Recent Posts

Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و اندازه گیری

تعریف 5: 𝛗 مجموعه‌ای از %Z از اصطلاحات فیل‌تر شده کلمات عمومی و ریشه‌ای بسیار متناوب در متن جدید است. τ بردار متنی در مدل…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد معیار اندازه گیری و مدل فضای برداری

در روش کاوش ایده، از طول ثابت، برای الگو استفاده نمی‌شود بلکه از طول متغیر الگوهای متنی بر اساس وفق دهی پویا با متنش استفاده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ماتریس همبستگی و تعلیم و تربیت

1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها ، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب‌های الکترونیک و یادگیری ماشین

این مرحله وظیفه آسانی نیست. این مرحله شامل شناسایی دانش، ارائه دانش در قالبی مناسب، ساختاردهی دانش و انتقال دانش به ماشین است. فرایند کشف…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و ارزیابی دانش

پایگاه دانش: باید دانش از منابع استخراج شود و در این پایگاه قرار می‌گیرد(روش ارائه منطقی).شکل 3-2 : ساختار سیستم خبرهمهندس دانش: سازنده سیستم خبره…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌های هوشمند و بازاریابی سازمان

شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستماین مقاله مدل فرایندی را بیان می‌کند که فعالیت‌های نوآوری را به 5 عملکرد اصلی گروه‌بندی می‌کند که برای توسعه…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تکنولوژی جدید و ایالات متحده

برای مثال اگر طول الگوی متن را L قرار دهید پس الگوی متن شامل اصطلاح انتخاب شده و شامل L اصطلاح از متن سمت چپش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی‌های بازاریابی و بازارهای جهانی

1-7 مراحل انجام تحقیقمطالعات اولیه و ادبیات مسأله شناخت مسأله و پیاده سازی آنارزیابی آن با استفاده از مقالات موجودمطالعه کاربرد روش در زمینه‌های مختلفبیان…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای خبره و سیستم خبره

عنوان صفحهشکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21 شکل 2-2: چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39شکل 1-4: استفاده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد درمورد کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی

ضرایب جکارد و اطمینانهمانطور که در بخش 2-2 بیان شد، مقدار دقت %30 و مقدار فراخوانی %20 به وسیله‌ی ضریب جکارد بدست آورده شد در…

Continue Reading...