Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

شناخت مسأله و پیاده سازی آنارزیابی آن با استفاده از مقالات موجودمطالعه کاربرد روش در زمینه‌های مختلفبیان کاربرد جدید برای این روش1-8 مروری اجمالی به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای خبره و سیستم خبره

شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده از روش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد بهبود کیفیت و سیستم خبره

Knowledge acquisitionEncoding شکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشروش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند مهندس دانش نیز می‌تواند مفید باشد. البته…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد معیار اندازه گیری و اندازه گیری

تعریف 5: 𝛗 مجموعه‌ای از %Z از اصطلاحات فیل‌تر شده کلمات عمومی و ریشه‌ای بسیار متناوب در متن جدید است. τ بردار متنی در مدل…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد ماتریس همبستگی و تعلیم و تربیت

1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها ، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

این مرحله وظیفه آسانی نیست. این مرحله شامل شناسایی دانش، ارائه دانش در قالبی مناسب، ساختاردهی دانش و انتقال دانش به ماشین است. فرایند کشف…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد سیستم‌های هوشمند و ارزیابی دانش

پایگاه دانش: باید دانش از منابع استخراج شود و در این پایگاه قرار می‌گیرد(روش ارائه منطقی).شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره مهندس دانش: سازنده سیستم…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد تکنولوژی جدید و ایالات متحده

برای مثال اگر طول الگوی متن را L قرار دهید پس الگوی متن شامل اصطلاح انتخاب شده و شامل L اصطلاح از متن سمت چپش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد سیستمهای خبره و سیستم خبره

عنوان صفحهشکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده از…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه علوم پزشکی و توسعه محصولات جدید

Encodingشکل1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانشروش کاوش ایده در فاز نگه‌داری فرایند مهندس دانش نیز می‌تواند مفید باشد. البته همان‌طور که…

Continue Reading...