Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع مدل فضای برداری و اندازه گیری

4-1 مقدمهدر این فصل ابتدا روش کاوش ایده و نحوه عمل آن در متن‌های فارسی شرح داده می‌شود و سپس کاربرد آن را در فرایند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

شامل بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای معین .جهت بیان خصوصیات معرف گروه مطالعه است.2- تحقیق همبستگیدر این تحقیق تحلیل رابطه میان متغیرها…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع تعلیم و تربیت و نظریه پردازی

فصل سوم : روش تحقیق3-1 مقدمهپایه و اساس تولید علم، تحقیق است. از طرفی تحقیق بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

2-7-4 مراحل فرایند مهندسی دانش فرایند مهندسی دانش شامل 5 فعالیت اصلی است:کشف دانش. کشف دانش شامل کشف دانش از افراد خبره، کتاب‌ها، اسناد، حسگرها…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع سیستم‌های هوشمند و سیستم خبره

جدول رابطه‌ایکلاس شیفقط داده ارائه می‌کند نه تابعرکورد جدول رابطه‌ایشی نمونهصفاتشی به ارث برده می‌شود دوباره تعریف نمی‌شود.فیلد جدول رابطه‌ایصفات شیاجرا قوانین ترتیبی نیستجملات If….Thenقوانین(Rule)با…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع سیستمهای خبره و سیستم خبره

شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35 شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه بهبود کیفیت و سیستم خبره

شکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشروش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند مهندس دانش نیز می‌تواند مفید باشد. البته همان‌طور که…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه معیار اندازه گیری و اندازه گیری

M=نتایج در زیر معیارهای سوم و دوم بستگی به پارامترها دارد. این پارامترها تفاوت تناوب اصطلاحات در مسأله است مجموعه %Z از بیشترین تناوب اصطلاحات…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

تعریف 2: L ثابت برای الگوی متنی است Li left تعداد اصطلاح‌ها از متن چپ الگوی متنی است که در اطراف اصطلاح Wi ساخته شده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه استانداردها و زبان مشترک

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل متن‌ها، از نرم افزار C#.NET استفاده شده است. سی‌شارپ (C#) زبانی شیءگرا و سطح بالا (high level) از…

Continue Reading...