ از این رو توسعه کارآفرینی بسیار ضروری است. (جلال همتی ,1388 ,45-46)
با وجودی که حتی در کشورهای توسعه یافته هنوز پرستیژ و موقعیت افراد به تحصیلات دانشگاهی مرتبط است و جوانان و والدین آنها به آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان انتخاب فرعی یا دوم دانش آموزان صرفنظر از علایق و احساسات یا توانایی های آنان می نگرند, آموزش های فنی و حرفه ای از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی مهمی برخوردار است , زیرا معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقای دانش , نگرش ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعهی اقتصادی کمک می کند. از این رو کار محور بودن آموزش های فنی و حرفه ای که فرآیند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار برای آن مرکز و در درون آنها طراحی و اجرا می سازد و محتوای آموزش ها را با تغییرات و پیشرفت های حوزهی تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد, سبب شده است که این آموزش ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقیق پیشرفت های اقتصادی محسوب گردد. به همین علت است که می بینیم یکی از اولویت های مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی, توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذیربط بین المللی نظیر یونسکو , یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود, البته لازم به ذکر است که به تناسب تفاوت های موجود در نظام اداری , سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای پیشرو , ما ناظر سیستم های متفاوتی از آموزش های فنی و حرفه ای می باشیم که هر کدام مزایا و معایبی را دارا می باشد. (ابراهیم صالحی , 1384, 241-242).
شکل گیری ملت و دولت به توسعهی منابع انسانی و توسعه سازمان هایی بستگی دارد که به تربیت نیروی انسانی مشغول هستند. یونسکو دربارهی اهمیت این موضوع توضیح می دهد که آموزش های فنی و حرفه ای یک شرط لازم برای نگهداری ساختار پیچیدهی توسعهی اجتماعی، اقتصادی و مدنی مدرن به شمار می رود (UNESCO 1974). آموزش های فنی و حرفه ای، به ویژه برای مشاغل پایه و ارتقای مهار

سازمانی مصوب می باشند که میتوان موقتا” وظایف عامل ذیحساب را به یک نفر دیگر از کارکنان رسمی واجد صلاحیت واگذار نمود تا امور مالی واحد زیربط را زیر نظر ذیحساب مربوط اداره نماید.
ماده 2- در مواردی که بر اساس مفاد این آیین نامه عامل ذیحساب منصوب می شود دستگاه اجرایی مربوط امکانات اداری و پرسنلی لازم متناسب با حجم وظایف محوله در اختیار عامل ذیحساب قرار خواهند داد.

ماده3- در مواقعی که سمت عامل ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت عامل ذیحساب از وی سلب شود عاملان ذیحساب قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ اشتغال عامل ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود سوابق عاملیت ذیحسابی را با حضور ذیحساب یا نماینده او تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده و رئیس واحد ذیربط یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب یا نماینده او برسد.
تبصره 1- در مواردی که عامل ذیحساب از تحویل و تحول ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علت شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی او با حضور نماینده واحد مربوط و ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات کشور با تنظیم صورت مجلس به عامل ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
تبصره 2- در صورتیکه پس از تغییر سمت عامل ذیحساب انتصاب ذیحساب جدید بفوریت مقدور نبوده و یا ضرورت نداشته باشد تحویل و تحول موضوع این ماده بین عامل ذیحساب قبلی و ذیحساب یا نماینده او انجام خواهد شد.
تبصره 3- رعایت ماده 129 قانون استخدامی کشور مصوب 31/3/1345در مورد عاملین ذیحساب ضروری است.
ماده 4- مرخصی و ماموریت عامل ذیحساب با موافقت قبلی ذیحساب خواهد بود ذیحساب مجاز است در صورت ضرورت به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مالی واحدهای مربوط و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در امور آن ها با توجه به تبصره یک ماده 53 و ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور قسمتی از وظایف و اختیارات خود را علاوه بر عامل ذیحساب به معاون حسابداری واحد یا به فرد واجد صلاحیت دیگری که با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین می گردد تفویض نماید تا در مواقع مرخصی یا مأموریت عامل ذیحساب مستقر در خارج از شهر محل استقرار ذیحساب حداکثر برای مدت 3روز نیاز به موافقت قبلی ذیحساب ندارد.
2-2- 5- تعریف لغوی نظارت ،کنترل ,بازرسی
واژه نظارت به معنای نظر کردن و نگریستن به چیزی، مراقبت، تحت نظر، دیده بانی است، به همین سبب به کسی که از طرف اداره یا وزارتخانه ای مأمور شود که به کارهای یک فرد یا مؤسسه یا اداره ای جهت اصلاح، رشد، گزارش دادن و یا بهتر انجام دادن امور رسیدگی کند، بازرسی گفته می شود. (دهخدا ،بی تا ،ص، 587)
در فرهنگ المعجم الوسط آمده است (النظاره:افراسه والحذق) به عبارتی نظارت یعنی فراست، مهارت دانایی و تیزهوشی در بررسی و اثبات امور محوله است.
در این میان ناظر (از همین ماده) به معنای فرد امین و متعهدی است که وظیفه تفحض بررسی صحت و سقم امری به وی واگذار میشود.(فرهنگ المعجم الوسط ، بی تا، ص،93).
دکتر تقوی دامغانی نظارت را در یک جمله کوتاه چنین تعریف می کند. ( کوششی که مدیر در جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام می دهد تا میزان صحت و سقم فعالیت ها را به دست آورد. ) نظارت گفته می شود. (تقوی دامغانی ، 1371ص، 95)
2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کوششی که مدیر درجهت تطبیق عملیات با برنامه انجام میدهد تا میزان صحت و سقم فعالیت ها را به دست آورده، نظارت گفته می شود.( تقوی دامغانی ،1371 ص، 95)

2-2-7- تعریف تخصصی
کارشناسان، اساتید و متون علوم مدیریت، نظارت و کنترل را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند که بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود:
– تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین قانونی و همجنین انطباق فعالیت های مردمی با موازین قانونی و نظم اجتمایی مصداق نظارت دارد.(انصاری، ،138 ص، 149).
– نظارت عبارت است از مقایسه عملکرد یک مجموعه با آنچه میبایستی انجام می شد

عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط .
ب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان .
ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند و به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د ـ در مورد اعتبارات جاری و عمران استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذیحساب مربوط .
ه ـ در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی .
و ـ در مورد مؤسسات و نهادهای معمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و درصورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
زـ (اصلاحی های 12/2/1375 و 29/3/1380- روزنامه رسمی شماره 14926 مورخ 13/3/1375 و شماره 16418 مورخ 24/4/1380) در مورد معاملات نیروی سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و درخارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد .در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ح ـ (اصلاحی های 12/2/1375 و 29/3/1380) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مترک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ماده 85- هیئت موضوع مواد (83) و (84) این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
24- اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه اعتبارات صرف نشده طرحهای عمرانی حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحیه ماده 63 و 64 مصوب 15/12/1379) .قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 15/12/79روزنامه رسمی شماره 16338 مورخ 14/1/1380
ماده واحده ـ مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابیدستگاه های ذی ربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری تا پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه بعد اصلاح گردد.
مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضاء مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند..، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردند. .تبصره 1 ماده واحده ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مرداد ماه سال بعد خواهد بود.
25- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند. (ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور).

.ماده 39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد ، تحویل شود .
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره ماده 39- در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و درغیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .
تبصره 1 ماده 95- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز ازطرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد .
تبصره 2 ماده 95- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره 3 ماده 95- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورت حسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. تبصره 4 ماده 95- ( اصلاحی 29 فروردین 1372/ روزنامه رسمی شماره 14043 مورخ 5/3/1372) به منظورازمیان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید.
الف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (ازسال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .
ب ـ در خصوص اسناد و مدارکدستگاه های مذکور در بند (الف) که براثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است .
ج ـ نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
26- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به وزارت اموراقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور.
در مواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده 91- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند.
مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنان چه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید .
ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستورکتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
27- اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق درحکم وجه نقد یا اموال می باشد.
28- همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.
29- انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورتمجلس و ارسال به وزارت اموراقتصادی و دارایی دراجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن.
30-انجام وظایف محول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد 90و94 قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده 90- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ازنظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج ، به عهده وزارت اموراقصادی و دارایی است.
تبصره ماده 90- نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می شود، به منظور ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه می باشد.
ماده 94- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه درمورداعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.
31- انجام سایر وظایف و امور محوله برطبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط.
(سمیعی،1377،ص، 503-500)
2-2-4- عامل ذیحساب
به علت پراکندگی فعالیت های مالیدستگاه های اجرایی، همواره کلیه عملیات مالی حسب، مورد مستقیما” توسط ذیحسابی امکان پذیر نیست. بخصوص طرحهای ملی که اکثرا” در اقصی نقاط کشور، به مرحله اجرا در می آیند از این رو قانونگذار در راستای تمرکز زدایی و در جهت تسریع در امر پرداخت ها و جمع آوری اسناد و مدارک مربوط و احتساب آن ها به هزینه قطعی و غیر قطعی، در این ماده قسمتی از وظایف ذیخساب را به عامل ذیحساب محول نموده است. طبق آیین نامه و دستورالعمل حسابداری آن، عامل ذیحساب با اختیاراتی که توسط ذیحساب به او تفویض گردیده، راسا” نسبت به وظایف ذیحساب اقدام نموده و اسنادحسابداری را در پایان هر ماه بر اساس آیین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور بند18 بر اساس تنخواه گردان دریافتی، تنظیم و از دفاتر عامل ذیحساب استخراج و برای ذیحسابی ارسال می دارند. مسلما” ذیحساب در این خصوص می بایست عوامل نظارت و کنترل مرکزی را قوی نماید و به موقع به امر آموزش عملی و نظری اهتمام ورزد. (عراقی، 1380ص ، 79)
ماده 18-ذیحساب علاوه بر دریافت خلاصه حساب مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور و یا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید، و در صورت ملاحظه کسری و یا پرداخت هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.
ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون (ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول می شود. کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند که از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند.
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب (1/6/1366مجلس شورای اسلامی
ماده 1- در موارد مشروحه زیر در صورتیکه به تشخیص ذیحساب انجام قسمتی از وظایف ذیحساب به علت بعد مسافت و یا حجم و یا طبع و ماهیت کار در واحدهای تابعه و وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایردستگاه های اجرایی، مستقیما” توسط ذیحساب مقدور نباشد به ایجاد پست سازمانی و انتصاب عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و یا ثابت واجد صلاحیت با موافقت قبلی ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط اقدام و مسئولیت اداره امور مالی واحد ذیربط بعهده او واگذار می گردد تا بر اساس اختیاراتی که از طرف ذیحساب بارعایت دستورالعمل های مربوط به او تفویض می شود وظایف محوله را انجام دهد.
1- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی محلی در شهرشتانهای خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط (اعم از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه ).
2- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی در شهرستان های خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به صورت غیر استانی در بودجه کل کشور منظور می شود.
3- در واحدهای تدارکاتی مرکزیدستگاه های موصوع این ماده.
4- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی موضوع بند های 1و2 این ماده در شهرستان محل استقرار ذیحسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و پراکندگی جغرافیایی اجتناب ناپذیر باشد.
5- در واحدهای خارج از کشوردستگاه های اجرایی موضوع این ماده.
تبصره 1- عامل ذیحساب در مورد وظایف واختیاراتی که از طرف ذیحساب به او محول می شود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویب پست های سازمانی مورد نیاز موضوع این ماده که توسطدستگاه های اجرایی پیشنهاد می گردد اقدام لازم بعمل آورد تا زمانی که پست های مذکور ایجاد نگردیده است و همچنین در مورد آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد تشکیلات

قاضی نیستند بلکه از میان کسانی که در یک پست دولتی مشغول کار بوده و به امور مدیریت، تصمیم گیری و نظارت آشنایی و تجربه دارند انتخاب می شوند. دریافتی رئیس سازمان 30 هزار روپیه (معادل 700دلار) و دریافتی پایین ترین پست این سازمان 10هزار روپیه می باشد.
میزان عمل به نظر و پیشنهاد نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: خیر، سرپیچی از نظرات دستگاه بازرسی، جریمه و بازداشت در پی خواهد داشت.
بازرسی آفریقای جنوبی: بر اساس اظهارات یکی از سر بازرسان ها، طی ده سال که از تشکیل اداره بازرسی کل کشور می گذرد تمام توصیه های این نهاد در ارتباط با شکایات شهروندان مورد اجرا در آمده است.
مالزی: این دستگاه هیچ گونه حجتی نسبت بهدستگاه های دیگر کشور ندارد. دستگاهها به موجب قانون موظفند نسبت به انجام تحقیقات و نظارت و بازرسی برای روشن شدن موارد مشکوک و یا مورد اتهام از سوی بازرسی نهایت همکاری را بعمل آورند.
چین: دستگاههای دولتی به هیچ وجه نباید خارج از نظر و پیشنهاد وزارت نظارت عمل نمایند. دستورات دستگاه نظارت چین با تهیه و ارائه گزارش به نخست وزیر پیگیری میگردد.
هند: اگر دولت و یا هر ارگان دیگری غیر از نظر اعلام شده سازمان نظارت و بازرسی نظری داشته باشد می باید به طور مستدل آن را به سازمان ارائه دهد تا مجددا” توسط آن سازمان بررسی شود و چنانچه تفاهم حاصل نشد نظر سازمان می باید اجراء شود، در غیر اینصورت موضوع توسط پارلمان بررسی خواهد شد.
نظارت دستگاه قضایی بر همه شوون دستگاه ها و موانع منع نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: دستگاه نظارت بر همه شئون دستگاه نظارت نداشته و تنها بر امور حسابرسی آنان اشراف دارد.
بازرسان و نظارت کنندگان آفریقای جنوبی: سازمان نظارت و بازرسی در این کشور در موارد زیر نمی توانند دخالت کنند.
1- احکام صادره از سوی قضات.
2- اقدامات خصوصی به وسیله افراد.
3- شرکت های خصوصی.
4- پزشکان و حقوقدانان و وکلایی که برای دوائر دولتی کار می کنند.
مالزی: بازرسی میتواند بر همه شوون دستگاه ها نظارت داشته باشد، مادامی که این شوون در ارتباط با اتهام فساد اداری و مالی قرار گیرند. قانون، کارمندان اداره بازرسی را قادر ساخته تا در مقابل گزارشات دریافتی، از هرکس و با هر رتبه ای که باشد، بتواند پرس وجو نموده و اظهارت وی را مستند نمایند. آنان می توانند با دریافت اجازه از مدعی العموم نسبت به تفتیش امکنه و مصادره اموال منقول و غیر منقول اقدام نمایند. تنها موردی که در بازرسی و نظارت ها نیاز به اجازه کتبی از مدعی العموم می باشد در اختیار گرفتن اسناد دولتی و مکاتبات موجود در سیستم بانکی کشور است که نمونه برداری و دسترسی به آنها به اجازه مدعی العموم نیاز دارد.
هند: سازمان نظارت و بازرسی بر همه شئون ارگانهای دولتی نظارت دارد. نکته ای که ذکر آن لازم است. اینکه سازمان موارد و شکایت های ارجاعی را بررسی می کند و ابتدا به ساکن وارد تحقیق و تفحص در امور نمی شود. این سازمان موظف است گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس جمهور نماید که رئیس جمهور نیز آن را در اختیار پارلمان قرار میدهد.
همکاری و تعامل دستگاه قضایی با نظارت و بازرسی
بازرسی کره جنوبی: ارتباط خاصی بین دستگاه قضایی با ناظرین و بازرسی وجود ندارد. دو سازمان جدا و مستقل می باشند چنانچه دستگاه قضایی بخواهد در قوانین جاری در زمینه های حسابداری و حسابرسی اصلاحاتی را بعمل آورد و یا قوانین جدیدی را وضع نماید، بایستی از قبل موافقت دستگاه نظارت را کسب کرده باشد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی : از انجایی که این سازمان نمی تواند به عنوان وکیل یا نماینده قانونی از جانب شکات در دادگاه عمل کند، به افراد مشاوره میدهد که با وکلاء و حقوقدان ها موضوع را مطرح نمایند.
مالزی: همکاری دستگاه قضایی و نظارت و بازرسی در حد عالی است. در واقع مأموران این سازمان با وجودی که به موجب قانون در گزارش نویسی، بازرسی و جستجو و تحقیق دایره اقتدار وسیعی دارند و البته هرکس باید براساس اصل تابعیت از مافوق، در درون سازمان عمل نماید، اما در خصوص کشانیدن فرد خاطی به دادگاه، باید بر اساس پیروی از رویه قضایی اقدام نمایند. در واقع دستور تحقیق (Investigation) توسط مدعی العموم صادر شده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز دادگاه، جهت محاکمه مورد به دادگاه سپرده می شود. بنابراین این دستگاه بیشتر درحکم سرنخ یاب و نقش کارآگاه در مورد اتهامی وارد شده و درآن نقش، هیچ یک از قوانین جاری کشور نمی تواند بازدارنده آنان از ایفاء نقش سپرده شده به ایشان باشد. اما مثل هر مورد دیگر در کشور، رویه قضایی نهایتا” بر موارد اتهامی ارجحیت دارد.
چین: در چین دستگاه نظارت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه قضایی دارد و بخشی از نیروی دستگاه نظارت از بخش قضایی است.
هند: دستگاه نظارت و بازرسی کلیه اختیارات یک دادگاه مدنی را دارا می باشد و هرگونه اسناد و مدارک را می تواند ازدستگاه های دولتی و از جمله نهاد قضایی در خواست نماید و آن ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با آن در امر تحقق داشته باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نحوه صدور حکم بازداشت توسط بازرسان قضایی:
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی نمی تواند حکم بازداشت کارمند یا مدیر را صادر نماید. بنابر قوانین جاری، صدور حکم بازداشت تنها از سوی دادستانی عمومی انجام می گیرد.
نظارت و بازرسی آفریقای جنوبی: حکم بازداشت صادر نمی کند.
هند: بازرس میتواند حکم بازداشت کارمندان یا مدیران را صادر نماید. قانون مربوطه اختیارات سازمان به عنوان یک دادگاه مدنی در چارچوب قانون مجازات مدنی سال1908 رابه شرح ذیل ذکر می کند:
– فراخواندن یا اجبار به حضور هر فرد از هر بخش هند و وادار کردن او به ادای سوگند.
– درخواست ارائه یا ایجاد هرگونه سندی.
– درخواست هر گونه سابقه دولتی یا کپی آن ها از هر دادگاه یا اداره دولتی.
– صدور دستور بررسی شهود یا دیگر اسناد.
– هرگونه امور دیگری که ممکن است درخواست و توصیه شود.

2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2- 1- مقدمه
نظام نظارت مالی در هر کشوری به منظور ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می شود. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.
(باباجانی،1382 ص130 -97)
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بر اساس ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. لذا وزارت مذکور جهت اعمال وظیفه نظارتی، طبق ماده 31قانون محاسبات عمومی کشوردردستگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند افرادی به نام ذیحساب را منصوب نموده است. که قبل از وقوع عملیات مالی و نیز حین مراحل خرج نظارتی برای انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات و همچنین تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات عهده دار هستند. ذیحساب از نظر اداری زیر نطر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد (ماده31قانون محاسبات عمومی کشور) که این گونه معرفی شده است: ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
یک ذیحساب موفق با توجه به وظایف تعریف شده برای او به منظور نظارت قبل از خرج از طریق نظام حسابداری دولتی برای انجام کار ذیحسابی و به حداقل رساندن دغدغه های احتمالی کار مالی، علاوه بر داشتن مدرک و تخصص مرتبط در زمینه مالی، نیاز به اطلاعات دقیق و کافی و آشنایی با قوانین و مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مطالب مرتبط مالی مورد نیاز که پشتوانه امر خطیر و پر مسئولیت ذیحسابی است را دارد این آشنایی نه به صورت سطحی بلکه حتی از منظرهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا ذیحساب در امر نظارت به صورت روزانه با مواردی برخورد می کند که ممکن است از جمله موارد استثنایی باشد که هر روزه اتفاق می افتد وممکن است اتفاقی برای دستگاه اجرایی یا حداقل شخص ذیحساب چالش جدی ایجاد کند از این رو یک ذیحساب نباید با قوانین مالی بیگانه باشد.
ذیحسابان در حقیقت به منزله چشم و گوش رئیس دستگاه اجرایی و به عنوان سرباز خط مقدم قوه مجریه هستند و در صورت وجود اشکالاتی از قبیل ضعف در رعایت روش ها و مقررات مالی و اتلاف اموال دولتی یا مواردی از این قبیل و حتی سوء استفاده از اموال ملت، نسبت به رفع اشکال یا گزارش آن به مراجع مربوط اقدام های لازم را به عمل می آورند همچنین ذیحساب می تواند با اتکا به دانش و تجربیات خود ازدستگاه های مختلف مسئولان مالی را در نحوه انجام بهینه عملیات نظام حسابداری دولتی راهنمایی کند که این امر موجب افزایش کیفیت کار هر دو میشود.

با توجه به مسئولیت و مشکلات، شخص ذیحساب اغلب بیش از سایرین مورد غضب اطرافیان قرار میگیرد که این امر از همهی موارد و مشکلات ذیحساب زجرآورتر است که دلایل روشن وگویای این قضیه به صورت زیر بیان میگردد:
الف) باتوجه به مفاد ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور دستور پرداختی که توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او صادر شده مغایر با قوانین باشد و توسط ذیحساب اجراء نشود یعنی از پرداخت ممانعت بعمل آید اغلب این بعنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آورو و نارضایتی در محیط کار از طرف رئیس دستگاه اجرایی مواجه میشود.
ب) در صورتی که کارکنان زیر مجموعه ذیحسابی در بخش های مختلف مالیدستگاه های ذی ربط از جمله، حسابداری، بودجه، اموال و سایرین…، در انجام وظایف خود سهل انگاری کنند یا ضعیف نمایان شوند و ذیحسابی با آن ها برخورد قانونی و معمول در این موارد ایفا کند یا حتی تذکر دهد به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده و گاهی حتی زبر مجموعه مورد نظر مواجه میشوند.
ج) اغلب کارکنان دستگاه اجرایی به دلیل اینکه شخص ذیحساب و معاون او وظیفه دارد از پرداختهایی که به هر نحو مغایر با بخشی از قانون است جلوگیری بعمل آورد ذیحساب و معاون او را به عنوان یک مزاحم تلقی کرده و به طور دائم با این گروه در ستیز است. کافی است مزایا یا پاداشی در دستگاه اجرایی تصویب شود و به وسیله ذیحساب از پرداخت آن جلوگیری بعمل آید در این صورت به طور معمول این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد، رنج آور و نارضایتی در محیط کار از طرف فرد یاد شده یا مجموعه کارکنان دستگاه اجرایی مورد نظر مواجه میشود.
د) در صورتیکه ذیحسابان در انجام فقط یکی از وظایف خود سهل انگاری یا کوتاهی کنند یا فقط ضعیف نمایان شوند اغلب این به عنوان یک اعلان جنگ تلقی میشود و ذیحساب تا مدتهای طولانی با یک شرایط نامطلوب، نامساعد در محیط کار با تک تکدستگاه های نظارتی از بیرون از مجموعه دولت مانند سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش های نظارتی در دولت و از همه مهمتر خود وزارت امور اقتصادی و دارایی و صدها فیلتر دیگر مواجه می شود. در پایان با توجه به اینکه ذیحساب با این همه مسئولیت و نگرانی های گوناگون حداقل بابت هر ریالی که از بابت بیت المال به ناحق توسط شخص ذیحساب وزیر مجموعه او به هر شکل هزینه شده باشد و یا حقی ناحق شده باشد این ذیحساب و معاون اوست که به عنوان مسئول مربوط بر سایر موارد گناهان خود (درطول زندگی) با شروع یک شرایط نامساعد و رنج آور در دادگاه عدل الهی مواجه و حاضر می شود.(برگرفته از هفته نامه تحلیلی اخبار اقتصادی و دارایی، بی تا (شماره 308)
هر چند مندرجات و محتویات مقاله بالا یک مقدار به صورت اغراق آمیز بیان گردیده، لیکن می بایست پذیرفت که اگر ذیحسابان دردستگاه های اجرایی تمامی دستورات پرداختی که از طرف رئیس دستگاه ابلاغ می شود اجراء ننمایند یقینا” با مشکلاتی مواجه گردیده و در روند ادامه خدمت با چالش مواجه خواهند شد.
2-2- 2- ذیحساب
به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد .
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی و محاسباتی.
ب) نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی و تأکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
2-2-3- شرح وظایف ذیحساب
دراین قسمت به بررسی شرح وظایف ذیحساب براساس تفکیک مواد قانون محاسبات عمومی کشور پرداخته می شود.
1- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی درحوزه مسئولیت(ماده 31ق.

مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
1-7- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
1-8-1- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعی
آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
1-9- فرضیه ها
1-9-1- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
1-9-2- فرضیه فرعی
1- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
2- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
3- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.

1-11- تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول
می شود
* تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل موثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند. (لیوین ،1988ص،277)

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق
بخش اول
2-1- پیشینه تحقیق
با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحساباندستگاه های اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1-1- تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال 83-82) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرددستگاه های اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه های مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامه‌حائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
2- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال 1386 به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب دردستگاه های اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال 1386 در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضیه به شرح ذیل:

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی 5 متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر3 متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر 2 متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
در تحقیقی که آقای غلام محمد قهستانی درسال 1388با موضوع بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی بر عملکرد یگانهای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درسال 86 به این نتیجه رسیده است که تأثیرات نظارت ستادی باعث شناخت نقاط قوت وضعف یگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامی و تخصصی کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی کارکنان و همچنین شناسایی کارکنان و مدیران کارآمد و فعال می باشد.
2-1-2- تحقیقات خارجی
با بررسی به عمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی، به ویژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ گونه تحقیق خارجی در خصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا، یافت نشد. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنت بعمل آورده شده، در سایت سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به کوشش آقای رامین سلطانی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیاراتدستگاه های نظارت و بازرسی 8 کشور خارجی شامل (کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تونس، هند و آفریقای جنوبی )
به دست آمده که در سه محور اساسی به شرح ذیل پرداخته که بیان میگردد.
1- عناوین بازرسی در کشورهای مختلف جهان ( همچون وزارت نظارت، کمیسیون بازرسی، آژانس ضد فساد، دفتر بازرسی، دفتر مبارزه با فساد، سازمان بازرسی و…)
2- جایگاه بازرسی در ساختار حکومتها ( زیر نظر رئیس جمهور، نخست وزیر، زیر نظر پارلمان و…).
3- اختیارات و الزامات قانونی و شرایط احراز پست تصدی بالاترین مقام سازمان.
وزارت نظارت چین: وزارت نظارت چین وزارتی مستقل است که زیر نظر نخست وزیر فعالیت میکند. وزیر نظارت چین با معرفی کاندیدا توسط نخست وزیر به کنگره ملی خلق با رأی اعضاء کنگره انتخاب میشود. وزیر نظارت از تشکیلات خزب کمونیست چین انتخاب میگردد و معاون وزیر از حزب دموکرات چین انتخاب می شود.
هند: کمیسیون نظارت و بازرسی در هند به تبع ساختار فدرالی این کشور در هریک از ایالت ها و حکومت مرکزی ایجاد شده و دستگاه مستقلی است و به دلیل پارلمانی بودن سیستم صرفا” در برابر پارلمان پاسخگو میباشد. کادر مدیریتی این کمیسیون شامل یک رئیس و دو عضو است که هر سه توسط رئیس جمهوری و پس از اطلاع از نظر کمیته متشکل از نخست وزیر، وزیر کشور و رهبر اپوزیسیون در مجلس انتخاب میشوند.
آژانس ضد فساد مالزی: این آژانس تنها سازمانی است که در مالزی مسئولیت بررسی و پیگیری کلیه موارد مربوط به فساد را طبق قانون بعهده دارد. ریاست آژانس مستقیما” زیر نظر دفتر نخست وزیری می باشد.
دفتر بازرسی امور فساد سنگاپور: مدیر این دفتر با پیشنهاد نخست وزیر وبا حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
دفتر مبارزه با فساد تایلند: دفتر کمیسیون مبارزه با فساد، سازمانی است که تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می کند کمیسیون مبارزه با فساد پس از تصویب مجلس نمایندگان ومجلس سنا مورد تأیید پادشاه قرار میگیرد.
تونس: سازمان نظارت و بازرسی تونس زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کند و رئیس آن با نظر رئیس جمهور انتخاب می گردد.
آیا دستگاه بازرسی برهمه اجزای بخش دولتی نظارت دارد؟
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی کره صرفا” برامور حسابداری و حسابرسی کلیه وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمانها و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و دولتهای محلی نظارت دارد.
بازرسی آفریقای جنوبی: بازرسی کل این اقتدار قانونی را دارد که هر موضوع مربوط به امور دولتی و یا اداره دولتی در هر سطحی از دولت را که شائبه و انجام اقدامات نابجا و یا نامناسبی که به غرض ورزی یا ناشایستگی شده باشد را مورد امور تحقیق وتفحص خود قرار دهد.
مالزی: نقطه هسته ای و مرکزی این سازمان را مبارزه با فساد اداری تشکیل میدهد و در این راستا، هیچ یک از سازمانهای کشور از سیطره نظارتی ACAخارج نخواهد بود. به همین ترتیب وراء نگاه از زاویه فساد اداری، ACA بر هیچ یک از سازمان های کشور حجت و دلیلی برای سیطره و تسلط نظارتی ندارد.
چین: وزارت نظارت با کمیسیون سیستم نظارت حزب کمونیست چین.
Central Commission for Disline Inspestion of CPC کاملا
” هماهنگ بوده و میتوان اذعان داشت که وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی سیستم نظارت حزب یک مجموعه را تشکیل می دهند.
هند: دستگاه بازرسی بر همه اجزای بخش دولتی نظارت دارد.
تونس: سازمان بازرسی کلیهدستگاه های دواتی و عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مورد بازرسی قرار میدهد.
آیا دستگاه بازرسی می تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد؟
بازرسی کره جنوبی: خیر دستگاه بازرسی نمی تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد.
بازرسی آفریقای جنوبی: خیر.
مالزی: بلی، امروزه مبازره با فساد اداری، نه تنها مختص بهدستگاه های دولتی نمی باشد که از حیث گستره همه فعالیت های واقع شده در یک کشور را شامل می شود. خواه این فعالیت ها در بخش خصوصی یا سازمانهای غیر دولتی و یا شرکت های خصوصی صورت پذیرد.
چین: وزارت نظارت تنها ارگانهای دولتی را پوشش می دهد و هیچ گونه نظارتی بر ارگانهای خصوصی صورت ندارد.
هند: خیر بخش خصوصی مشمول نظارت سازمان بازرسی هند نیست.
تونس: بخش خصوصی ار حیطه نظارت سازمان بازرسی خارج است.
مبنای بودجه دستگاه بازرسی:
بازرسی کره جنوبی: بودجه دستگاه بازرسی از سوی وزارتخانه بودجه و برنامه ریزی تامین می شود و بالغ بر پنجاه وشش دهم درصد از کل بودجه کشور را شامل می شود.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: از آنجایی که سازمان بازرسی مالزی بنا به مالزیایی آن، یک دستگاه کیفی شبه پلیس اما نسبتا” کوچک و جمع و جور است و فقط در مرکز در حد یک اداره کل و در چهارده ایالت، مراکزی در حد یک اداره دارد بودجه آن به عنوان یکی از چند شاخه فرعی واقع در زیر مجموعه دفتر نخست وزیری در نطر گرفته می شود.
چین: بودجه وزارت توسط کنگره ملی خلق تعیین میگردد .
هند: بودجه هند شامل 2 بخش است. بودجه نهادهایی نظیر ریاست جمهوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از خزانه (Consolidated Fund) برداشت می شود و مشمول تصویب پارامان نمی شود. بر خلاف بودجه دولت ووزراتخانه ها که با جزییات در لایحه بودجه تنظیم و در مجلس تصویب می شود. (بودجه کل کشور در سال جاری (2006- 2005 ) حدود5140 میلیارد روپیه (معادل یکصد میلیارد دلار ) است و بودجه سازمان بازرسی 690 میلیون روپیه (معادل 12میلیون دلار) است.
ویژگی های نیروی انسانی:
بازرسی کره جنوبی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی از متخصصان امور حسابداری و حسابرسی بوده و از طریق شرکت در امتحانات ورودی ویژه، گزینش و استخدام می گردند. متوسط حقوق دریافتی آنان نیز بین 3تا 5 میلیون وون می باشد.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی مالزی از میان قضات انتخاب نشده و همه متخصصان هستند که از نظر زمینه شغلی برای آنها ویژگی خاصی مورد قرار نگرفته است. مأموران سازمان بازرسی کل کشور باید دارای پیشینه های شغلی پلیسی و یا تعلیمات و آموزش های آنچنانی باشند تا بتوانند با برخورداری از نظم آهنگین و پایبندی به قانون، مبارزه مؤثر با فساد اداری را در همه سطوح آن پیگیری نموده و به سر منزل مقصود برسانند.
چین: پرسنل وزارت چین حدود500 نفر می باشد و در مجموعه به همراه کمیسیون مرکزی نظارت حزب بیش از 1000 نفر نیرو دارد.
نیروی انسانی وزارت نظارت از بدنه حزب، نیروی پلیس، سیستم قضایی و ارتش چین تامین می شود. همچنین وزارت نظارت از بازنشستگان ارتش و پلسی چین نیز برای همکاری در امور مختلف دعوت می کند.
هند: نیروی انسانی سازمان بازرسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)……………………………………………………………………………………………………..

107
نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….
108
نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی
(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109
نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….
110
نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112
نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113
نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..
114
نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116
نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117
نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118
نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119
نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120
نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121
نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122
نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123

1-1- مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی دردستگاه های اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.
به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) دردستگاه های اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری دردستگاه های اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خوددستگاه های اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور دردستگاه ها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوبمی کند. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارجدستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب دردستگاه های اجرایی، اعمالمی کند.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه دردستگاه ها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟

1-3- اهداف تحقیق
1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم وروش های مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره2733/86ظ مورخ 30/11/1387ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغییر و تحولات در یگان سرعت بیشتری بگیرد، تضمین دستیابی به اهداف مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به نظارت و بازرسی جدی و دقیق تری نیازمند خواهیم بود. سیاستهای نظارتی در محیطهای پویا و متلاطم همانند ترمز عمل می کنند و به ما گوشزد می کنند که اگر مراقب نباشیم و از این امر مهم غفلت بورزیم ممکن است چنان از هدفهای تعیین شده دور شویم که برگشت غیر ممکن یا در صورت برگشت دیر شده باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند، بنابراین نتیجه این خواهد شد که همواره در تلاشیم ولی هیچوقت به مقصد نمی‌رسیم، از این رو بخصوص در شرایط فعلی به نظر می رسد که توجه بیش از پیش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشای بسیاری از مشکلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا”سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
1-5- روش تحقیق
برای پردازش یافته‌ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری هر نوع کار تحقیقی بستگی زیادی به انواع روش تحقیق بکار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق برای آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا تحقیقات وی دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر و دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر عملی شود.
در این پژوهش بنا بر ما هیت، از آمار توصیفی و همچنین از آزمونهای استنبا طی جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش بهره‌گیری خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
1-6- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماری دراین تحقیق عبارت است از: کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-1- اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-3-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 93

3-4-2- سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-5-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5-2- فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 94
3-6- نوع وروش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 94

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7- جامعه آماری و نمونه…………………………………………………………………………………………………………. 95
3-8- محدوده زمانی و مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 95
3-9- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… 95
3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… 96
3-11- متغیرمستقل و وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………… 96
3-11-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………….. 97
3-11-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12- روایی و پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………… 97
3-12-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………… 97
3-12-2- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-13- مدل عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 98
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… 101
4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 104
4-3- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………. 124
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-2- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-3- نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 130
5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………….. 130
5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………. 130
5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………….. 131
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 131
5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود روند صحیح نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین
ذیحساب ناجا بر اساس نتایج حاصل ازیافته های تحقیق……………………………………………….
131
5-4-2- پیشنهادهایی به منظور افزایش عملکرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات
محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
132
5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………….. 133
5-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 134
فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه
جدول 2-1فرایند نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول2 – 2 مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………… 102
جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………… 103
جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….
104
جدول 4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………….

105
جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)………………………………………….
106
جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)………………………………………….
107
جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)…………………………………………………
108
جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)……………………..
109
جدول 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)…………………………
110
جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………
111
جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)…………………….
112
جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………
113
جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)…
114
جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………
115
جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………
116
جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14)…………………………………..
117
جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)………………………………………….
118
جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره 1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………..
119
جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………
120
جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….
121
جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….
122
جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………………………………….
123
جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه اول تحقیق ……………………………. 124
جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ……………………………. 125
جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق …………………………. 126
نمودار 3-1- نمودار عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 98
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………. 102
نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 103
نمودار 4-4- نقش نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 1)……………. 104
نمودار 4-5 نقش نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….
105
نمودار4-6 نقش نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)
106
نمودار 4-7- نقش نظارت ذیحساب در اخذکام

گاروین در سال 1993 سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف کرده که مهارت تولید، گردآوری و انتقال دانش و همچنین تغییر رفتار با توجه به دانش و اندیشه‌های جدید را داشته باشد.
2-9-6- اصول مدیریت دانش
مدیریت دانش، حوزه‌ای میان رشته‌ای است که از نظریه‌های اقتصادی، جامعه‌شناسی، فلسفه و روانشناسی بهره می‌گیرد. داونپورت (1998) ده اصل را برای راهنمایی مدیران دانش مطرح کرد:
1- مدیریت دانش گران است (سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد ).
2- مدیریت دانش اثر بخشی به راه حل‌های چندگانه افراد تکنولوژی نیازمند است.
3- مدیریت دانش بسیار سیاسی است.
4- مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.
5- انتفاع مدیریت دانش ناشی از نقشه ها و بازارهاست نه سلسله مراتب.
6- سیستم سازی دانش و کابرد آن، اغلب فعالیتهای مصنوعی هستند.
7- هدف مدیریت دانش بهبود فرایندهای کار دانش است.
8- دستیابی دانش فقط آغاز راه است.
9- مدیریت دانش بی‌انتهاست.
10- مدیریت دانش به قرارداد دانش نیاز دارد.
2-9-7- مراحل مدیریت دانش
مدیریت دانش بیش ازهمه چیز به دنبال آن است که بین افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند. روشهای استفاده از دانش سازمانی را یاد دهد و زمینه‌های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی وبلعکس را فراهم آورد تا در نهایت نوآوری وخلاقیت را تقویت کند. این کارکرد مدیریت دانش توسط ابل و اکسبرو (2001) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماناسکو (2000) چهار مرحله را برای مدیریت دانش شناسایی کرده است (حسن زاده، 1386 :27):
1- آشکارسازی دانش
2- ایجاد گرایش به سوی دانش
3- فرهنگ سازی برای به اشتراک گذاری دانش
4- زیرسازی برای توزیع دانش
برای مدیریت دانش، دانش ابتدا باید به شکل‌های گوناگون آشکارسازی شود یعنی از حالت نهان به حالت عیان تبدیل شود. سپس بایستی گرایش به دانش و استفاده از آن در بین افراد سازمان بهروش های مختلف ایجاد شود تا فرهنگ‌سازی شود. دانش آوری موجب می‌شود که یادگیری به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان و کارکنان آن تلقی گردد. پس از درک اهمیت مدیریت دانش و مزایای رقابتی آن برای تمام افراد سازمان در سطوح مختلف باید زیرساخت مدیریت دانش در زمینه‌های به اشتراک‌گذاری، انتقال و بکارگیری آن فراهم شود (حسن زاده، 1386 :28).
2-9-8- گام‌های اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها
بطور کلی شانزده مرحله و فعالیت بالقوه برای معرفی و پیاده‌سازی مدیریت دانش وجود دارد که باید با توجه به شرایط سازمان، تعداد مناسبی از این فعالیت‌ها در پیاده‌سازی مدیریت دانش، انتخاب و به طور تکراری یا دوره‌ای دنبال شود. این فعالیت‌ها عبارتند از ( ویگ، 1999) :
1) به دست آوردن جلب نظر مدیریت. برای موفقیت مدیریت دانش، کسب پذیرش و تعهد مدیریت و نیز حمایت پیاپی او از طرح، دارای اهمیت فراوانی است. برای بدست آوردن این تعهد و حمایت، گروه مدیریت دانش باید بتواند، پیوند محکمی بین طرحهای مدیریت دانش با اهداف، احتیاجات و قابلیت‌های حقیقی حال و آینده سازمان برقرار کند.
2) ترسیم چشم انداز دانش. شناخت طبیعت و نقاط قوت و ضعف دارایی‌های دانش شرکت و شرایط از دید رهبری شرکت و عملیات ها و فشارهای بازار و فرصتها.
3) برنامه‌ریزی استراتژی دانش. تعیین چگونگی حمایت مدیریت از استراتژی‌های شرکت یا واحد کار و ترسیم هدف‌های مدیریت دانش و اولویت‌ها و منافع مورد انتظار.
4) ایجاد و تعریف گزینه‌ها و ابتکارات بالقوه وابسته به دانش. شناخت فرصتها برای پیشرفت، مثل فرصت‌هایی برای افزایش درآمد، ساختن محصولات و خدمات جدید، ترمیم تنگناهای دانشی و دیگر فعالیت‌های مربوط به دانش به وسیله حمایت از بخش مربوط و تنظیم اولویت‌ها برای شرکت و بازسازی تأثیرات و سود مورد انتظار از آنها.
5) توصیف انتظارات از سود برای ابتکارات مدیریت دانش. تعیین انتظارات برای اولویت بندی، هدایت، اجرا و نشان دادن تأثیر تلاش‌های مدیریت دانش.
6) تنظیم اولویت‌های مدیریت دانش. تعیین اولویت‌ها برای فعالیت‌های مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش، انتظارات برای سود خالص، احتیاجات و فراهم کردن قابلیت ها.
7) تعیین نیازهای کلیدی دانش. شناختن دانش لازم برای ارائه کار باکیفیت در سمت‌های کلیدی یا پیچیده.
8) بدست آورن دانش کلیدی. کسب دانش لازم برای کارها و عملیات مهم از درون و بیرون سازمان.
9) ایجاد برنامه‌های جامع انتقال دانش. مانند هماهنگ کردن برنامه‌های آموزشی، ایجاد شبکه‌های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی ذهنی برای شاغلان.
10) انتقال، توزیع و بکارگیری دارایی‌های دانشی. سازمان دادن و انتقال دانش تخصصی به شاغلان و شکل دادن دوباره، گسترش و بهره‌گیری از دانش به وسیله استفاده موثر از بهترین دانش در همه کارهای روزانه و جاری.
11) ایجاد و به روز درآوردن زیرساخت‌های مدیریت دانش. ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های لازم برای انجام مدیریت دانش.
12) اداره دارایی‌های دانش. ایجاد، تجدید، ساخت و سازمان دادن دارایی‌های دانش برای تعیین اولویت فرصتهای دانش
13
) ایجاد برنامه‌های تشویقی. دادن انگیزه به کارمندان برای هوشمندانه عمل کردن؛ انگیزه‌هایی چون نوآور بودن، تسهیم دانش، تلاش برای بدست آوردن دانش یا پاسخ درخواست‌های افراد به هنگام رویارویی با وضعیت های ناآشنا و مشکل.
14) هماهنگ ساختن فعالیتها و عملکردهای مدیریت دانش در سراسر زمان. شناخت فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش و یاری کردن آنها به منظور هماهنگ ساختن، همکاری و تشریک مساعی و ایجاد قابلیتهای باارزش.
15) تسهیل مدیریت دانش متمرکز بر دانش. همچون ارائه فعالیت‌های سطح بالا برای تغییر الگوی خدماتی مشتری، فرهنگ، محیط کاری، فلسفه و فعالیتهای مدیریت، فعالیتهای عملیاتی، حق تصمیم گیری، گردش کار و فرصتهایی برای عملکرد هوشمندانه.
16)نظارت بر مدیریت دانش. ارائه بازخور در پیشرفت و اجرای برنامه و فعالیتهای مدیریت دانش.
2-10- نقش ها و مهارت‌های مورد نیاز در پیاده سازی مدیریت دانش
به منظور ایجاد مدیریت دانش، سازمان ها باید در پی ایجاد مجموعه‌ای از وظایف و مهارتها در زمینه دریافت، توزیع و استفاده از دانش باشند (داونپورت و پروساک، 1379). برایان بروجرون در کتاب اصول مدیریت دانش خود از پنج گروه نقش اصلی در مدیریت دانش نام می‌برد که به آنها اشاره می‌کنیم:
1. نقش مدیر دانش ارشد: یک موقعیت مدیریتی ارشد راهبردی که بر ارتقاء، ارتباط و تسهیل اقدامات مدیریت دانش در سازمان متمرکز می شود.
2.نقش تحلیل‌گر دانش: یک موقعیت تاکتیکی رده پایین‌تر تا متوسط که شامل فراگیری و انتشار بهترین اقدامات در سازمان است.
3. نقش مهندس دانش: یک موقعیت تاکتیکی رده پائین‌تر که بر جمع‌آوری اطلاعات از متخصصین و ارائه آن به شکل سازماندهی شده متمرکز است که این اطلاعات می‌تواند در سازمان به مشارکت گذاشته شده یا ذخیره شود.
4. نقش مدیر دانش: یک موقعیت تاکتیکی رده متوسط که شامل هماهنگی کارهای مهندسین دانش و تحلیل‌گران است به خصوص در سازمان‌های بزرگ.
5. نقش ناظر دانش: یک موقعیت تاکتیکی رده پائین‌تر و اغلب موقت و غیر رسمی که در شرکت‌های کوچک بکار گرفته می‌شود.
برخی از مسئولیت‌های مدیر دانش ارشد شامل موارد زیر است (برایان بروجرون، 1386) :
تعریف سیاست مدیریت دانش: استقرارسیاست مربوط به کارکنان با توجه به مستندسازی فرآیندهای کاری یکی از چندین وظیفه ایست که ممکن است توسط مدیریت ارشد شخصاً حمایت شود.
بشارت دادن مدیریت دانش: انگیزش کارکنان برای پذیرش مدیریت دانش با بیان اینکه چگونه برای شرکت منافعی را به دنبال دارد و مدیریت فرآیند کلی دارائی‌ها صورت می‌گیرد.
هماهنگی آموزش‌ها: اقدامات مدیریت دانش شامل آموزش‌، تعیین مسئولیت فردی و یک شخص مرجع در هر گروه کاری است.
حفاظت و ایمنی اطلاعات: همانند یک دروازه‌بان اطلاعات، مدیر دانش ارشد اغلب در موقعیتی است که دسترسی به اطلاعات و غربال شدن اطلاعات را تعیین می‌کند تا به اندازه نیاز به دانستن ، در دسترس باشند.
رابط مدیریت کارکنان : ایفای نقش رابط بین مدیریت و کارکنان است.
مدیر دانش ارشد فن‌آور :باید با نرم افزارها و ابزارهای اطلاعاتی آشنا باشد تا مدیریت دانش را اجرا و پیاده‌‌سازی کند.
2-11- مزایای مدیریت دانش
اغلب دست‌اندرکاران مدیریت دانش، مجموعه مزایای آن را چهار قلمرو ذکر می‌کنند:
1. صرفه جویی‌ها و کارایی‌ها: فرآیندها با کارآمدی بیشتر انجام می‌گیرند و نیاز به بازآفرینی راه‌های انجام کار را از بین می‌برند.
2. فرصتهای جدید: بازارها و فرصتهای جدید مشخص می شوند.
3. تغییر و نوآوری: سازمان می‌تواند تغییرات را شناسایی کند و نسبت به آنها واکنش درست نشان داده و خود را به موقع تغییر دهد.
4. به کارگیری بهتر نیروی انسانی: سازمان، بهره‌برداری کاراتری از منابع انسانی خود به عمل می‌آورد (انصاری و دیگران،1389: 48).
دنهام گری هشت مزایای خاص مدیریت دانش را شناسایی کرده است (رادینگ، 1386: 86):
1. جلوگیری از افت دانش: سازمان را قادر می‌سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک‌سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می‌شود، جلوگیری می‌کند.
2. بهبود تصمیم‌گیری: نوع و کیفیت دانش مورد نیاز برای تصمیم‌گیریهای اثربخش شناسایی می‌کندو دسترسی به آن دانش را تسهیل می‌بخشد. در نتیجه، تصمیمات سریعتر و بهتری می‌تواند در سطوح پایین‌تر سازمانی صورت گیرد.
3. انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری: به کارکنان اجازه می‌دهد درک بهتری از کار خود به عمل آوره، راه حل‌های نو مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند. در نتیجه کارکنان می‌توانند در موقعیتهای چند وظیفه‌ای فعال باشند وسازمان می‌تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.
4. مزیت رقابتی: سازمان ها را قادر می‌سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاهها و بازار و رقابت را درک کرده تا بتوانند شکاف‌ها و فرصت‌های رقابتی را شناسایی کنند.
5. توسعه دارایی: توانایی سازمان را در سرمایه‌گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود می‌بخشد. درغیر این ص
ورت، ثبت اختراعات، علائم تجاری، اجازه نامه‌ها، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکن است در زمان درست به کار گرفته نشود و منجر به حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزش بازار برای مالکیت معنوی شود.
6. افزایش محصول: به سازمان اجازه می‌دهد که دانش را در خدمات و فرآورده‌ها به کار گیرد. درنتیجه، ارزش درک شده محصول و خدمات با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می‌کند.
7. مدیریت مشتری: سازمان را قادر می‌سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد. دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سوالات، توصیه‌ها و شکایت‌های مشتری می‌شود. این امر همچنین تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می‌گردد.
8. بکارگیری سرمایه گذاری‌ها در بخش سرمایه انسانی: از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درسهای یادگرفته شده، فرآیندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات و در اختیارگرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمان ها می‌توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه‌گذاری کنند.
میلز نیز دو مزیت برای مدیریت دانش بیان کرده است که عبارتند از:
1. مدیریت دانش موجب می‌شود که سازمان ها بطور هوشمند عمل کنند به طوری که کارایی و موفقیت آنها قطعی شود.
2.نظام مدیریت دانش موجب می‌شود سازمان‌ها به ارزش وجودی دانش در پیشبرد اهداف سازمان به ارزش و ادامه رقابت در بازار جدید جهانی پی ببرند (انصاری و دیگران به نقل از یمین فیروز،1389: 48).
2-12- انتقادات وارده بر مدیریت دانش
استوارت فرگوسن و جان وکرت در سال 2005 با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان سیستم‌های مدیریت دانش و جستجو برای تمامیت، انتقاداتی را در مدیریت دانش سازمانها مطرح ساختند. برخی از مسائل مطرح شده؛ مانند مورد توصیف شده بوسیله لیغ دونوگو و همکارانش که در آن روسای یک شرکت دریافتند که تکنولوژی جدید اینترانت بطور عمده توسط کارکنان برای چک کردن منوی کافه تریا استفاده شده است؛ تبدیل به ضرب المثل شده است.
ساندرا موفت و ردنی مکادم به سناریوی آشنایی اشاره می‌کنند که در آن مدیران میلیونها دلار صرف تکنولوژی های جدید می‌کنند فقط برای اینکه دریابند که بازگشت سرمایه‌ها اندک بوده است. آنها همچنین به یک هراس مشترک در تبدیل دانش نهان به عیان اشاره می‌کنند؛ که سازمانها عینیت بخشیدن و تثبیت دانش را، با غفلت کامل از عنصر انسانی مدیریت دانش، سر انجام به اطلاعات ساکن و ناکارآمد ختم کنند. ریچارد مک درموت مورد بزرگتری از عدم انعطاف‌پذیری را توصیف می‌کند که در آن یک کمپانی تولیدات پرمشتری تلاش کرد تا یک سپارشگاه دانش ایجاد کند اما نتیجه‌اش ایجاد یک بنجل اطلاعاتی بود. کارمندان می‌دانستند که کار آنها بسیار متنوع‌تر از آنست که بتوان آن را در یک بانک اطلاعاتی گردآوری نمود، با این همه رئیس شرکت فقط برای این که دریابد که بانک اطلاعاتی فاقد اطلاعات مثمرثمر برای آنها در ارتقاء فرآیندهای کاری و یادگیری مشارکتی است، آنان را به انجام آن مجبور کرد. مجموعه مقالات سال گذشته تحت عنوان مدیریت دانش به شکست بسیاری ازسیستمهای مدیریت دانش در انطباقشان با نیازها و انتظارات شرکت‌ها اشاره می‌کند و در یک نتیجه‌گیری بحث برانگیز اظهار می‌کند که این شکست ها بخاطر ضعف آموزش استفاده کننده است و اعلام می‌کند که راه حل واضح برای حل این مشکل وارد کردن مسئولین که البته همه چیزرا درباره آموزش استفاده کننده می‌دانند، است (استوارت فرگوسن و جان وکرت، 2005).
ما این نتیجه‌گیری را بحث برانگیز می‌خوانیم، چرا که به خاطر عدم شواهد عملی، فرض عمومی براین است که شکست به استفاده کنندگان مربوط می‌شود، نه سیستمهای جدید و واقعیت این است که توجهی به دیگرعوامل احتمالی مثل مسائل توسعه سیستمها نمی‌شود (همان منبع).
2-13- عوامل شکست و موفقیت مدیریت دانش
یک نظام مدیریت دانش موفق می‌باید عملیاتی همچون ایجاد، ذخیره‌سازی و بازیابی، انتقال، و بکارگیری دانش را به خوبی انجام دهد. بااین وجود عوامل دیگری نیز بر موفقیت مدیریت دانش تأثیرگذار هستند.
کاویندا(2004) عوامل موفقیت مدیریت دانش را در چهار دسته طبقه بندی می‌کند:
1. افراد، 2. فرهنگ، 3. فرآیندهای سیستماتیک و موثر، 4. سیستمها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی
مهمترین چالش در مدیریت دانش اطمینان از مشارکت اعضا در سهیم‌سازی دانش، همکاری و کاربرد مجدد دانش برای کسب نتایج مطلوب است. تجربه هایی که کارکنان طی سالهای متمادی در نتیجه شکست ها، موفقیت ها و خطاهای متعدد بدست آورده‌اند، به صورت دانش پنهان، در انجام هر چه بهتر و سریعتر کارها و فعالیت‌ها، آنها را یاری می‌کند. این موضوع مهم باید با فرهنگ سازمان همراه باشد و فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش، جلوگیری و فضای توأم با صمیمیت و اعتماد خلق کند. برای تحقق این هدف لازم است به انگیزه‌های افراد توجه شود. بدین منظور عواملی نظیر سیستم‌های اندازه‌گیری

بنایی سخت و غیرقابل نفوذ نیست که پدیده‌های جدید را به درون خود راه ندهد. دانش می‌تواند با استفاده ازروش های پیچیده با پیچیدگی‌ها برخورد کند و این یکی از امتیازهای اصلی آن است.
4- قضاوت و داوری: دانش برخلاف داده‌ها و اطلاعات، شامل قضاوت نیز می‌شود. دانش، تنها با اتکا به مطالبی که در حال حاضر می‌داند درباره اطلاعات و شرایط جدید داوری و تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین در برخورد با اطلاعات و موقعیت‌های جدید خود را پالایش و تصحیح می‌کند. دانش را می‌توان به نظام زنده و طبیعی تشبیه کرد که ضمن تعامل با محیط، رشد کرده و بهبود پیدا می‌کند.
5- ارزش‌ها و باورها: ارزشها و باورها از عناصر مهم پدید آورنده دانش به شمار می‌روند و زوایای نگرش ما را به وجود می‌آورند. در واقع حکم می‌کنند که چه چیزهایی را مشاهده و جذب کنیم و از این فرایند به چه چیزهایی برسیم. انسانها دانش‌های خود را بر اساس باورهای خویش سازماندهی می‌کنند.
2-8- کارکردهای دانش
چهار کارکرد عمده دانش که به گونه‌ای تنگاتنگ با فرایند دانش مرتبط هستند عبارتند از: بیرونی‌سازی، درونی‌سازی، میانجی‌گری، و شناخت. کارل فراپائولو، معاون گروه دلفی این کارکردها را در مجله جهان رایانه با جزئیات شرح داده است (رادینگ، 1386: 30):
1- بیرونی سازی: در اختیار گرفتن و ذخیره‌سازی دانش خام را در بر می‌گیرد. فراپائولو جستجو و مدیریت اطلاعات و سایر توانایی‌های تحلیلی و پردازشی را در این مرحله قرار می‌دهد.
2- درونی‌سازی: فرآیند از صافی گذراندن دانش جمع آوری شده جهت استخراج و انتقال اطلاعات مورد علاقه جستجوگر دانش است. این فرآیند در برگیرنده استسفار و ارائه پیشرفته دانش می‌باشد.
3- میانجی گری : شبیه درونی سازی است ولی نیاز به انتقال دانش ضمنی با استفاده از عناصر مینجی را مورد توجه قرار می‌دهد. میانجی ها نوعاً انسانها نیستند، بلکه نظامها و عامل های خودکاری هستند که فراهم آوردن اطلاعات و تصفیه‌سازی اضافی را بر مبنای شرح جستجوگر یا منبع دانش به عهده دارند. در موقعیتهای دیگر، مدرسانی که به جویندگان دانش کمک می‌کنند تا دانش ضمنی را تعیین محل کرده و به دست آورند، در حقیقت میانجی‌گری را بر عهده دارند.
شکل 2-3 : چهار کارکرد اساسی دانش
4- شناخت: کاربرد دانش است. در حالی که نظام‌های خودکار نظیر نظام های خبره یا نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را می‌توان در این عرصه به کمک گرفت، شناخت در حیطه فرآیند دستی باقی می‌ماند.
2-9- مدیریت دانش
2-9-1- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش
دنیای پیرامون ما در حال پیشرفت سریع و غیر قابل تصور است، و در این دنیای پیشرو ملت‌ها و جوامع هستند که باید سرعت فهم و تعامل خود را با جهان پیرامون کنترل کنند و علم و دانش خود را با دانش روز تطبیق دهند؛ اگر جامعه بتواند هم قدم با دنیای امروز پیش رود، قطعاً از مزایای این پیشرفت بهره خواهند برد و اگر نتوانند به سرعت خود بیفزایند، قطعاً از سایر جوامع جدا خواهند شد و در انزوا به سر خواهند برد.
در دهه‌های اخیر، انواع موسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینه‌های ساختار، کارکرد و سبک‌های مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک و انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده‌اند و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روز به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند بکارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش می‌باشند (اورمزدی، 1386).
در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده‌اند و مفاهیم جدیدی مانند کار دانشی، دانش کار، مدیریت دانش و سازمان‌های دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می‌دهد. پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می‌دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه، در آینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند (ابطحی و صلواتی، 1385).
2-9-2- طیف تعاریف مدیریت دانش
یک مشکل معمول در تعریف مدیریت دانش این است که تعریف دانش به اندازه‌ای وسیع است که تقریباً هر چیزی که اجازه درک مفاهیمی را بدهد که فرد برای کارکرد اثربخش در این جهان بدان نیاز دارد، می‌توان مدیریت دانش نامید.
اگر از دیدگاه سیستمی به سازمان‌ها بنگریم و سازمان را مجموعه‌ای از سیستم‌ها بدانیم که به شکلی هماهنگ و متعامل به فعالیت مشغولند، در آن صورت مدیریت دانش هم یکی از سیستم‌های وظیفه‌ای شمرده می‌شود که نقش و عملکردی همچون سایر سیستم‌های وظیفه‌ای نظیر سیستم مدیریت منابع انسانی و مسیر شغلی و غیره بر عهده دارد (اعرابی وموسوی ، 1389: 9).
تعاریف و دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه‌پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده‌اند. اکثر تعاریف درخصوص مفهوم مدیریت دانش را در دو سوی طیفی می‌توان تقسیم بندی کرد که در یک سر آن تعاریف مبتنی بر سخت افزار و نرم افزار اطلاعاتی از مدیریت دانش وجود دارد و در سوی دیگر این طیف تعاریف مبتنی بر
انسان و نقش انسان در طراحی و اجرای مفهوم مدیریت دانش را می‌توان قرار داد (اعرابی و موسوی، 1389: 10).
از میان نظریه‌پردازان گروه اول می توان به مالهترا، نیسن، اسوان و داونپورت و پروساک اشاره کرد که بیشتر مدیریت دانش را به عنوان یک فناوری اطلاعاتی تعریف کرده‌اند.
نظریه‌ پردازانی که بیشتر به تأثیر نقش و حضور انسان و مفهوم سرمایه انسانی در سازمان و سیستم مدیریت دانش توجه کرده‌اند افرادی مثل ماناسکو، پتراش، نوناکا و مارتنسون بوده‌اند که انسان را به عنوان محور اصلی اجرای سیستم مدیریت دانش دانسته‌اند و فناوری اطلاعات را پشتیبان سیستم مدیریت دانش تلقی کرده‌اند (اعرابی و موسوی، 1389: 11).
شاید بتوان گفت که جامعترین تعریف از مفهوم مدیریت دانش، که به نوعی دربرگیرنده ترکیبی از نگاه نظریه پردازان دو سر طیف به این مفهوم است را فرهنگ اصطلاحات مدیریت دانش (1998) بیان کرده است. از دیدگاه نظریه پردازانی که این تعریف را ارائه کرده اند، مدیریت دانش “فرآیند سیستماتیک جستجو، انتخاب،سازماندهی، پالایش و نمایش اطلاعات است. به طریقی که درک کارکنان در زمینه خاص بهبود و اصلاح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. فرآیندهای مدیریت دانش، در حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی به سازمان کمک می‌کند و منجر به انعطاف‌پذیری فزاینده و افزایش هوش سازمانی می‌شود”.
2-9-3- مفهوم مدیریت دانش
مدیریت دانش، چیزی نیست جز مدیریت سرمایه دانشی از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن، به تعبیر واضح‌تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار وبه اشتراک‌گذاری دانش و بالاخره بکارگیری دانش است. سازمان باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آنرا خلق کند، یا اینکه از منابع خارج ازسازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای سازمان تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود وبه صورت مناسب، ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد استفاده قرارگیرد.
در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، در جایی محبوس شود. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان (در هر جایی که نیاز است و در هر زمان که نیاز است) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همانطور که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می‌گندد، دانش به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سر منشأ خیر و برکت زیادی نخواهد بود (شرکت مشاوران توسعه آینده، 1385).
دل و گریسون (1998) مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد تعریف می‌کنند که باید در یک شرکت توسعه داده شود. برای اینکه مطمئن باشیم دانش به افراد درست در زمان مورد نیاز می‌رسد، به طوری که آنها دانش را به اشتراک گذارند و از اطلاعات برای بهبود وظایف‌ سازمان استفاده می‌کنند.
کارل‌اسیوبی (2003) مدیریت دانش را به عنوان فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند .
مالهوترا (1998) یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد.
تاونلی (2001) مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.
مدیریت دانش عبارتست از یک راهبرد بهینه‌سازی کسب و کار به طریق نظام‌مند و تعهدی که اطلاعات ضروری برای کسب و کار را به نحوی انتخاب، پالایش، ذخیره، سازمان دهی و جمع‌بندی می‌کند که عملکرد کارکنان و رقابت‌پذیری شرکت را بهبود می‌دهد (برایان بروجرون، 1386).
بلانت معتقد است که مدیریت دانش فرآیندی است که سازمان‌ها از آن طریق اطلاعات جمع‌آوری شده خود را بکار می‌برند (ابطحی و صلواتی، 1385: 6).
پتراش (1996 (معتقداست: مدیریت دانش فراهم نمودن دانش درست براى افراد مناسب و در زمان مناسب است تا آنها بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند و بکمن (1997) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: رسمی‌سازى دسترسى به تجارب، دانش و تخصصى که قابلیت‌هاى جدید ایجاد می‌کند، عملکرد مدیران عالى را ممکن می‌سازد، نوآورى را تشویق می‌کند و ارزش مشترى را ارتقا می‌دهد (سادات هاشمی، 1389). در جدول2-4 برخی تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش توسط اندیشمندان مختلف آمده است.

جدول2-4 : مفهوم مدیریت دانش (آتشک و ماه زاده، 1388)
اندیشمند
مدیریت دانش
داونپورت
ThomasDavenport
رویکردی منظم است که رویه‌هایی را برای شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و بکارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار می‌سازد.
بورک
Mike Burk
مدیریتی که کمک می‌کند تا اطلاعات مناسب در زمان مناسب برای تصمیم گیری‌های درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد.
پروساک
Laurence Prusak
راهبردها و فرایندهایی که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند
پروست
Gilbert Probst
یک سری مداخلات منسجم که از فرصتها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش را شکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی و گروهی را شامل می شود که سازمان در انجام فعالیتهای خود می تواند از آنها استفاده کند.
دراکر
یادگیری و آگاهی نسبت به آنچه می دانیم.
راگلز
Rudy Ruggles
احاطه نمودن ابزارهای فناوری با جریان عادی فعالیتهای سازمانی در قسمتهایی که با یکدیگر همپوشانی دارند.
روب
Srephen Raub
یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد بررسی قرار می دهد. این طیف وسیع می تواند، تولید دانش، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً منجر به ارتقا فراگیری و نوآوری شود.
رومهادرت
Kai Rumhardt
این واژه جهت توصیف هر چیزی از کاربرد تکنولوژی جدید در تلاش وسیع برای آماده کردن سرمایه عقلانی یک سازمان است.
سنگه
مجموعه‌ای است از فرآیندها برای فهم و بکارگیری منبع استراتژیک دانش در سازمان
لیبوویتز
Leibowits
فرآیند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس یک سازمان است. سرمایه نامحسوس که از آن به سرمایه معنوی نیز تعبیر می‌شود، سرمایه انسانی، ساختاری و مشتریان و روابط را در بر می‌گیرد.
یونگهاگن
Junghangen
روشی نظامند برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان منجر شود.

2-9-4- تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات را می‌توان چنین تعریف کرد: “استفاده از مراحل و مهارت‌های مدیریتی و ابزارها و فناوری‌های مناسب در فرآیند تولید، فراهم آوری، سازماندهی، پردازش، اشاعه و بهره‌گیری از اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک عنصر اصلی در سازمان برای دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی” (آزاد شهرکی، 1388: 25).
بررسی سیر تحول و تعاریف دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، نشان داده است اگرچه این دو مفهوم به همدیگر نزدیکند و در برخی از جنبه‌های گردآوری، سازماندهی و نظیر آن از مکانیزم‌های تقریباً مشابهی استفاده می‌کنند ولی هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و از همدیگر متمایز می‌شوند. تعاریف مدیریت اطلاعات ومدیریت دانش نشان می‌دهد که این دو مفهوم در برخی از فرآیند‌ها بایکدیگر تفاوت دارند، بعنوان مثال مدیریت اطلاعات بیشتر به دنبال ذخیره وبازیابی اطلاعات است درحالی که مدیریت دانش به دنبال اشتراک‌گذاری دانش است (حسن زاده، 1386: 21).
جدول 2-5 : تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (آزاد شهرکی، 1388: 26)
2-9-5- مبانی نظری مدیریت دانش
دانش به عنوان منبع اصلی سازمان‌ها تلقی می‌شود. چنانچه سازمان ها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند، بایستی عوامل زیرساختی مناسبی را فراهم آورند. فراهم آوری عوامل زیرساختی نیازمند مجموعه‌های سازمانی است که ساز و کارهای خاصی را می‌طلبد. در این راستا چهار نظریه بدین شرح آورده می شود(حسن زاده، 1386: 59):
1- نظریه شرکت: نظریه شرکت از نظریه‌هایی است که قابلیت‌های سازمان را از هرنوع مورد توجه قرار می‌دهد. این نظریه در اواسط دهه 1980 توسط آنتوان آگوستین ارائه شده و آلفرد مارشال آن را تکمیل کرده است. خلاصه این نظریه این است که مهمترین هدف یک شرکت به حداکثر رساندن سود می‌باشد و شرکت‌ها ویا سازمان‌ها برای حداکثر سود سعی می‌کنند از کلیه منابع خود بیشترین استفاده کنند.
2- نظریه تعادل سه جزئی: نظریه تعادل سه جزئی را می‌توان یک نظریه بنیادی برای شکل دهی آینده دراز مدت سازمان‌ها برشمرد که با نگاهی دیگر بر اهمیت دانش در سازمان‌ها تأکید می‌کند. طبق این نظریه حیات، اجتماع و فناوری سه مقوله‌ای هستند که از جرم انرژی واطلاعات تشکیل شده است. تکامل این سه نیز در فزونی اطلاعات در طول عمرشان تعریف می‌شود. درحقیقت تفاوت این سه در میزان اطلاعاتی است که توانسته‌اند در طی زمان در خود ذخیره کنند.
3- نطریه تولید وتبدیل دانش سازمانی: نظریه تولید دانش سازمانی در سال 1994 توسط نوناکا مطرح شد و بر ماهیت فعال وذهنی دانش و اصلاح باورها و جلب مشارکت مردم تأکید دارد. این نظریه کارکرد اصلی سازمان رادر تقویت دانش تولید شده به وسیله افراد و تبلور ساختن آن به عنوان بخشی از شبکه دانشی سازمان می‌داند.
4- نظریه سازمان یادگیرنده: نظریه سازمانی یادگیرنده از نظراتی است که لزوم جریان دانش در سازمانها را توجیه می‌کند. دیوید

می‌برند. شکل 2-1 این تفاوتها را نشان می‌دهد.
دانش به عنوان اطلاعات دانش به عنوان فرایند
داده‌ها و اطلاعات ساختار یافته و غیرساختاریافته
دانش ضمنی، تجربه، دانش چگونگی و رویه‌ها
نظریه اطلاعات
فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی
مدیریت اطلاعات
کارآموزی، آموزش و یادگیری
شکل2-1: دو بخش متفاوت دانش
2-4-2- تعریف دانش در سیر زمان
دانش چیست؟ این سوالی است که پیش از آنکه به بحث مدیریت دانش بپردازیم، باید به وضوح پاسخ داده شود. در این بخش مروری بر تعاریف دانش از دیدگاه دانشمندان و فلاسفه از گذشته تاکنون می‌پردازیم. مطالعه دانش و مفهوم آن از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فلاسفه غرب و شرق قرار گرفته است. ده هزار سال است که انسان با آهنگی تصاعدی به انباشتن اطلاعات مفید از خودش و جهان مشغول است. این آهنگ با اختراع خط جهش سریعی یافت ولی با وجود خط هم این آهنگ در طول قرون بطور دردناکی کند بود. دومین جهش بزرگ در کسب دانش همزمان می‌شود با اختراع چاپ توسط گوتنبرگ و دیگران در قرن پانزدهم (تافلر، 1386).
افلاطون ( 427-347 قبل از میلاد) دانش را باورهای حقیقی تصدیق شده تعریف می‌کند. او عقیده داشت که انسانها دانش کاملی از همه اندیشه‌هایی که جهان را می‌سازند، در اختیار دارند. این دانش در بشر قرار داده شده ولی به دلیل آلودگی با حواس آشکار نمی‌شود. بنابراین دانش واقعی از طریق درون‌نگری یا خودکاوی کسب می‌شود. به پیروی از افلاطون فلاسفه‌ای چون دکارت (1596-1650) و کانت (1724-1806) منشا خلق دانش و ایده‌های جدید را در ذهن انسان می‌دانستند (صدر، 1365).
ارسطو (384-322) شاگرد افلاطون بود. او ابتدا نظریات افلاطون را پذیرفت ولی بعداً به مخالفت با او پرداخت. تفاوت آنها در منبع و ماهیت دانش خلق شده است. او ذهن و محتوای آن را نادیده نگرفت ولی اطلاعات حسی را آغازگر دانش معرفی کرد. بنابر نظر او قوانین حاکم بر دنیای تجربه بایستی با فعالیت‌های ذهنی کشف شود (هاشمیان بجنورد و منهاج به نقل از رابرت سولسو، 1386). به پیروی از او فیلسوفانی چون هابز (1588-1679)، لاک (1632-1704) و برکلی (1685-1753) معتقدند که منشأ دانش خلق شده، اطلاعات حسی و تجربه می‌باشد (صدر، 1365).
آلوین تافلر در سال 1970 با انتشار کتاب شوک آینده بیان داشت که اگر تکنولوژی را چون موتور عظیم و یا یک شتابگر نیرومند در نظر بگیریم، دانش را باید به منزله سوخت آن بدانیم و این چنین به هسته فرآیند پرشتاب جامعه می‌رسیم زیرا هرروز سوخت بهتری و غنی‌تری به موتور آن می‌رسد.
ولف (1990) دانش را اطلاعات سازماندهی شده کاربردی برای حل مسائل می‌داند. توربن(1992) بیان می‌دارد که دانش، اطلاعات سازماندهی شده و آنالیزشده است که به شکل کاربردی و قابل درک، به منظور حل مسائل و یا تصمیم‌گیری درآمده است. ویگ (1997) می‌گوید دانش شامل حقایق، باورها، دیدگاهها و مفاهیم، قضاوت‌ها و انتظارات، روش‌ها و دانستن چگونه‌ها می‌باشد. بوکلی و کارتر (2000) بیان می‌دارند که دانش کاتالیزوری برای اقدامات است که مردم را از احتمالات و چگونگی دسترسی به آنها آگاه می‌کند و دانش کیفیتی است که به افراد تعلق دارد و در ذهن آنها وجود دارد و از طریق فرآیند یادگیری کسب می‌شود. بولسانی و اسکارسو (1999) دانش را ظرفیتی می‌دانند که در افراد وجود دارد و در تفسیر اطلاعات بکار گرفته می‌شود. نوناکا (1999) اعتقاد دارد که دانش، باوری پالایش شده است که ظرفیتی را برای اقدامی موثر افزایش می‌دهد . کامارا (2002) دانش را محصول فرآیند یادگیری می داند (هاشمیان بجنورد و منهاج، 1386).
دانش، مجموعه‌ای از شناخت ها و مهارت‌های لازم برای حل یک مساله است لذا اگر اطلاعاتی که در دست است بتواند مشکلی را حل کند، می‌توان گفت دانش وجود دارد. ضمن آنکه دانش باید امکان تبدیل به دستورالعمل اجرایی و عملی شدن را داشته باشد (داونپورت و پروساک، 1379 : 28).
2-5- سلسله مراتب دانش
فلمینگ داشته‌های ذهنی بشر را با توجه به میزان درک وارتباط زمینه‌ای به سطوح مختلف تقسیم می‌کند: داده، اطلاعات، دانش، خرد، حقیقت (حسن زاده، 1386).
1. داده: درپایین‌ترین سطح قرار دارد وعبارت است از یک نقطه فاقد معنا در بعد زمان ومکان که هیچ اشاره‌ای به زمان یامکان و بلازمینه است به همین خاطر فاقد رابطه معنادار با چیزهای دیگر می‌باشد. داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. در حقیقت، داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنــوان جزء ناچیز از آنها یاد می‌شود.
2. اطلاعات: زمانی حاصل می‌شود که بین داده‌ها در بعد زمانی ومکانی ارتباط ایجاد شود. این ارتباط می‌تواند بین داده ها یا داده‌ها و اطلاعات برقرار شود بنابراین اطلاعات تا حدودی دارای زمینه است و اشخاص می‌توانند بر اساس تطابق داشته‌های قبلی خود ان را درک و تعبیر کنند. اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل‌گیری اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است.
3. دانش: اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعــــــات می‌گردد. همان گونه که درتعریف داونپورت وپروساک نی
ز آورده شده ترکیبی از اطلاعات، تجارب، ارزشها وپیش زمینه‌های ذهنی ومحیطی شخص است مطلب مهم این است که در مفهوم دانش یک چهار چوب و الگویی نهفته است که چرایی وعلت پدیده‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد دائما در حال تغییر است واز ترکیب اطلاعات مختلف، اطلاعات جدیدی رابه وجود می‌آورد وبه شخص دانشمند قدرت تحلیل، ارزیابی وپیش‌بینی می‌دهد. شبکه ارتباطات بین اجزای دانش (داده، اطلاعات، زمینه‌ها، داشته‌ها، تجارب وایده‌ها) از اهمیت بالایی برخوردار است و مادام که این ارتباط برقرار نشود، نمی‌توان داشته‌های ذهنی را دانش نامید.
4. خرد: عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم بر الگوهای دانش. افرادی که دارای حکمت باشند با ایجاد تغییر در ساختار موجود، می‌توانند تجربه، زمینه و دانش جدیدی را ایجاد کنند. این افراد تفکر انتقادی دارند وخلاقیت ونبوغ در این قشر درسطح بالایی قرار دارد. شخص اگر در صورتی که به خرد دست یافته باشد می‌تواند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف، چشم انداز جامع‌تری پیدا کند وعلاوه بر اقدامات عملی که در راستای دانش خود انجام می‌دهد، در سایه تفکر خلاقانه راه‌های مختلفی را به همراه مزایا و معایب آنها برای خود ترسیم می‌کند. تفاوت بین قضاوت فرد دانشمند و خردمند دراین است که شخص دانشمند ممکن است براساس تجربیات محدودتری قضاوت کند ولی خردمند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف واستفاده از چاشنی خلاقیت در مورد پدیده‌ها قضاوت می‌کند. براین اساس خرد ازمقبولیت جهانی برخوردار است و به حقیقت بسیار نزدیک است وتغییر خرد نسبت به تغییر دانش، اطلاعات ودانش نیاز به مدت زمان زیادی دارد. به تعبیر دیگر محدودیت زمان ومکان در مورد خرد چندان مصداق ندارد واین تنها وجه مشترک خرد و داده است. آخرین مرحله، حرکت از دانش به خرد و کمال است. خرد همان کاربرد دانش است.
2-5-1- هرم دانش
دانش اساساً به وسیله انسانها خلق می‌شود و در واقع تلفیقی از درک و تفکر با اطلاعات است در حالی که اطلاعات، داده‌های پردازش شده است و مجموعه‌ای است از داده‌ها در زمینه‌ای خاص. بــا توجه به تعاریف و مفاهیم فوق می‌توان هرم دانش را ترسیم کرد. داده‌ها در پایین‌ترین سطح و خرد در راس هرم قرار دارند. برخی اختلاف نظرها درباره جزئیات وجود دارد ولی در کل، وفاق عمومی درباره حرکت و ترکیب کلی هرم دانش وجود دارد.
شکل2-2 : هرم دانش (فایرسون و مک الروی، 1387: 35)
2-5-2- تفاوت دانش و اطلاعات
اگرچه خط دقیق بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چندین ویژگی وجود دارد که این دو را از هم جدا می‌کند (رادینگ، 1386: 39):
1. سطح ظرافت: اطلاعات نوعاً به موقعیتها، شرایط، فرآیندها و یا هدف‌های خاص اشاره دارد. در این صورت دربرگیرنده سطحی از ظرافت و دقت است که آن را برای کار مورد نظر مناسب می‌کند. ورای موقعیت یا کار خاص، اطلاعات تا زمانی که به دانش تبدیل نشود، کم ارزش خواهد بود. ولی دانش کاملاً انتزاعی است و به گونه‌ای طراحی شده که بتواند ظرافت خاص را از بین ببرد.
2. زمینه: اطلاعات دربرگیرنده داده‌ها در زمینه است. زمینه ممکن است محصول، مشتری، یا فرایند کسب و کار باشد و شکل اولیه داده‌ها را تا سطح اطلاعات ارتقا می‌دهد. زمینه، اطلاعات را برای مدیران جهت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مفید می‌کند. برای اینکه داده مفید واقع شود باید در درجه اول در زمینه قرار گیرد و گروه‌بندی آن مثلاً به صورت فروش یا مشتری یا مکان جغرافیایی صورت پذیرد. در این مقطع است که داده به اطلاعات تبدیل می‌شود.
3. دامنه: اطلاعات کلاً محدود به زمینه‌ای است که در آن ایجاد می‌شود. دانش فراتر از زمینه اطلاعات رفته و آن را قادر می‌سازد تا در موقعیتهای گوناگون کاربرد داشته باشد. مدیران در عین حال، دانش را در سطح و طیف وسیعتری از موقعیتها به کار می‌گیرند.
4. بهنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی است و بنابراین به طور مداوم در حال تغییر است. به مجرد اینکه داده جدید اخذ شود، اطلاعات جدید می‌تواند تولید شود. دانش در عوض حساسیت کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به دست آمده، می‌تواند برای درک اطلاعات فردا به کار رود.
در جدول زیر برخی از تفاوتهای اطلاعات و دانش آمده است
جدول 2-3 : تفاوت اطلاعات و دانش(آزاد شهرکی به نقل از روسلی، 2005: 19)
2-6- انواع دانش
دانش پدیده‌ای پیچیده، بی‌ثبات و چند بعدی است و برای مدیریت مطلوبتر، نیازمند درک ویژگی‌های پیرامون آن می‌باشد. مجزا ساختن انواع متفاوت دانش در مدیریت و کاربرد آن به طور اثربخش در چارچوب سازمانی، ضروری و مهم به نظر می رسد.
دانش از نظر ماهوی بردو نوع است: الف) دانش نهان و ب) دانش عیان
الف) دانش نهان (ضمنی): دانشی است که ازترکیب اطلاعات دریافتی شخص از محیط پیرامون خود با زمینه‌های فکری وتجربیات او شکل می‌گیرد. چنین دانشی درپیشبرد اهداف شخصی وسازمانی نقش تعیین کننده دارد اما مدیریت نظام یافته وهمچنین انتقال آن به افراد دیگر به سختی انجام می‌شود.
ب) دانش عیان (آشکار): دانشی است که درقالب یک محمل دانشی از حالت نهان به عینیت رسیده است. به عنوان نمونه شخصی دانسته‌های خود را به صورت سخنرانی نوشته ونظیر آن عرضه کند. نوع دیگری از دانش عیان یا عینیت دانش، تبلورآن درقالب مصنوعات مختلف است که البته درم
تون مربوط به حوزه دانش درباره آن بحث نشده است. دانش عیان نسبت به دانش نهان قابلیت انتقال، مدیریت واستفاده‌پذیری بیشتری دارد (حسن زاده، 1386). نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری، کتابها، مستندات سازمانی و نظایر اینها وجود دارد. این دانش دارای قابلیت کد گذاری و بیان از طریق گویش است (احمدی و صالحی، 1389).
دانش را به لحاظ شمول وگستره نیز می توان به دو نوع تقسیم کرد (حسن زاده، 1386) :
الف) دانش شخصی و ب)دانش جمعی
الف) دانش شخصی: دانشی که به لحاظ تولید و گردآوری و استفاده در تملک شخص می‌باشد. چنین دانشی هرچند ممکن است منافع جمعی نیز داشته باشد، اما بیشتر براساس منافع شخصی گردآوری می‌شود. همه انسانها درزندگی خود دانش را به دست می‌آورند و در مقاطع مختلف از آن استفاده می‌کنند. وجود چنین دانشی در زمانهای مختلف منافع و منزلتی را برای او به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر افراد دانشمند به واسطه دانش خود از ارزش ومنزلت خاصی برخوردار می‌شوند.
ب) دانش جمعی: دانشی است که فرآیند شکل‌گیری آن در یک مجموعه سازمانی است. این نوع دانش ذاتاً اجتماعی است و رابطه مستحکمی با موفقیتها، شکستها، رویه‌ها و ساختارهای سازمانی دارد. از آنجایی که دانش جمعی در ذهن افراد مختلف شکل می‌گیرد، به اندازه دانش شخصی منسجم نیست. مجموعه دانش سازمانی به مثابه جدول حروف متقاطع است که حرف هریک از خانه‌ها در اذهان کارکنان جای گرفته است. سازمان ها معمولاً بیش از افراد عمر می‌کنند و افراد سازمان در یک دوره زمانی مشخص جایگزین می‌شوند. در نتیجه فقدان دانش کارکنان بازنشسته، باز خریدشده، انتقالی وحتی اخراجی می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیری را به دانش سازمانی و فرآیندهای کاری آن وارد سازد. گردآوری، سازماندهی وانتقال دانش به فرآیندهای پیچیده‌ای نیاز دارد. بهترین فرآیند این است دانش ازحالت ذهنی به عینی و از حالت شخصی به جمعی تبدیل شود تا قابل مدیریت گردد.
درپژوهشی دیگر (جانسن و همکاران، 1999Johannessen) از دانش سیستمی و مستقل نام برده است. در این زمینه بر میزانی که اجزای یک نوع دانش خاص با سایر اجزای دانش پیوند برقرار می‌کنند، تأکید می‌شود. بدین ترتیب هر چه میزان پیوند بیشتر باشد، آن دانش نظام‌مند خواهد بود و برعکس هر چه مقدار این پیوند کمتر باشد، دانش مستقل‌تر دسته‌بندی می‌گردد.
با توجه به مطالب بیان شده، باید گفت که امکان تفکیک کامل بین دانش ضمنی و دانش صریح وجود ندارد؛ بلکه طیفی از نوع دانش قابل ترسیم است که در یک سوی آن دانش ضمنی و در سوی دیگر دانش صریح وجود دارد (مشبکی و زارعی،1382).
در دسته‌بندی دیگری برخی متخصصین مانند کوئین و همکارانش در سال 1996 دانش را به چهار دسته تقسیم می‌کنند (شرکت مشاوران توسعه آینده، 1385):1. دانش چه چیزی (Know What)، 2. دانش چرایی (Know What)، 3. دانش چگونگی (Know How)، 4. دانش چه کسی (Know Who).
در یک نوع دسته‌بندی دیگر از انواع دانش، دانش به سه دسته دانش عمومی وعلمی، دانش تخصصی و دانش سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود؛ دانش عمومی وعلمی دانشی است که درکتابهای در سیو مرجع وپایگاه های داده عمومی وجود دارد.
دانش تخصصی، دانشی است که در یک رشته خاص صنعتی و در بین متخصصین آن صنعت رواج دارد و دانش سازمانی دانشی است که فقط در یک سازمان خاص وجود دارد وبا تار و پود آن سازمان عجین شده است (فتحیان و ستوده، 1385).
2-7- عناصر دانش
داونپورت و پروساک (1379) از صاحب نظرانی هستند که عناصر دانش را مورد بررسی قرار داده: 1- تجربه: دانش با گذشت زمان از راه تجربیات کسب شده از دوره‌های آموزشی، مطالعه کتابها و آموزش غیررسمی، گسترش می یابد.
2- حقیقت زمینی: تجربه، تصورات مربوط به آنچه باید رخ دهد را به دانش آنچه اتفاق می افتد، تغییر می‌دهد. براساس نتیجه‌گیری مرکز نظامی آموزه‌های ارتش آمریکا، دانش دارای حقیقت زمینی است. این مرکز با استفاده از این عبارت، به غنای موقعیت‌های واقعی و عینی زمینی که بدون توسل به مفاهیم نظری، خیالی و کلی گویی‌های اثبات نشده، به انبار ذخایر بشر افزوده می‌شود اشاره کرده است. انتقال دانش موثر در ارتش به دلایلی کاملاً روشن، امری حیاتی است. حقیقت زمینی به این معناست که بدانیم واقعاً چه کنیم و چه نکنیم.
3- پیچیدگی: دانش، قدرت برخورد با پیچیدگی‌ها را دارد. دانش