Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی جدید و ایالات متحده

برای مثال اگر طول الگوی متن را L قرار دهید پس الگوی متن شامل اصطلاح انتخاب شده و شامل L اصطلاح از متن سمت چپش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

1-7 مراحل انجام تحقیقمطالعات اولیه و ادبیات مسأله شناخت مسأله و پیاده سازی آنارزیابی آن با استفاده از مقالات موجودمطالعه کاربرد روش در زمینه‌های مختلفبیان…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای خبره و سیستم خبره

عنوان صفحهشکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21 شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی

ضرایب جکارد و اطمینانهمانطور که در بخش 2-2 بیان شد، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم خبره و خوشه بندی

(experts)Sources of Knowledge(Documents, forms, …)Idea miningIdea evaluationKnowledge RepresentationInferencing KnowledgeBaseExplanation,justificationKnowledge acquisitionEncodingشکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشروش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و اندازه گیری

سپس، تعیین شد که مقدار برش آلفا α معیار اندازه گیری کاوش ایده m باشد. اگر درصد α کوچک باشد پس اصطلاحات نتیجه‌ی بسیاری بدست…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

تعریف 2: L ثابت برای الگوی متنی است Li left تعداد اصطلاح‌ها از متن چپ الگوی متنی است که در اطراف اصطلاح Wi ساخته شده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

علاوه بر اینکه از خبره‌های متعددی کمک گرفته می‌شود از منابع متعدد نیز استفاده می‌کنند از جمله کتاب، مقالات، گزارشات و …برای سرعت بخشیدن به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و شناسایی دانش

دامنه خبره: کشف دانش اغلب شامل استخراج دانش از کسانی است که در آن فیلد متخصص هستند.استنباط دانش: فرایندی که شامل تکنیک‌های مصاحبه‌ای و غیر…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و سیستمهای خبره

2-7 سیستم‌های خبرهسیستمهای خبره با سیستمهای هوشمصنوعی رشد کرده و به عنوان شاخهای از هوش مصنوعی در نظر گرفته میشوند. استفاده از سیستمهای خبره در…

Continue Reading...